Προεδρικό διάταγμα 147/17 - Άρθρο 59

Άρθρο 59: Διεύθυνση Υποστήριξης και Σχεδιασμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης συνίσταται στην:

 

α. Διεύρυνση του κύκλου συμμετοχής των προμηθευτών στους δημόσιους διαγωνισμούς, μέσω θεσμικών ρυθμίσεων και βέλτιστων πρακτικών που αίρουν τα εμπόδια και διασφαλίζουν συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού.

 

β. Ενίσχυση της διαφάνειας των δημοσίων συμβάσεων, με την ευρύτερη ενημέρωση των επιμέρους αναθετουσών αρχών και οικονομικών φορέων (εγκύκλιοι και αναρτήσεις στην ιστοσελίδα) και τη λειτουργία του συστήματος Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου.

 

γ. Εξοικονόμηση πόρων και εξορθολογισμός των δημοσίων συμβάσεων, μέσω της κεντρικής υλοποίησης διαγωνισμών και της ομαδοποίησης αγαθών και υπηρεσιών (Κεντρικές Αναθέτουσες Αρχές, Συμφωνίες Πλαίσιο, Δυναμικά Συστήματα Αγορών).

 

δ. Την τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων σχετικά με τον εθνικό σχεδιασμό, προγραμματισμό, συντονισμό και απολογισμό-επανασχεδιασμό συγκεντρωτικών και επικουρικών δράσεων αγορών Αγαθών και Υπηρεσιών μέσω της συστηματικής ανάλυσης και επεξεργασίας της βάσης δεδομένων του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων ή άλλων συνδεδεμένων σε αυτό βάσεων.

 

2. Η Διεύθυνση Υποστήριξης και Σχεδιασμού συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

 

α) Τμήμα Συντονισμού και Νομικής Υποστήριξης

 

β) Τμήμα Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ενοποίησης Αναγκών.

 

γ) Τμήμα Αναθετουσών Αρχών.

 

δ) Τμήμα Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης.

 

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής:

 

α) Τμήμα Συντονισμού και Νομικής Υποστήριξης

 

α)α. Η έκδοση εγκυκλίων και η παροχή οδηγιών και πληροφοριών προς τους φορείς και τις κεντρικές αναθέτουσες αρχές σχετικά με την ορθή εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν συγκεντρωτικές αγορές και τεχνικές (Συμφωνίες πλαίσιο - ΚΑΑ) και ενοποιημένους διαγωνισμούς φορέων.

 

β)β. Η έκδοση εγκυκλίων και η παροχή οδηγιών και πληροφοριών προς τους φορείς και τις κεντρικές αναθέτουσες αρχές σχετικά με ειδικά θέματα δημοσίων συμβάσεων όπως συμπράξεις καινοτομίας, πράσινες συμβάσεις, προγραμματικές, αναπτυξιακές, κατ' αποκλειστικότητα κ.ά.

 

γ)γ. Ο συντονισμός των ενεργειών των αναθετουσών αρχών για την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών και αγαθών.

 

δ)δ. Η ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των λοιπών Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις.

 

ε)ε. Η υποστήριξη των αναθετουσών αρχών για τη νομική αντιμετώπιση θεμάτων δημοσίων συμβάσεων προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών σε Εθνικό και Κοινοτικό επίπεδο.

 

στ)στ. Η εκπροσώπηση της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε Διεθνείς Οργανισμούς για θέματα που αφορούν στη λειτουργία Κεντρικών Αναθετουσών Αρχών.

 

ζ)ζ. Η μελέτη και εισήγηση μέτρων επί οργανωτικών θεμάτων του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων και του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων και η έκδοση σχετικών αποφάσεων, εγκυκλίων, καθώς και η παροχή οδηγιών κατόπιν συνεργασίας με τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων.

