Προεδρικό διάταγμα 147/17 - Άρθρο 36

Άρθρο 36: Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού έχει ως επιχειρησιακό στόχο την ανάπτυξη και εφαρμογή μέτρων προσέλκυσης ξένων κεφαλαίων στην Ελλάδα για άμεσες επενδύσεις και επιχειρηματική δραστηριότητα, επωφελείς για την εθνική ανάπτυξη και οικονομία καθώς και στην προώθηση και εφαρμογή ευνοϊκών ρυθμίσεων για επενδύσεις στο πλαίσιο συναρμοδιότητας με άλλα Υπουργεία.

 

2. Η Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού αποτελείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

 

α) Τμήμα Εταιρειών Ενδοομιλικών Υπηρεσιών και Άμεσων Επενδύσεων.

 

β) Τμήμα Ναυτιλιακών Εταιρειών.

 

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής:

 

α) Τμήμα Εταιρειών Ενδοομιλικών Υπηρεσιών και Άμεσων Επενδύσεων.

 

α)α. Βάσει των διατάξεων του Κεφαλαίου ΣΤ' του νόμου 3427/2005:

 

i. Η υποδοχή αιτήσεων για χορήγηση άδειας εγκατάστασης στην Ελλάδα αλλοδαπών εταιρειών για υπαγωγή ημεδαπών εταιρειών στις διατάξεις αυτές, καθώς και ο έλεγχός τους.

 

ii. Η αξιολόγηση της μελέτης τεκμηρίωσης περιθωρίου κέρδους με τη μέθοδο cost-plus, και η εισήγηση στην προβλεπόμενη από το άρθρο 28 του νόμου 3427/2005 Επιτροπή.

 

iii. Η χορήγηση άδειας εγκατάστασης στην Ελλάδα αλλοδαπών εταιρειών και υπαγωγής ημεδαπών εταιρειών, καθώς και η τροποποίηση ή ανάκληση αυτών.

 

iv. Η επικαιροποίηση του καθορισθέντος περιθωρίου κέρδους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο.

 

v. Ο έλεγχος και η παρακολούθηση της λειτουργίας των παραπάνω εταιρειών, και η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης του νόμου και των εγκριτικών αποφάσεων.

 

vi. Η ανάπτυξη και λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος για την εφαρμογή και παρακολούθηση του νόμου.

 

β)β. Η κατάρτιση προτάσεων για την παραχώρηση της χρήσης αιγιαλού, παραλίας και θαλασσίου χώρου για εμπορικούς, βιομηχανικούς, συγκοινωνιακούς, λιμενικούς ή άλλου είδους σκοπούς, κατά το άρθρο 14 του νόμου 2971/2001 (ΦΕΚ 285/Α/2001).

 

γ)γ. Η αιτιολογημένη εισήγηση για τη σκοπιμότητα χορήγησης άδειας διαμονής σε αλλοδαπούς για ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας, βάσει του άρθρου 16 του νόμου 4251/2014 (ΦΕΚ 80/Α/2014).

 

δ)δ. Η εφαρμογή των άρθρων 7 και 9 του νόμου [Ν] 4171/1961 Περί λήψεως γενικών μέτρων δια την υποβοήθηση της αναπτύξεως της οικονομίας της χώρας (ΦΕΚ 93/Α/1961), όπως ισχύει.

 

ε)ε. Η εφαρμογή των διατάξεων του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2687/1953 Περί επενδύσεων και προστασίας Κεφαλαίων Εξωτερικού (ΦΕΚ 317/Α/1953).

 

στ)στ. Η ενημέρωση των επιχειρήσεων σχετικά με την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου αρμοδιότητας του Τμήματος, μέσω ιστοσελίδας και κάθε άλλης δυνατής επικοινωνιακής μεθόδου.

 

ζ)ζ. Η εισήγηση μέτρων και η συμμετοχή σε δράσεις που αποβλέπουν στην προσέλκυση κεφαλαίων εξωτερικού και η υποστήριξη επενδυτών για επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα.

 

η)η. Η συμμετοχή στις Επιτροπές για διμερείς και πολυμερείς συνεργασίες και συμφωνίες όσον αφορά τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις

 

β) Τμήμα Ναυτιλιακών Εταιρειών.

 

α)α. Η παρακολούθηση των αδειών εγκατάστασης γραφείων ή υποκαταστημάτων αλλοδαπών ναυτιλιακών εταιρειών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του νόμου [Ν] 27/1975 (ΦΕΚ 77/Α/1975) όπως ισχύει και των αποφάσεων υπαγωγής ημεδαπών ναυτιλιακών εταιρειών στις παραπάνω διατάξεις.

 

β)β. Η διαχείριση των εγγυητικών επιστολών των παραπάνω εταιρειών.

 

γ)γ. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της λειτουργίας αυτών.

 

δ)δ. Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης του νόμου και των εγκριτικών αποφάσεων.

 

ε)ε. Η ανάπτυξη και λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος για την εφαρμογή και παρακολούθηση των παραπάνω.

 

στ)στ. Η εισήγηση επί του κανονιστικού πλαισίου εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 25 του νόμου [Ν] 27/1975.

 

ζ)ζ. Η υπαγωγή πλοίων στα Ελληνικά νηολόγια σύμφωνα με το άρθρο 13 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2687/1953 (ΦΕΚ 317/Α/1953).

 

η)η. Η εκπροσώπηση του Υπουργείου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων αυτού σε θέματα ναυτιλιακής πολιτικής.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.