Προεδρικό διάταγμα 147/17 - Άρθρο 40

Άρθρο 40: Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων είναι ο σχεδιασμός και η ορθή υλοποίηση προγραμμάτων ανάπτυξης χρηματοδοτούμενων από αμιγώς εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 140 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019).

 

2. Η Διεύθυνση αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα:

 

α) Τμήμα Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Προγράμματος.

 

β) Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχων.

 

γ) Τμήμα Τεχνικής Βοήθειας και Υποστήριξης.

 

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής:

 

α) Τμήμα Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Προγράμματος.

 

α)α. Σχεδιάζει τη δομή, το περιεχόμενο και τις διαδικασίες κατάρτισης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) και παρακολουθεί και συντονίζει την εξειδίκευση των επιμέρους Προγραμμάτων του.

 

β)β. Σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία και τις Περιφέρειες καταρτίζει το σχέδιο του ΕΠΑ που εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης.

 

γ)γ. Παρακολουθεί και συντονίζει με τους αρμόδιους φορείς δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του ΕΠΑ.

 

δ)δ. Έχει την ευθύνη για τη συγκρότηση και λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης και των Προγραμμάτων στα οποία αυτό εξειδικεύεται.

 

ε)ε. Εξετάζει τα εθνικά αναπτυξιακά προγράμματα που υποβάλλονται και εισηγείται την έγκρισή τους από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης καθώς και την κατανομή των πόρων του ΕΠΑ κατά αναπτυξιακό πρόγραμμα και έτος.

 

στ)στ. Αξιολογεί την πορεία και τα αποτελέσματα της υλοποίησης του ΕΠΑ και διαμορφώνει προτάσεις για τυχόν αναθεώρησή του, και προβαίνει στην αξιολόγηση κάθε προγράμματος που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

 

ζ)ζ. Εποπτεύει και ενεργεί για τη δημιουργία συστήματος αξιολόγησης έργων χρηματοδοτούμενων από εθνικούς πόρους με χρήση μεθοδολογικών εργαλείων.

 

η)η. Καταρτίζει τις προδιαγραφές και τα κριτήρια για την ένταξη έργων στο ΕΠΑ.

 

θ)θ. Εκδίδει προσκλήσεις για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης από το ΕΠΑ και παρέχει στους δυνητικούς δικαιούχους σχετικές πληροφορίες.

 

ι)ι. Εισηγείται στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης την ένταξη πράξεων στα εθνικά προγράμματα ανάπτυξης μετά από αξιολόγησή τους με βάση τα καθορισμένα κριτήρια επιλογής και ενημερώνει σχετικά τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων προκειμένου να εντάσσονται τα έργα στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

 

ι)α)ι)α. Συντονίζει το σχεδιασμό Ειδικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται αμιγώς από εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

 

ι)β)ι)β. Έχει την ευθύνη της συγκρότησης και λειτουργίας των συστημάτων διαχείρισης των Ειδικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων καθώς και της παρακολούθησης τους.

 

ι)γ)ι)γ. Συντάσσει προδιαγραφές για τη λειτουργία των Πληροφοριακών Συστημάτων της Διεύθυνσης στα θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος που αφορούν σε έργα και Προγράμματα του ΕΠΑ.

 

ι)δ)ι)δ. Διασφαλίζει την συλλογή και έγκαιρη καταχώρηση στο ΟΠΣ ΠΔΕ των απαραίτητων δεδομένων που αφορούν τις διαδικασίες αρμοδιότητάς του.

 

β) Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχων.

 

α)α. Συντονίζει και εποπτεύει τους αρμόδιους Φορείς για την υλοποίηση των έργων του ΕΠΑ. Για το λόγο αυτό εκδίδει εγκυκλίους παρέχει κατευθύνσεις και οδηγίες για την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.

 

β)β. Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των έργων του ΕΠΑ και τηρεί πλήρη φάκελο για όλα τα έργα.

 

γ)γ. Μεριμνά για την ορθή και ενιαία εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των Προγραμμάτων του ΕΠΑ.

 

δ)δ. Παρακολουθεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές την τήρηση των διαδικασιών των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου και προβαίνει σε διασταυρώσεις στοιχείων και έλεγχο αυτών.

 

ε)ε. Επιβεβαιώνει δειγματοληπτικά την ολοκλήρωση των έργων του ΕΠΑ και ενημερώνει σχετικά τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων.

