Προεδρικό διάταγμα 147/17 - Άρθρο 39

Άρθρο 39: Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων είναι η χρηματοδότηση της αναπτυξιακής πολιτικής με την υλοποίηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

 

2. Η Διεύθυνση αποτελείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

 

α) Τμήμα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

 

β) Τμήμα Κατάρτισης Ετήσιων Προγραμμάτων.

 

γ) Τμήμα Χρηματοδότησης και Οικονομικής Παρακολούθησης.

 

δ) Τμήμα Στατιστικής, Τεκμηρίωσης και Υποστήριξης.

 

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής:

 

α) Τμήμα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

 

α)α. Εισηγείται τον ετήσιο και μεσοπρόθεσμο προϋπολογισμό/προγραμματισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.

 

β)β. Επικοινωνεί με τους φορείς του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συλλέγει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για επίτευξη του ορθού προγραμματισμού.

 

γ)γ. Συντάσσει την ετήσια εγκύκλιο οδηγιών για την κατάρτιση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στα πλαίσια του ετήσιου και του μεσοπρόθεσμου Προγραμματισμού σε συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της Διεύθυνσης καθώς και εγκυκλίους οδηγιών προς τους Φορείς για την ορθή εκτέλεση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

 

δ)δ. Παρακολουθεί το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και εισηγείται την έκδοση κανονιστικών πράξεων για τη λειτουργία του και τη βελτίωση του.

 

ε)ε. Διαμορφώνει την εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων για την κατάρτιση του Κρατικού Προϋπολογισμού και αποστέλλει τις σχετικές εισηγήσεις στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

 

στστ Συνεργάζεται με το Τμήμα Χρηματοδότησης και Οικονομικής Παρακολούθησης για τη σύνταξη του οικονομικού απολογισμού της εκτέλεσης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του προηγούμενου έτους και της απορρόφησης των σχετικών πόρων και διαμορφώνει σχετική εισηγητική έκθεση.

 

ζ)ζ. Παρακολουθεί την εξέλιξη των εσόδων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων σε μηνιαία βάση.

 

η)η. Παρακολουθεί την εξέλιξη των αιτημάτων που υποβάλλονται από τις αρμόδιες αρχές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη συγχρηματοδότηση προγραμμάτων και έργων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων μέσω κάθε πηγής χρηματοδότησης (Ταμεία Ευρωπαϊκής Ένωσης, Διευκολύνσεις κ.λ.π.) σύμφωνα με το ενωσιακό θεσμικό πλαίσιο.

 

θ)θ. Σε συνεργασία με το Τμήμα Χρηματοδότησης και Οικονομικής Παρακολούθησης συντάσσει τον οικονομικό απολογισμό της εκτέλεσης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του προηγούμενου έτους και της απορρόφησης των σχετικών πόρων και διαμορφώνει σχετική εισηγητική έκθεση.

 

ι)ι. Διαμορφώνει τις εκτιμήσεις για την πορεία εκτέλεσης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (π.χ. μηνιαίες εκτιμήσεις δαπανών και εσόδων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων) και συντάσσει σχετικές αναφορές.

 

ι)α)ι)α. Επικοινωνεί και ενεργεί σε σχέση με διεθνείς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς (ΕΤΕΠ, κ.λ.π.), για τη χρηματοδότηση έργων και προγραμμάτων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

 

ι)β)ι)β. Επικοινωνεί και ενεργεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, έναντι θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνών οικονομικών οργανισμών, για τα θέματα προγραμματισμού, προϋπολογισμού, και εκτέλεσης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

 

ι)γ)ι)γ. Συντάσσει προδιαγραφές για τη λειτουργία των Πληροφοριακών Συστημάτων της Διεύθυνσης στα θέματα του προγραμματισμού και προϋπολογισμού.

 

β) Τμήμα Κατάρτισης Ετήσιων Προγραμμάτων.

 

α)α. Αξιολογεί τις προτάσεις των φορέων και των τροποποιήσεών τους, και εισηγείται την τελική διαμόρφωση, κατάρτιση και έγκριση των Συλλογικών Αποφάσεων ένταξης έργων, μελετών και προγραμμάτων.

 

β)β. Παρακολουθεί σε συνεργασία με το Τμήμα Χρηματοδότησης και Οικονομικής Παρακολούθησης την εκτέλεση των ετήσιων επενδυτικών προγραμμάτων όλων των φορέων, καθώς και την εκτέλεση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων σύμφωνα με το σχεδιασμό του.

 

γ)γ. Σε συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της Διεύθυνσης μεριμνά για την υλοποίηση των επενδυτικών προτεραιοτήτων του Δημοσίου με την κατανομή των ετήσιων πιστώσεων των έργων Εθνικού και Περιφερειακού Επιπέδου στους επιμέρους φορείς και τομείς.

 

δ)δ. Παρέχει στο Τμήμα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων στοιχεία για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, του Οικονομικού Απολογισμού και των σχετικών Εγκυκλίων Οδηγιών προς τους αρμόδιους φορείς.

 

ε)ε. Συλλέγει στοιχεία του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που αφορούν τις νομικές δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν οι Φορείς σε βάρος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, τις χρηματοδοτήσεις και τις πληρωμές και εισηγείται τυχόν διορθωτικές ενέργειες στον προγραμματισμό.