 

η)η. Η μέριμνα για την κατάρτιση, τήρηση και διαρκή ενημέρωση του Μητρώου Μελών Επιτροπών Παραλαβής για συμβάσεις που εκτελεί η Γενική Διεύθυνση.

 

θ)θ. Η έκδοση, τροποποίηση και κωδικοποίηση αποφάσεων σχετικά με τις αρμοδιότητες, το έργο και τον τρόπο λειτουργίας των Επιτροπών, που συγκροτούνται και λειτουργούν στη Γενική Διεύθυνση.

 

ι)ι. Η διοικητική μέριμνα για τον ορισμό των μελών των Επιτροπών που λειτουργούν στη Γενική Διεύθυνση, καθώς και για τον ορισμό των μελών και τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων εκτάκτων Επιτροπών ή Ομάδων Εργασίας που συγκροτούνται για ειδικά θέματα δημοσίων συμβάσεων.

 

κ)κ. Ο ορισμός των μελών των Επιτροπών Παραλαβής, μετά από προηγούμενη κλήρωση για συμβάσεις που εκτελεί η Γενική Διεύθυνση.

 

ι)α)ι)α. Ο ετήσιος προγραμματισμός και το χρονοδιάγραμμα συμμετοχής εκπροσώπων των Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή στην Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης Προσφορών, η επιμέλεια για τον ορισμό των μελών της, καθώς και ο συντονισμός και η παρακολούθηση του έργου της επιτροπής αυτής με σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία της.

 

ι)β)ι)β. Η μέριμνα για την αποζημίωση των μελών των Επιτροπών, καθώς και κάθε τρίτου που δικαιούται αμοιβής λόγω συμμετοχής του σε Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας.

 

ι)γ)ι)γ. Η μελέτη και η εισήγηση μέτρων επί θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων των Δημοσίων Συμβάσεων προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών.

 

ι)δ)ι)δ. Η έκδοση των κανονιστικών και εκτελεστικών πράξεων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις των Δημοσίων Συμβάσεων προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών.

 

ι)ε)ι)ε. Η έκδοση εγκυκλίων και η παροχή οδηγιών και πληροφοριών στις αναθέτουσες αρχές σχετικά με τις διατάξεις των Δημοσίων Συμβάσεων προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθώς και για κάθε θέμα που προκύπτει κατά τη σύναψη των συμβάσεων αυτών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

ι)στ)ι)στ. Η παρακολούθηση των εξελίξεων επί θεμάτων δημοσίων συμβάσεων προϊόντων και υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ο συντονισμός των φορέων, για την ομοιόμορφη εφαρμογή της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

 

ι)ζ)ι)ζ. Η παροχή νομικής υποστήριξης κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού, δημοπράτησης και υλοποίησης των συμβάσεων προς τις Αναθέτουσες Αρχές και τους εποπτευόμενους φορείς τους που αφορούν ενστάσεις, ασφαλιστικά μέτρα.

 

β) Τμήμα Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ενοποίησης Αναγκών.

 

α)α. Η διαδικασία και οι όροι υποβολής των επιμέρους προγραμμάτων αγαθών και υπηρεσιών των Κεντρικών Αρχών Αγορών και των Αναθετουσών Αρχών στη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων, καθώς και η έκδοση των σχετικών αποφάσεων και εγκυκλίων για την εφαρμογή τους.

 

β)β. Η μέριμνα για την κατ' έτος συγκέντρωση, έλεγχο και επεξεργασία των επιμέρους προγραμμάτων προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών των φορέων.

 

γ)γ. Η διερεύνηση ομαδοποίησης αγαθών και υπηρεσιών των επιμέρους προγραμμάτων των φορέων, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών και η πρόταση για την προσφυγή σε συγκεντρωτικές δραστηριότητες και τεχνικές αγορών τους.

 

δ)δ. Ο προσδιορισμός των κατηγοριών των αγαθών και υπηρεσιών που θα αποτελέσουν αντικείμενο ομαδοποίησης σε εθνικό ή περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο και η αγορά των οποίων υλοποιείται με προσφυγή σε τεχνικές και εργαλεία για ηλεκτρονικές και συγκεντρωτικές αγορές από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων.