 

στ)στ. Σχεδιάζει τη δομή, το περιεχόμενο και τις διαδικασίες κατάρτισης του συστήματος διαχείρισης επιθεωρήσεων στα προγράμματα και έργα του ΕΠΑ και καθορίζει τα κριτήρια του δείγματος επιθεωρήσεων.

 

ζ)ζ. Συντάσσει σχέδια υπουργικών αποφάσεων, για σύσταση ομάδων Επιθεωρήσεων, για τη διενέργεια δειγματοληπτικών επιθεωρήσεων.

 

η)η. Διενεργεί, με εντολή της πολιτικής ηγεσίας, έκτακτες επιθεωρήσεις σε οποιαδήποτε κατηγορία έργου του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης ή του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

 

θ)θ. Αξιολογεί τις αναφορές των ομάδων επιθεωρήσεων, συνθέτει πορίσματα και τηρεί αρχείο επιθεωρήσεων.

 

ι)ι. Δημιουργεί αναφορές επιθεωρήσεων και μεριμνά για την εισαγωγή αυτών στο σύστημα ΟΠΣ.

 

ι)α)ι)α. Διαβιβάζει τα πορίσματα στις περιπτώσεις ευρημάτων παρατυπιών στα αρμόδια όργανα ελέγχου για περαιτέρω ενδελεχή έλεγχο.

 

ι)β)ι)β. Ασκεί τις αρμοδιότητες των παραπάνω παραγράφων στ)στ, ζ)ζ, η)η, θ)θ, ι)ι, και ι)α)ι)α, για έργα που εντάσσονται στο συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και βαρύνουν Εθνικούς πόρους.

 

ι)γ)ι)γ. Εισηγείται για τη λήψη διορθωτικών μέτρων

 

γ) Τμήμα Τεχνικής Βοήθειας και Υποστήριξης.

 

α)α. Μεριμνά για την κατάρτιση Προγράμματος ενεργειών τεχνικής βοήθειας για την υλοποίηση του ΕΠΑ, χρηματοδοτούμενο από εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

 

β)β. Υποβάλει το Πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας του ΕΠΑ στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης προς έγκριση καθώς και κάθε τροποποίηση αυτού.

 

γ)γ. Μεριμνά για την έκδοση αποφάσεων μεταβίβασης αρμοδιότητας εκτέλεσης ενεργειών τεχνικής βοήθειας του ΕΠΑ που χρηματοδοτούνται από αμιγώς εθνικούς πόρους σε άλλους φορείς ή υπηρεσίες.

 

δ)δ. Εκτελεί τα έργα τεχνικής βοήθειας για την υλοποίηση του ΕΠΑ, με δικαιούχο τη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων και τηρεί τα στοιχεία φυσικού και οικονομικού αντικειμένου αυτών.

 

ε)ε. Συνεργάζεται με τα άλλα τμήματα της Διεύθυνσης για τον προσδιορισμό των έργων (μελέτες, έρευνες, εμπειρογνωμοσύνες κ.λ.π.) που απαιτούνται για την υποστήριξη των αρμοδιοτήτων τους.

 

στ)στ. Έχει την ευθύνη της διοργάνωσης και υποστήριξης κάθε τεχνικής ή άλλης συνάντησης που είναι απαραίτητη για την υλοποίηση του έργου της Διεύθυνσης

 

ζ)ζ. Εκδίδει όλα τα απαραίτητα έγγραφα που προβλέπονται από το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου για τα προγράμματα και έργα του ΕΠΑ.

 

η)η. Διασφαλίζει τη συλλογή και έγκυρη καταχώριση στο ΟΠΣ των απαραίτητων δεδομένων που αφορούν διαδικασίες αρμοδιότητας της Διεύθυνσης και έχει την ευθύνη για την ακρίβεια την πληρότητα και την ποιότητα των στοιχείων που καταχωρούνται.

 

θ)θ. Συντάσσει προδιαγραφές λειτουργίας των Πληροφοριακών Συστημάτων της Γενικής Διεύθυνσης για τα θέματα του ΕΠΑ.

 

ι)ι. Τηρεί το αρχείο της Διεύθυνσης και έχει την ευθύνη για την διακίνηση των εγγράφων και την εν γένει γραμματειακή υποστήριξης των Τμημάτων και του προσωπικού της.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παράγραφο παραγράφους 1, 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 140 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.