Προεδρικό διάταγμα 145/08 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος 41/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ο εταιρικός σκοπός του Διαχειριστή Υποδομής δεν μπορεί να περιλαμβάνει δραστηριότητες που αφορούν στην παροχή μεταφορικών υπηρεσιών επιβατών και φορτίου.}

 

2. Μετά το τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος 41/2005 προστίθενται νέες παράγραφοι ως εξής:

 

{5. Η πρόσβαση στην υποδομή, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο παράρτημα VI του άρθρου 49 του παρόντος, χορηγείται στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις κατά τρόπο δίκαιο και χωρίς διακρίσεις από φορείς ή επιχειρήσεις που δεν παρέχουν καμία υπηρεσία σιδηροδρομικών μεταφορών.

 

Με την επιφύλαξη ότι αποδεικνύεται η επίτευξη διαχωρισμού αφ' ενός των δραστηριοτήτων που αφορούν την παροχή υπηρεσιών μεταφορών από σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και αφ' ετέρου των δραστηριοτήτων που αφορούν τη διαχείριση της σιδηροδρομικής υποδομής:

 

α) με την τήρηση και δημοσίευση χωριστών λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσεων και χωριστών ισολογισμών ή / και

 

β) με την ανάθεση της διαχείρισης της υποδομής και των υπηρεσιών μεταφοράς σε ξεχωριστούς φορείς, ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας και οι επιχειρήσεις των παραγράφων 1 και 4 του παρόντος άρθρου προβαίνουν στις αναγκαίες ενέργειες, περιλαμβανομένου και του εταιρικού μετασχηματισμού, για την αναδιάρθρωση του Ομίλου εταιρειών του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας, διασφαλίζοντας την απόλυτη διάκριση μεταξύ της διαχείρισης της υποδομής και της παροχής υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών και φορτίου. Από 01-11-2008 δεν επιτρέπεται συνδεδεμένη, κατά την έννοια του άρθρου 42Ε παράγραφος 5 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, όπως ισχύει, εταιρία του Διαχειριστή Υποδομής να περιλαμβάνει στον εταιρικό της σκοπό και να ασκεί δραστηριότητες που αφορούν την παροχή μεταφορικών υπηρεσιών επιβατών και φορτίου.

 

6. Η ιδιότητα του μέλους οργάνου διοίκησης ή του διευθυντικού στελέχους του Διαχειριστή Υποδομής είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους οργάνου διοίκησης ή του διευθυντικού στελέχους σιδηροδρομικής επιχείρησης. Ο Διαχειριστής Υποδομής υποχρεούται να γνωστοποιεί τα μέλη των οργάνων διοίκησης και τα διευθυντικά του στελέχη πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους στον Ρυθμιστικό φορέα.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 60 του νόμου 4408/2016 (ΦΕΚ 135/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.