Προεδρικό διάταγμα 147/17 - Άρθρο 58

Άρθρο 58: Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων (ΓΔΔΣ) σύμφωνα με το νόμο 4412/2016 είναι Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών (ΕΚΑΑ) και έχει ως αποστολή το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την κεντρική διαχείριση της παροχής κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων των δημοσίων συμβάσεων προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών.

 

Συγκεκριμένα, ο στρατηγικός στόχος της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων είναι η επιτελική οργάνωση, ο συντονισμός και η διαχείριση των διαδικασιών στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, καθώς και η διαχείριση και υποστήριξη των συστημάτων Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων.

 

Σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων είναι η συνεχής βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας των δημοσίων συμβάσεων, με γνώμονα τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, την ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού, τη διαρκή ανάπτυξη των συνεργατικών σχέσεων με τις αναθέτουσες αρχές και τους οικονομικούς φορείς, μέσω της ορθολογικής οργάνωσης και της αποτελεσματικής και βιώσιμης λειτουργίας, αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες και σύγχρονα μεθοδολογικά εργαλεία. Μέσα από τη λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης επιδιώκεται:

 

α. Τόνωση των συνθηκών του ανταγωνισμού και βελτίωση της επιχειρηματικότητας.

 

β. Εξοικονόμηση πόρων του Δημοσίου μέσω της υλοποίησης προμηθειών με χρήση νέων τεχνολογιών.

 

γ. Επιτελικός προγραμματισμός των προμηθειών Φορέων του Δημοσίου.

 

δ. Απορρόφηση και αξιοποίηση κοινοτικών πόρων διαμέσου της υλοποίησης Δημοσίων συμβάσεων, το αντικείμενο των οποίων συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

ε. Διαχείριση της υλοποίησης συμβάσεων προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών άλλων Φορέων του Δημοσίου καθώς και παροχή παντός είδους τεχνικής συνδρομής και αντιμετώπιση κάθε ζητήματος τεχνικής φύσης που ανακύπτει κατά τα στάδια της υλοποίησης των Δημοσίων συμβάσεων προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών.

 

στ. Διαχείριση και πλήρης υποστήριξη της λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

 

2. Η Γενική Διεύθυνση αποτελείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις:

 

α) Τη Διεύθυνση Υποστήριξης και Σχεδιασμού.

 

β) Τη Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών.

 

γ) Τη Διεύθυνση Διαχείρισης και Εκτέλεσης Διαγωνιστικών Διαδικασιών.

 

δ) Τη Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.