Προεδρικό διάταγμα 147/17 - Άρθρο 35

Άρθρο 35: Διεύθυνση Αναπτυξιακών Νόμων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Διεύθυνση Αναπτυξιακών Νόμων έχει ως επιχειρησιακό στόχο τη μελέτη, επεξεργασία και διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου των αναπτυξιακών νόμων καθώς και την αξιολόγηση, την έγκριση, την τεχνική και οικονομική παρακολούθηση των ιδιωτικών επενδύσεων και την παροχή κρατικών ενισχύσεων, σε εφαρμογή των νόμων αυτών.

 

2. Η Διεύθυνση αποτελείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

 

α) Τμήμα Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων.

 

β) Τμήμα Ελέγχου και Παρακολούθησης Μακροχρονίων Υποχρεώσεων.

 

γ) Τμήμα Πιστοποιήσεων και Υποστήριξης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων.

 

δ) Τμήμα Λειτουργικών Προδιαγραφών και Υποστήριξης Διαδικασιών του Αναπτυξιακού Νόμου.

 

ε) Τμήμα Νομικής Υποστήριξης και Ενημέρωσης Επενδυτών.

 

στ) Τμήμα Αναπτυξιακού Σχεδιασμού.

 

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής:

 

α) Τμήμα Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων.

 

α)α. Η πραγματοποίηση όλων των ενεργειών που σχετίζονται με την αξιολόγηση των υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων, την έκδοση εγκριτικών ή απορριπτικών αποφάσεων, την εξέταση αιτημάτων τροποποιήσεων των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων.

 

β)β. Η εισήγηση για την έκδοση αποφάσεων υπαγωγής στους επενδυτικούς νόμους, η εισήγηση επί αιτήσεων μεταβολών των εγκριτικών αποφάσεων κατά τη διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων και η εισήγηση για τη έκδοση απορριπτικών ή ανακλητικών αποφάσεων στις περιπτώσεις που δεν έχει προηγηθεί οιοσδήποτε έλεγχος επενδυτικών σχεδίων. Στις περιπτώσεις έκδοσης ανακλητικών αποφάσεων και επιβολής κυρώσεων κατά τη διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων συμπράττει με το Τμήμα Πιστοποιήσεων και Υποστήριξης Συγχρηματοδοτούμενων έργων.

 

γ)γ. Η εξέταση αιτημάτων θεραπείας επί αποφάσεων που εκδόθηκαν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

 

δ)δ. Η εισήγηση επί θεμάτων αρμοδιότητάς του ενώπιον της Γνωμοδοτικής Επιτροπής.

 

ε)ε. H μέριμνα για τη θεσμοθέτηση διαδικασιών πιστοποίησης - εκπαίδευσης - αξιολόγησης των μελών του Μητρώου Αξιολογητών και της σύνταξης Οδηγού Δεοντολογίας Αξιολογητών και Αξιολόγησης Επενδύσεων.

 

β) Τμήμα Ελέγχου και Παρακολούθησης Μακροχρονίων Υποχρεώσεων.

 

α)α. Η συγκρότηση των Οργάνων Ελέγχου για τον έλεγχο των επενδύσεων κατά τη διάρκεια υλοποίησής τους, κατά την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας τους και για την τήρηση των μακροχρονίων υποχρεώσεων.

 

β)β. Ο έλεγχος πληρότητας των εκθέσεων ελέγχου και η διαβίβασή τους στα αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης.

 

γ)γ. H μέριμνα για τη θεσμοθέτηση διαδικασιών πιστοποίησης - εκπαίδευσης - αξιολόγησης των μελών του Μητρώου Ελεγκτών και σύνταξης Οδηγού Δεοντολογίας Ελεγκτών και Ελέγχου Επενδύσεων.

 

δ)δ. Η εισαγωγή και ο έλεγχος των στοιχείων παρακολούθησης της υλοποίησης των επενδύσεων και η περιοδική έκδοση αποτελεσμάτων παρακολούθησης και προόδου υλοποίησης των επενδύσεων.

 

ε)ε. H παρακολούθηση των επενδύσεων για την τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων.

 

στ)στ. Η ευθύνη για την παρακολούθηση της υποβολής των Δηλώσεων Φορολογικής Απαλλαγής των αναπτυξιακών νόμων.

 

γ) Τμήμα Πιστοποιήσεων και Υποστήριξης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων.

 

α)α. H εισήγηση για την έκδοση αποφάσεων πιστοποίησης προόδου υλοποίησης, ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδύσεων.