 

ε)ε. Οι όροι ομαδοποίησης και υπαγωγής συμβάσεων στην Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων.

 

στ)στ. Οι Αναθέτουσες Αρχές που προσφεύγουν υποχρεωτικά στην Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων για την αγορά των ανωτέρω κατηγοριών αγαθών και υπηρεσιών και η έκδοση των σχετικών αποφάσεων και εγκυκλίων.

 

ζ)ζ. Η κατάρτιση του κατ' έτος Προγράμματος Συγκεντρωτικών Αγορών Αγαθών και Υπηρεσιών, καθώς και η έκδοση των σχετικών αποφάσεων και εγκυκλίων μετά τον έλεγχο των τεχνικών προδιαγραφών και την τεκμηρίωση της προϋπολογισθείσας δαπάνης.

 

η)η. Η τροποποίηση, συμπλήρωση του κατ' έτος Προγράμματος Συγκεντρωτικών Αγορών Αγαθών και υπηρεσιών κατά τη διάρκεια ισχύος του και η έκδοση των σχετικών αποφάσεων.

 

θ)θ. Η μέριμνα για τη συγκέντρωση, επεξεργασία και ανάλυση απολογιστικών στοιχείων, σχετικά με την εκτέλεση του κατ' έτος Προγράμματος αγαθών και υπηρεσιών.

 

ι)ι. Η κωδικοποίηση των αναγκών της Δημόσιας Διοίκησης για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών, ύστερα από λεπτομερή ανάλυση των αγαθών και υπηρεσιών που ανταποκρίνονται και ικανοποιούν καταγεγραμμένες ανάγκες, η τήρηση αρχείου και η συνεχής ενημέρωση του.

 

ι)α)ι)α. Η απόδοση κωδικού στα προς προμήθεια αγαθά και υπηρεσίες των φορέων όπου απαιτείται βάσει του ενωσιακού κωδικολογίου (CPV) και η εκτέλεση των διαδικασιών, σε συνεργασία με το τμήμα Αναθετουσών Αρχών και τη Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών.

 

ι)β)ι)β. Οι εισηγήσεις σχετικά με τις εξαιρέσεις φορέων και αγαθών και υπηρεσιών του δημοσίου τομέα, από τις σχετικές διατάξεις του νόμου και των Προγραμμάτων Συγκεντρωτικών Αγορών Αγαθών και Υπηρεσιών.

 

γ) Τμήμα Αναθετουσών Αρχών.

 

α)α. Η παροχή οδηγιών και πληροφοριών προς τους φορείς και τις κεντρικές αναθέτουσες αρχές σχετικά με τις διατάξεις που αφορούν συγκεντρωτικές αγορές και τεχνικές, αγαθών και υπηρεσιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

 

β)β. Η παροχή συμβουλών προς τις Κεντρικές Αναθέτουσες Αρχές (ΚΑΑ) και τις Αναθέτουσες Αρχές (ΑΑ) σχετικά με τη διεξαγωγή ή το σχεδιασμό διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων αγαθών και υπηρεσιών.

 

γ)γ. Η διερεύνηση των αναγκών προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών των αναθετουσών αρχών.

 

δ)δ. Η διερεύνηση των αναγκών των αναθετουσών αρχών για την αγορά καινοτόμων και πράσινων αγαθών και υπηρεσιών καθώς και η παροχή συμβουλών για τη διαδικασία υλοποίησης τους.

 

ε)ε. Η διερεύνηση σύναψης ειδικών τύπων δημοσίων συμβάσεων, όπως οι συμβάσεις κατ' αποκλειστικότητα, οι προγραμματικές, οι προεμπορικές, οι αναπτυξιακές από τις ΚΑΑ και τις ΑΑ και η παροχή συμβουλών για τη διαδικασία υλοποίησής τους.