 

στ)στ. Συντάσσει προδιαγραφές για τη λειτουργία των Πληροφοριακών Συστημάτων (ΠΣ) της Διεύθυνσης στα θέματα κατάρτισης του προγράμματος.

 

ζ)ζ. Συνεργάζεται με το Τμήμα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων για την έκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων σε ό,τι αφορά στα θέματα κατάρτισης και έγκρισης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

 

η)η. Παρέχει πληροφόρηση και οδηγίες στους αρμόδιους Φορείς για τα θέματα κατάρτισης και έγκρισης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων αρμοδιότητάς τους και απαντά σε σχετικά ερωτήματα.

 

θ)θ. Προβαίνει στην αξιολόγηση προτάσεων για λοιπά κοινοτικά προγράμματα και εισηγείται την ένταξή τους στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

 

γ) Τμήμα Χρηματοδότησης και Οικονομικής Παρακολούθησης.

 

α)α. Πραγματοποιεί τη χρηματοδότηση του ετήσιου Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί Δημοσίων Επενδύσεων σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και την Τράπεζα της Ελλάδος.

 

β)β. Χρηματοδοτεί τους φορείς εκτέλεσης των έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, παρακολουθεί τις πληρωμές του και τα λοιπά οικονομικά στοιχεία.

 

γ)γ. Συντάσσει τον οικονομικό απολογισμό της εκτέλεσης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων τρέχοντος έτους σε συνεργασία με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, την Τράπεζα της Ελλάδας και άλλα Τμήματα της Διεύθυνσης και τον αποστέλλει στις αρμόδιες αρχές (ΕΛΣΤΑΤ κ.λ.π.).

 

δ)δ. Παρακολουθεί την εξέλιξη των πληρωμών κατά την εκτέλεση του Ετήσιου Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων και μεριμνά για την έκδοση περιοδικών και τελικών απολογιστικών στοιχείων.

 

ε)ε. Παρακολουθεί, σε συνεργασία με τους φορείς του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων το μητρώο δεσμεύσεων που τηρούν οι φορείς.

 

στ)στ. Συλλέγει στοιχεία και παρακολουθεί τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

 

ζ)ζ. Συνεργάζεται με το Τμήμα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων για την έκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων σε ότι αφορά τα θέματα χρηματοδότησης και πληρωμών.

 

η)η. Παρέχει πληροφόρηση και οδηγίες στους αρμόδιους Φορείς για τα θέματα χρηματοδότησης και πληρωμών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων αρμοδιότητάς τους και απαντά σε σχετικά ερωτήματα.

 

θ)θ. Συντάσσει προδιαγραφές για τη λειτουργία των Πληροφοριακών Συστημάτων (ΠΣ) της Διεύθυνσης στα θέματα χρηματοδότησης.

 

δ) Τμήμα Στατιστικής, Τεκμηρίωσης και Υποστήριξης.

 

α)α. Συλλέγει, επεξεργάζεται και αναλύει τα στοιχεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων σε ετήσια και μακροχρόνια βάση με σκοπό την υποβοήθηση του έργου της Διεύθυνσης.

 

β)β. Έχει την επιχειρησιακή ευθύνη για την ορθή λειτουργία των Πληροφοριακών Συστημάτων (ΠΣ) της Διεύθυνσης (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΠΔΕ -ΟΠΣ ΠΔΕ, Πληροφοριακό Σύστημα Πληρωμών και Οφειλών Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΣΥΠΠΟΔΕ-, e-pde κ.λ.π.).

 

γ)γ. Σχεδιάζει νέα Πληροφοριακά Συστήματα και τροποποιήσεις/επεκτάσεις υπαρχόντων, σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες.

 

δ)δ. Έχει την επιχειρησιακή ευθύνη για την σύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων με τρίτα συστήματα (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Τράπεζα της Ελλάδος, taxisnet, κ.λ.π.) και προτείνει, σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες, νέες συνδέσεις.

 

ε)ε. Μεριμνά για τη λειτουργία γραφείου υποστήριξης (help desk) για την υποστήριξη των χρηστών των Πληροφοριακών Συστημάτων της Διεύθυνσης.

 

στ)στ. Μεριμνά για την κατάρτιση και εκπαίδευση στελεχών της Διεύθυνσης αλλά και των αρμοδίων φορέων για θέματα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων μέσω σεμιναρίων και επιμορφωτικών προγραμμάτων.

 

ζ)ζ. Προγραμματίζει και υλοποιεί τις ενέργειες Τεχνικής υποστήριξης (εθνική και συγχρηματοδοτούμενη - της ΔΔΕ ως τελικού δικαιούχου των σχετικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ).

 

η)η. Συνεργάζεται με τα άλλα τμήματα της Διεύθυνσης για τον προσδιορισμό των έργων (μελέτες, έρευνες, εμπειρογνωμοσύνες κ.λ.π.) που απαιτούνται για την υποστήριξη των αρμοδιοτήτων τους.

 

θ)θ. Οργανώνει και παρακολουθεί την υλοποίηση των ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας (ανάθεση μελετών, ερευνών κ.λ.π.) και τηρεί τους φακέλους τους με όλα τα στοιχεία του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου τους.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.