Προεδρικό διάταγμα 41/05 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Αρχές λειτουργίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις λειτουργούν υπό καθεστώς διαχειριστικής, διοικητικής, οικονομικής και λογιστικής αυτοτέλειας και τηρούν λογαριασμούς χωριστούς από εκείνους του κράτους.

 

Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις λειτουργούν υπό καθεστώς αυτοτέλειας όσον αφορά τη διεύθυνση, τη διαχείριση, τη διοίκηση και τον εσωτερικό διοικητικό, οικονομικό και λογιστικό έλεγχο, έχοντας, ιδίως, τη δυνατότητα να καταρτίζουν προϋπολογισμούς και να έχουν στοιχεία ενεργητικού και λογαριασμούς χωριστά από τα αντίστοιχα του κράτους.

 

2. Στη διαχείριση των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων εφαρμόζονται οι αρχές που διέπουν τις εμπορικές εταιρείες, ακόμη και όσον αφορά τις επιβαλλόμενες από το κράτος υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας καθώς και τις συμβάσεις δημόσιας υπηρεσίας που συνάπτει η επιχείρηση με τις αρμόδιες κρατικές αρχές.

 

3. Ο διαχειριστής υποδομής, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος, τηρώντας τις αρχές και τους συγκεκριμένους κανόνες χρέωσης τελών και κατανομής που καθιερώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου VI του παρόντος, έχει την ευθύνη της δικής του διαχείρισης, διοίκησης και εσωτερικού ελέγχου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 60 του νόμου 4408/2016 (ΦΕΚ 135/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.