Προεδρικό διάταγμα 41/05 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Επενδυτικά και χρηματοδοτικά σχέδια


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις καταρτίζουν το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων τους, συμπεριλαμβανομένων των επενδυτικών και χρηματοδοτικών σχεδίων. Το πρόγραμμα αυτό καταρτίζεται με στόχο να επιτυγχάνεται η οικονομική ισορροπία των επιχειρήσεων και να υλοποιούνται οι λοιποί στόχοι τεχνικής, εμπορικής και οικονομικής διαχείρισης. Επιπλέον, καθορίζονται τα μέσα με τα οποία επιτυγχάνονται οι στόχοι αυτοί.

 

2. Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις μπορούν ιδίως:

 

α. να συνιστούν, με μία ή περισσότερες άλλες σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, διεθνή ένωση.

 

β. να καθορίζουν την εσωτερική τους οργάνωση με την επιφύλαξη του Κεφαλαίου ΙΙΙ.

 

γ. να ελέγχουν την παροχή και την εμπορία των υπηρεσιών τους και να καθορίζουν τις τιμές των παρεχόμενων υπηρεσιών με την επιφύλαξη του κανονισμού 1191/69/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26-06-1969 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον Κανονισμό 1893/91/ΕΟΚ περί των ενεργειών των κρατών μελών που αφορούν τις υποχρεώσεις που είναι συνυφασμένες με την έννοια της δημόσιας υπηρεσίας στον τομέα των σιδηροδρομικών, οδικών και εσωτερικών πλωτών μεταφορών.

 

δ. να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με το προσωπικό, τα στοιχεία ενεργητικού και τις ίδιες αγορές.

 

ε. να αυξάνουν το μερίδιο αγοράς τους, να δημιουργούν νέες τεχνολογίες και Υπηρεσίες και να εφαρμόζουν κάθε τεχνική καινοτομία διαχείρισης.

 

στ. να δραστηριοποιούνται σε τομείς που συνδέονται με τις σιδηροδρομικές δραστηριότητες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του προεδρικού διατάγματος 149/2009 (ΦΕΚ 192/Α/2009).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 60 του νόμου 4408/2016 (ΦΕΚ 135/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.