Προεδρικό διάταγμα 147/17 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης είναι:

 

α. Η Εκπόνηση δράσεων για την απρόσκοπτη λειτουργία του εξοπλισμού και την υποστήριξη των χρηστών του Υπουργείου, εφαρμόζοντας τις βέλτιστες τεχνολογικές πρακτικές που θα συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας με ταυτόχρονη μείωση του λειτουργικού κόστους.

 

β. Η Εκπόνηση δράσεων για τη συνεχή, ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του συνόλου των υποδομών (εξυπηρετητών, λειτουργικών συστημάτων, δικτύων επικοινωνιών και βάσεων δεδομένων), εφαρμόζοντας τις βέλτιστες τεχνολογικές πρακτικές που θα συμβάλλουν στην αύξηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών με ταυτόχρονη μείωση του λειτουργικού κόστους.

 

γ. Η συνεχής παρακολούθηση της εφαρμογής των δράσεων αυτών, η αξιολόγηση τους και η επεξεργασία προτάσεων για βελτίωση της λειτουργικότητας μέσω της αναδιοργάνωσης των υφιστάμενων δράσεων.

 

2. Η Διεύθυνση συγκροτείται από τα ακόλουθα τμήματα:

 

α) Τμήμα Διαχείρισης Εξυπηρετητών, Λειτουργικών Συστημάτων και Δικτύων.

 

β) Τμήμα Υποστήριξης Χρηστών και Εξοπλισμού του Τομέα Οικονομίας.

 

γ) Τμήμα Υποστήριξης Χρηστών και Εξοπλισμού του Τομέα Εμπορίου-Καταναλωτή και Βιομηχανίας.

 

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής:

 

α) Τμήμα Διαχείρισης Εξυπηρετητών, Λειτουργικών Συστημάτων και Δικτύων

 

α)α. Η ανάληψη δράσεων για την εγκατάσταση, κεντρική διαχείριση, συντήρηση, καλή λειτουργία, και αναβάθμιση του εξοπλισμού των δικτύων - επικοινωνιών, των Εξυπηρετητών και των Λειτουργικών τους Συστημάτων καθώς και των Βάσεων Δεδομένων των συστημάτων του Υπουργείου με στόχο την παροχή ποιοτικών και ασφαλών ψηφιακών υπηρεσιών.

 

β)β. Ο καθορισμός της πολιτικής ασφαλείας των δικτύων - επικοινωνιών, των Εξυπηρετητών και των Λειτουργικών τους Συστημάτων καθώς και των Βάσεων Δεδομένων, ο έλεγχος και η αναπροσαρμογή της όπως επιβάλλουν οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι ανάγκες του Υπουργείου.

 

γ)γ. Η Σύνταξη προδιαγραφών για την απόκτηση σταθμών εργασίας, εκτυπωτών, εξοπλισμού δικτύων-επικοινωνιών και εξυπηρετητών για όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου.

 

δ)δ. Η εφαρμογή πολιτικής παροχής ποιοτικών υπηρεσιών (Quality of Service QoS).

 

ε)ε. Η υποστήριξη και η αποκατάσταση βλαβών των τοπικών δικτύων σε β' επίπεδο.

 

στ)στ. Η διαχείριση και η διάχυση της γνώσης και της τεχνογνωσίας σε θέματα δικτύων - επικοινωνιών, των Εξυπηρετητών και των Λειτουργικών τους Συστημάτων καθώς και των Βάσεων Δεδομένων.

 

β) Τμήμα Υποστήριξης Χρηστών και Εξοπλισμού του Τομέα Οικονομίας.

 

α)α. Η ανάπτυξη διαδικασιών και μεθόδων για την αποτελεσματική και παραγωγική υποστήριξη διαχείριση Χρηστών και των Υποδομών τους επί τόπου.

 

β)β. Η υποστήριξη και η αποκατάσταση βλαβών του τοπικού δικτύου σε α' επίπεδο.

 

γ)γ. Η διαχείριση και διάχυση της γνώσης και της τεχνογνωσίας σε θέματα χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, σε εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου και εξειδικευμένων εφαρμογών καθώς και στην εκπόνηση πρακτικών ορθής χρήσης αυτών.

 

δ)δ. Η τήρηση των διαδικασιών για την αποκατάσταση της λειτουργίας των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, εκτυπωτών, σαρωτών καθώς και του δικτύου μετά από οποιαδήποτε διακοπή ή βλάβη.

 

ε)ε. Η εγκατάσταση και η υποστήριξη τοπικά όλων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που αποφασίζονται από το Τμήμα Διαχείρισης Εξυπηρετητών, Λειτουργικών Συστημάτων και Δικτύων όπως Λογαριασμών Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου e-mail, Προστασίας από ιούς κ.α.

 

γ) Τμήμα Υποστήριξης Χρηστών και Εξοπλισμού του Τομέα Εμπορίου-Καταναλωτή και Βιομηχανίας

 

α)α. Η ανάπτυξη διαδικασιών και μεθόδων για την αποτελεσματική και παραγωγική υποστήριξη διαχείριση Χρηστών και των Υποδομών τους επί τόπου.

 

β)β. Η υποστήριξη και η αποκατάσταση βλαβών του τοπικού δικτύου σε α' επίπεδο.

 

γ)γ. Η διαχείριση και διάχυση της γνώσης και της τεχνογνωσίας σε θέματα χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, σε εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου και εξειδικευμένων εφαρμογών καθώς και στην εκπόνηση πρακτικών ορθής χρήσης αυτών.

 

δ)δ. Η τήρηση των διαδικασιών για την αποκατάσταση της λειτουργίας των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, εκτυπωτών, σαρωτών καθώς και του δικτύου μετά από οποιαδήποτε διακοπή ή βλάβη.

 

ε)ε. Η εγκατάσταση και υποστήριξη τοπικά όλων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που αποφασίζονται από το Τμήμα Διαχείρισης Εξυπηρετητών, Λειτουργικών Συστημάτων και Δικτύων, όπως Λογαριασμών Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου e-mail, προστασίας από ιούς κ.ά.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.