Νόμος 4635/19 - Άρθρο 140

Άρθρο 140: Καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι υποπεριπτώσεις ζ)ζ', η)η', θ)θ' και ι)ι' της περίπτωσης α', καθώς και η υποπερίπτωση β)β' της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου 40 του προεδρικού διατάγματος 147/2017 (ΦΕΚ 192/Α/2017) καταργούνται.

 

2. Στις υποπεριπτώσεις α)α', β)β', γ)γ' και δ)δ' της περίπτωσης γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 40 του προεδρικού διατάγματος 147/2017 οι λέξεις τεχνική υποστήριξη αντικαθίστανται από τις λέξεις τεχνική βοήθεια.

 

3. Στην παράγραφο 1, καθώς και στις υποπεριπτώσεις ι)α)ι)α' της περίπτωσης α' και γ)γ' της περίπτωσης γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 40 του προεδρικού διατάγματος 147/2017 η λέξη αμιγώς διαγράφεται.

 

4. Στις υποπεριπτώσεις στ)στ' και ι)α)ι)α' της περίπτωσης α', καθώς και στην υποπερίπτωση α)α' της περίπτωσης γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 40 του προεδρικού διατάγματος 147/2017 οι λέξεις το Εθνικό Σκέλος αντικαθίστανται από τις λέξεις εθνικούς πόρους.

 

5. Στην υποπερίπτωση ι)γ)ι)γ' της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 40 του προεδρικού διατάγματος 147/2017 οι λέξεις εθνικού σκέλους αντικαθίστανται από το αρκτικόλεξο ΕΠΑ.

 

6. Η υποπερίπτωση η)η' της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου 40 του προεδρικού διατάγματος 147/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{η)η. Διενεργεί, με εντολή της πολιτικής ηγεσίας, έκτακτες επιθεωρήσεις σε οποιαδήποτε κατηγορία έργου του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης ή του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.}

 

7. Τα άρθρα 119, 200 και 329 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) τροποποιούνται ως εξής:

 

α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 119 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Σε περίπτωση συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών κάτω των ορίων, οι οποίες αφορούν ενέργειες τεχνικής βοήθειας των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων ή/και ταμείων, καθώς και των τομεακών, περιφερειακών και ειδικών προγραμμάτων του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), οι αναθέτουσες αρχές ή/και οι δικαιούχοι ενεργειών τεχνικής βοήθειας κατά την έννοια του νόμου 4314/2014 και του θεσμικού πλαισίου του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης μπορούν να προσφεύγουν και στις διαδικασίες των παραγράφων 2 και 3 κατά περίπτωση.}

 

β) Η παράγραφος 6 του άρθρου 119 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Σε περίπτωση συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών, οι οποίες αφορούν σε ενέργειες τεχνικής βοήθειας των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων ή/και ταμείων, καθώς και των τομεακών, περιφερειακών και ειδικών προγραμμάτων του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, η σύναψη αυτών κατά το άρθρο 118, χωρεί με αιτιολογημένη απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας για την εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής βοήθειας υπηρεσίας. Το σχετικό συμφωνητικό όπου απαιτείται υπογράφεται από αυτόν.}

 

γ) Η παράγραφος 8 του άρθρου 200 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{8. Οι εντολές πληρωμής των ενεργειών τεχνικής βοήθειας των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων ή/και ταμείων, καθώς και των τομεακών, περιφερειακών και ειδικών προγραμμάτων του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), του άρθρου 119, εκδίδονται από το όργανο που εξέδωσε την απόφαση ανάθεσης.}

 

δ) Η παράγραφος 1 του άρθρου 329 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Σε περίπτωση συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών κάτω των ορίων, οι οποίες αφορούν σε ενέργειες τεχνικής βοήθειας των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων ή/και ταμείων, καθώς και των τομεακών, περιφερειακών και ειδικών προγραμμάτων του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), οι αναθέτοντες φορείς ή / και οι δικαιούχοι ενεργειών τεχνικής βοήθειας κατά την έννοια του νόμου 4314/2014 και του θεσμικού πλαισίου του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, μπορούν να προσφεύγουν και στις διαδικασίες των παραγράφων 2 και 3 κατά περίπτωση.}

 

ε) Η παράγραφος 6 του άρθρου 329 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Σε περίπτωση συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών, οι οποίες αφορούν σε ενέργειες τεχνικής βοήθειας των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων ή/και ταμείων, καθώς και των τομεακών, περιφερειακών και ειδικών προγραμμάτων του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, η σύναψη αυτών κατά το άρθρο 328 χωρεί με αιτιολογημένη απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας για την εκτέλεση των ενεργειών τεχνικής βοήθειας υπηρεσίας.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.