 

β)β. H εισήγηση για την έκδοση αποφάσεων επί αιτήσεων μεταβολών των αποφάσεων ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδύσεων καθώς και αποφάσεων ανάκλησης και επιβολής κυρώσεων/ δημοσιονομικών διορθώσεων και ανακτήσεων μετά τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδύσεων. Στις περιπτώσεις έκδοσης ανακλητικών αποφάσεων και επιβολής κυρώσεων κατά τη διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων συμπράττει με το Τμήμα Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων.

 

γ)γ. Η εισήγηση επί θεμάτων αρμοδιότητάς του ενώπιον της Γνωμοδοτικής Επιτροπής.

 

δ)δ. Η εξέταση αιτήσεων θεραπείας κατά αποφάσεων που εκδόθηκαν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

 

ε)ε. H διενέργεια όλων των απαραίτητων ενεργειών για τη χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων των ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων και των λειτουργικών δαπανών όλων των φορέων εφαρμογής των επενδυτικών νόμων.

 

στ)στ. Η διαβίβαση των δικαιολογητικών και λοιπών στοιχείων στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών για την καταβολή των ενισχύσεων στους φορείς των επενδυτικών σχεδίων.

 

ζ)ζ. Η προεργασία, η ένταξη και η παρακολούθηση των επενδύσεων που συγχρηματοδοτούνται από Επιχειρησιακά Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και η υποβολή προτάσεων για ένταξη εγκεκριμένων επενδύσεων σε επιχειρησιακά προγράμματα συγχρηματοδότησης από την Ε.Ε. και η παροχή στοιχείων προόδου υλοποίησης αυτών.

 

η)η. Συντονισμός των ελέγχων που πραγματοποιούνται στη Διεύθυνση από ανώτατους Ελεγκτικούς μηχανισμούς (Αρχή Πληρωμής, ΕΔΕΛ, Ευρωπαϊκό Συνέδριο, OLAF, ΓΕΔΔ κ.λ.π.) και υποστήριξη αυτών κατά τη διάρκεια και μετά τη διεξαγωγή τους, καθώς και τήρηση ιστορικού αρχείου των ελέγχων αυτών.

 

θ)θ. Η διαχείριση του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας που δικαιούται η Διεύθυνση ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης, ήτοι ενέργειες ένταξης Πράξεων στο ΕΠ Τεχνική Βοήθεια, χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ανάθεσης - διαχείρισης συμβάσεων με προμηθευτές και παρόχους υπηρεσιών.

 

δ) Τμήμα Λειτουργικών Προδιαγραφών και Υποστήριξης Διαδικασιών του Αναπτυξιακού Νόμου.

 

α)α. Η επεξεργασία θεμάτων που προκύπτουν από τις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου με σκοπό τον επιχειρησιακό σχεδιασμό πληροφοριακών συστημάτων ή άλλων εφαρμογών.

 

β)β. Η ηλεκτρονική, στατιστική παρακολούθηση των επενδυτικών προτάσεων και των επενδύσεων που υπάγονται στις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων με σύγχρονες μεθόδους ανάλυσης δεδομένων και έξυπνων προγραμμάτων.

 

γ)γ. Η υποβολή λειτουργικών προδιαγραφών για τη συστηματική καταγραφή και παρακολούθηση των διαδικασιών που πραγματοποιούνται στα Τμήματα της Διεύθυνσης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

 

δ)δ. Η ανάλυση και τεκμηρίωση των στατιστικών στοιχείων των αναπτυξιακών νόμων και η παρουσίαση και έκδοσή τους κατά τακτά χρονικά διαστήματα και οπωσδήποτε σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του νόμου 4305/2014 περί Ανοικτών δεδομένων.

 

ε)ε. Η μέριμνα για την έκδοση Οδηγιών επιχειρησιακής λειτουργίας των πληροφοριακών Συστημάτων καθώς και η ανάρτηση στο διαδίκτυο των ανακοινώσεων, προσκλήσεων και εν γένει ενημερωτικών σημειωμάτων της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων ως φορέα υλοποίησης των επενδυτικών νόμων, καθώς και η διαχείριση του περιεχομένου της οικείας ιστοσελίδας.

 

ε) Τμήμα Νομικής Υποστήριξης και Ενημέρωσης Επενδυτών.

 

α)α. Η σύνταξη και αποστολή προς τα Διοικητικά Δικαστήρια εκθέσεων απόψεων της Διοίκησης στις περιπτώσεις άσκησης ενδίκων βοηθημάτων και μέσων στρεφομένων κατά του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, που αφορούν υποθέσεις που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης.

