Προεδρικό διάταγμα 41/05 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Διαχωρισμός διαχείρισης υποδομής και μεταφορικής δραστηριότητας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας διαχειρίζεται την Εθνική Σιδηροδρομική Υποδομή σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, μεριμνά για τη συντήρηση, βελτίωση και επέκταση της και φέρει την ευθύνη της διαχείρισης των σχετικών επενδύσεων, στο πλαίσιο της γενικότερης εθνικής πολιτικής για τους σιδηρόδρομους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 του νόμου 2671/1998 (ΦΕΚ 289/Α/1998).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 τουάρθρου 3 του νόμου 3891/2010 (ΦΕΚ 188/Α/2010).

 

2. Ο εταιρικός σκοπός του Διαχειριστή Υποδομής δεν μπορεί να περιλαμβάνει δραστηριότητες που αφορούν στην παροχή μεταφορικών υπηρεσιών επιβατών και φορτίου. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος, ο Διαχειριστής υποδομής λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και εποπτεύεται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παράγραφος 5 του νόμου 2671/1998.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 145/2008 (ΦΕΚ 201/Α/2008).

 

3. Με σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας ως κυρίου της Σιδηροδρομικής Υποδομής και του Διαχειριστή υποδομής, και εγκρίνεται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθορίζονται τα θέματα που αφορούν τη διαχείριση και εκμετάλλευση της υποδομής και τα τυχόν ανταλλάγματα που οφείλονται από το Διαχειριστή υποδομής στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδας.

 

4. Εντός 8 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας ιδρύει μία ή περισσότερες ανώνυμες εταιρείες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παράγραφος 3 του νόμου 2366/1995, του άρθρου 4, παράγραφος 4 του νόμου 2671/1998 και του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, στις οποίες εκχωρούνται τα δικαιώματα παροχής μεταφορικών υπηρεσιών επιβατών και φορτίου. Οι ως άνω εταιρείες υποχρεούνται να λάβουν άδεια σιδηροδρομικής επιχείρησης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41 έως 47 του παρόντος το αργότερο εντός 12 μηνών από την ίδρυσή της.

 

5. Η πρόσβαση στην υποδομή, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο παράρτημα VI του άρθρου 49 του παρόντος, χορηγείται στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις κατά τρόπο δίκαιο και χωρίς διακρίσεις από φορείς ή επιχειρήσεις που δεν παρέχουν καμία υπηρεσία σιδηροδρομικών μεταφορών.

 

Με την επιφύλαξη ότι αποδεικνύεται η επίτευξη διαχωρισμού αφ' ενός των δραστηριοτήτων που αφορούν την παροχή υπηρεσιών μεταφορών από σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και αφ' ετέρου των δραστηριοτήτων που αφορούν τη διαχείριση της σιδηροδρομικής υποδομής:

 

α) με την τήρηση και δημοσίευση χωριστών λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσεων και χωριστών ισολογισμών ή / και

 

β) με την ανάθεση της διαχείρισης της υποδομής και των υπηρεσιών μεταφοράς σε ξεχωριστούς φορείς, ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας και οι επιχειρήσεις των παραγράφων 1 και 4 του παρόντος άρθρου προβαίνουν στις αναγκαίες ενέργειες, περιλαμβανομένου και του εταιρικού μετασχηματισμού, για την αναδιάρθρωση του Ομίλου εταιρειών του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας, διασφαλίζοντας την απόλυτη διάκριση μεταξύ της διαχείρισης της υποδομής και της παροχής υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών και φορτίου. Από 01-11-2008 δεν επιτρέπεται συνδεδεμένη, κατά την έννοια του άρθρου 42Ε παράγραφος 5 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, όπως ισχύει, εταιρία του Διαχειριστή Υποδομής να περιλαμβάνει στον εταιρικό της σκοπό και να ασκεί δραστηριότητες που αφορούν την παροχή μεταφορικών υπηρεσιών επιβατών και φορτίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 145/2008 (ΦΕΚ 201/Α/2008)

 

6. Η ιδιότητα του μέλους οργάνου διοίκησης ή του διευθυντικού στελέχους του Διαχειριστή Υποδομής είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους οργάνου διοίκησης ή του διευθυντικού στελέχους σιδηροδρομικής επιχείρησης. Ο Διαχειριστής Υποδομής υποχρεούται να γνωστοποιεί τα μέλη των οργάνων διοίκησης και τα διευθυντικά του στελέχη πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους στον Ρυθμιστικό φορέα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 145/2008 (ΦΕΚ 201/Α/2008)

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 60 του νόμου 4408/2016 (ΦΕΚ 135/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.