Προεδρικό διάταγμα 147/17 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Διεύθυνση Διαχείρισης Έργων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και Εφαρμογών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης είναι:

 

α. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής, πενταετούς Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Ψηφιακή Πολιτική, με προτεραιότητες, που αναλύονται και κατά έτος.

 

β. Η εκπόνηση δράσεων για τον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό και την Διαχείριση των Έργων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών σύμφωνα με τις ανάγκες των τομέων πολιτικής του Υπουργείου σε συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου.

 

γ. Η εκπόνηση δράσεων για την Ανάπτυξη, Συντήρηση και αδιάλειπτη Λειτουργία των Εφαρμογών του Υπουργείου, εφαρμόζοντας τις βέλτιστες τεχνολογικές πρακτικές συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση πόρων και στην παροχή ποιοτικών και ασφαλών ψηφιακών υπηρεσιών προς τον πολίτη, την επιχείρηση και το κράτος.

 

δ. Η εκπόνηση δράσεων για την ασφαλή και ομαλή διαλειτουργικότητα των διαφορετικών Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου.

 

ε. Η εκπόνηση δράσης για την ανάπτυξη και διαχείριση ασφαλών διαδικτυακών πυλών του Υπουργείου και την προσαρμογή της στα συνεχώς μεταβαλλόμενα παγκόσμια πρότυπα.

 

στ. Η συνεχής παρακολούθηση της εφαρμογής των δράσεων αυτών και η αξιολόγησή τους.

 

2. Η Διεύθυνση αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα:

 

α) Τμήμα Σχεδιασμού και Διαχείρισης Έργων.

 

β) Τμήμα Ανάπτυξης - Συντήρησης Εφαρμογών και Διαχείρισης Διαδικτυακών Πυλών.

 

γ) Τμήμα Λειτουργίας Εφαρμογών.

 

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής:

 

α) Τμήμα Σχεδιασμού και Διαχείρισης Έργων.

 

α)α. Ο Συντονισμός και η αποτύπωση των αναγκών, προγραμματισμού, εξειδίκευσης και υποστήριξης των οριζόντιων και τομεακών δράσεων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου.

 

β)β. Η διερεύνηση και τεκμηρίωση των αναγκών του Υπουργείου και η εισήγηση δράσεων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Υπουργείου.

 

γ)γ. Ο εντοπισμός προβλημάτων ή καθυστερήσεων στη σχεδίαση και υλοποίηση δράσεων και έργων Ψηφιακής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Δια κυβέρνησης του Υπουργείου και η πρόταση διορθωτικών ενεργειών.

 

δ)δ. Η διαμόρφωση της τεχνολογικής στρατηγικής και ο καθορισμός δράσεων για τη βελτίωση και τον ποιοτικό έλεγχο των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών.

 

ε)ε. Ο επιχειρησιακός, τεχνικός και λειτουργικός σχεδιασμός έργων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και η ανάληψη των απαιτούμενων ενεργειών ωρίμασης των έργων.

 

στ)στ. Η διαμόρφωση και η παρακολούθηση των Διαδικασιών διαχείρισης των έργων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών με την προετοιμασία, παρακολούθηση φυσικού αντικειμένου, διενέργεια διαγωνισμών, ανάθεση συμβάσεων, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, διαχείριση πιστώσεων και συμβάσεων έργων του Υπουργείου και των εποπτευομένων από αυτό φορέων.

 

ζ)ζ. Η παρακολούθηση τήρησης των διαδικασιών και η ανάληψη δράσεων για τα ανοικτά δεδομένα.

 

η)η. Η διαμόρφωση και η παρακολούθηση των διαδικασιών οικονομικής διαχείρισης και διαχειριστικού κλεισίματος των έργων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

 

θ)θ. Η διερεύνηση και διασφάλιση απαιτούμενων πόρων για την υλοποίηση των έργων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

 

ι)ι. Η παρακολούθηση και εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας έργων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

β) Τμήμα Ανάπτυξης - Συντήρησης Εφαρμογών και Διαχείρισης Διαδικτυακών Πυλών.

 

α)α. Η ανάληψη δράσεων για την κεντρική διαχείριση, ανάπτυξη, συντήρηση, αναβάθμιση, έλεγχο και μέτρηση απόδοσης των υφιστάμενων και των νέων Εφαρμογών.

 

β)β. Η συγκέντρωση διεθνών καλών πρακτικών και νέων εργαλείων, η παρακολούθηση των διεθνών τεχνολογικών εξελίξεων και η εφαρμογή τους για την ανάπτυξη και έλεγχο των εφαρμογών.

 

γ)γ. Ο σχεδιασμός των εφαρμογών σε συνεργασία με το Τμήμα Σχεδιασμού και Διαχείρισης Έργων.

 

δ)δ. Η ανάληψη δράσεων για την ομογενοποίηση - διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων σύμφωνα με το γενικό πλαίσιο διαλειτουργικότητας της κυβέρνησης.

 

ε)ε. Η ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση διαδικτυακών πυλών για τη βέλτιστη παροχή ποιοτικών και ασφαλών ηλεκτρονικών υπηρεσιών στον πολίτη, την επιχείρηση και το κράτος.

 

γ) Τμήμα Λειτουργίας Εφαρμογών α)α. Η ανάληψη δράσεων για τη συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία και υποστήριξη των εφαρμογών.

 

β)β. Η δημιουργία και λειτουργία γραφείων υποστήριξης των χρηστών των εφαρμογών σε συνεργασία με την Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης και το Τμήμα Ανάπτυξης και Συντήρησης Εφαρμογών.

 

γ)γ. Η διαχείριση και διάχυση της γνώσης και της τεχνογνωσίας μέσω παροχής συνεχούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των χρηστών σε θέματα λειτουργίας των εφαρμογών.

 

δ)δ. Η υποβολή προτάσεων για τη βελτιστοποίηση της χρήσης και τυχόν αναγκαίων αναδιοργανώσεων.

 

ε)ε. Η υποβολή προτάσεων για την απλούστευση διαδικασιών και λειτουργιών στο τομέα της αρμοδιότητάς του.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.