 

β)β. Η παρακολούθηση και η μελέτη της νομοθεσίας που αφορά στα καθεστώτα κινήτρων των επενδυτικών νόμων και η εισήγηση και έκδοση ερμηνευτικών εγκυκλίων και για την πιστή και ομοιόμορφη εφαρμογή της από τις Υπηρεσίες της Διεύθυνσης.

 

γ)γ. Η κατάρτιση και νομοτεχνική επεξεργασία σχεδίων νόμων, Προεδρικών Διαταγμάτων και κανονιστικών αποφάσεων σχετικά με τα καθεστώτα ενίσχυσης ιδιωτικών επενδύσεων.

 

δ)δ. Η παρακολούθηση και μελέτη του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την παροχή κινήτρων στις ιδιωτικές επενδύσεις και τα καθεστώτα ενισχύσεων και η καθοδήγηση των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας.

 

ε)ε. Η επεξεργασία και υποβολή ερωτημάτων για νομικά ζητήματα προς το Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης.

 

στ)στ. Η ανταπόκριση στα μέσα άσκησης του κοινοβουλευτικού ελέγχου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης.

 

ζ)ζ. Η συνδρομή στη διαμόρφωση του περιεχομένου ατομικών διοικητικών πράξεων επιβολής κυρώσεων για μη τήρηση όρων υπαγωγής.

 

η)η. Η παροχή νομικών συμβουλών προς τις Υπηρεσίες για ζητήματα νομικής φύσεως που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους και την καθοδήγηση των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας.

 

θ)θ. Η αποστολή στοιχείων και η παροχή διευκρινίσεων με τη συνδρομή των αρμοδίων τμημάτων της Διεύθυνσης επί θεμάτων του τομέα αρμοδιοτήτων αυτής στις δικαστικές αρχές και τα θεσμοθετημένα ελεγκτικά σώματα.

 

ι)ι. Η παραλαβή αιτήσεων, δικαιολογητικών και στοιχείων για τα στάδια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων όλων των επενδυτικών νόμων καθώς και λοιπών εγγράφων που απευθύνονται στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, ως φορέα υλοποίησης τους.

 

ι)α)ι)α. Η επικοινωνία μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων, ως φορέα υλοποίησης των επενδυτικών νόμων και των επιχειρηματικών φορέων για όλα τα θέματα που αφορούν τα επενδυτικά τους σχέδια.

 

ι)β)ι)β. Η υποδοχή του επενδυτικού κοινού και η παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων για τον τρόπο εφαρμογής των επενδυτικών νόμων σύμφωνα με τη νομοθεσία, το λοιπό θεσμικό πλαίσιο που τους διέπει και τις οδηγίες της αρμόδιας Υπηρεσίας.

 

ι)γ)ι)γ. Η σύνταξη σε συνεργασία με τα λοιπά Τμήματα της Διεύθυνσης ενημερωτικών εντύπων για τα παρεχόμενα κίνητρα των επενδυτικών νόμων.

 

στ) Τμήμα Αναπτυξιακού Σχεδιασμού.

 

α)α. Η εξειδικευμένη επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων των αναπτυξιακών νόμων, η συσχέτισή τους με στοιχεία λοιπών προγραμμάτων κρατικών ενισχύσεων καθώς και γενικότερους δείκτες τομέων της οικονομίας, με στόχο την εσωτερική αξιολόγηση των παρεχόμενων αναπτυξιακών κινήτρων, την εκπόνηση μελετών και τη διαμόρφωση προτάσεων για τα παρεχόμενα κίνητρα και γενικότερα επί θεμάτων αναπτυξιακής πολιτικής.

 

β)β. Ο σχεδιασμός διαδικασιών λειτουργίας και συστημάτων οργάνωσης της Διεύθυνσης σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους και τα στελέχη των Τμημάτων, η διατύπωση προτάσεων θεσμοθέτησής τους και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους.

 

γ)γ. Η ανάπτυξη και διαχείριση συστήματος ποιότητας της Διεύθυνσης, καθώς και η πιστοποίησή του σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα.

 

δ)δ. Η τήρηση αρχείου κλαδικών μελετών και η τήρηση και συνεχής ενημέρωση αρχείου τεχνικών εκθέσεων κατά κλάδο και πινάκων τυποποιημένων μεγεθών καθώς και τιμών κόστους για κτιριακές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις των επενδυτικών μονάδων για τις ανάγκες τόσο της Κεντρικής όσο και των λοιπών υπηρεσιών εφαρμογής των αναπτυξιακών κινήτρων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.