 

στ)στ. Η συνεργασία με το Τμήμα Προγραμματισμού και Ενοποίησης Αναγκών και τη Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών για τη χρήση και εφαρμογή του κοινοτικού κωδικολογίου (CPV).

 

ζ)ζ. Η συνεργασία με το τμήμα Ανάπτυξης Συντονισμού και Νομικής Υποστήριξης για την επαρκή και αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών των φορέων.

 

η)η. Η συνεργασία με το τμήμα Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης όσον αφορά ζητήματα εκπαίδευσης στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης σχετικά με τη λειτουργία των Κεντρικών Αρχών Προμηθειών (ΚΑΠ) και των εποπτευόμενων φορέων, καθώς και την εφαρμογή και εκτέλεση συγκεντρωτικών αγορών και τεχνικών αγαθών και υπηρεσιών (Συμφωνίες Πλαίσιο).

 

θ)θ. Η συνεργασία με το τμήμα Συντονισμού και Νομικής Υποστήριξης, όσον αφορά στην έκδοση εγκυκλίων και την παροχή οδηγιών και πληροφοριών προς τις Αναθέτουσες Αρχές και τις Κεντρικές Αναθέτουσες Αρχές σχετικά με την ορθή εφαρμογή διαδικασιών που αφορούν τους ενοποιημένους διαγωνισμούς είτε διενεργούνται κεντρικά είτε με Συμφωνία Πλαίσιο.

 

ι)ι. Ο σχετικός συντονισμός των φορέων για τη διενέργεια διαγωνισμών ενοποιημένων δημοσίων συμβάσεων προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθώς και Συμφωνιών Πλαίσιο κεντρικά από τη Γενική Διεύθυνση ή από άλλες αναθέτουσες αρχές που ενεργούν ως Κεντρικές Αρχές Αγορών (ΚΑΑ).

 

ι)α)ι)α. Η ανάλυση της διάρθρωσης των ΚΑΑ και των εποπτευόμενων φορέων, ιδίως Κεντρική Διοίκηση, Περιφερειακή Διοίκηση, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Υγεία, Πανεπιστήμια και η εισήγηση μεθόδων ικανοποίησης της ζήτησης σε συνεργασία με το Τμήμα Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ενοποίησης Αναγκών.

 

ι)β)ι)β. Η τήρηση βάσης πληροφοριών με τα στοιχεία των αναθετουσών αρχών, όπως στοιχεία επαφής, συχνότητα επικοινωνίας, αιτήματα και βαθμός ικανοποίησης αυτών, συνεχής ενημέρωση των στοιχείων και διάθεση αυτών στις επιμέρους Διευθύνσεις.

 

ι)γ)ι)γ. Ο ορισμός των ΚΑΑ και η έκδοση της σχετικής ΚΥΑ σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία.

 

ι)δ)ι)δ. Η παρακολούθηση της λειτουργίας των ΚΑΑ, η υποστήριξή τους όσον αφορά σε οργανωτικά θέματα και η έκδοση των ΚΥΑ προσδιορισμού των δημοσίων συμβάσεων αγαθών και υπηρεσιών που υλοποιούν, σε συνεργασία με αυτές.

 

ι)ε)ι)ε. Η εισαγωγή στο αρμόδιο συλλογικό όργανο της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων των εισηγήσεων των αναθετουσών αρχών για αποκλεισμό οικονομικών φορέων.

 

ι)στ)ι)στ. Η εκπόνηση περιοδικών αναφορών, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), για την πορεία εκτέλεσης και αξιοποίησης των Συμφωνιών Πλαίσιο από τους φορείς του Δημοσίου.

 

ι)ζ)ι)ζ. Η αξιολόγηση στοιχείων προγραμματισμού και προετοιμασίας Συμφωνιών Πλαίσιο και η παρουσίαση της προτεινόμενης στρατηγικής στα επιτελικά όργανα προς τελική αποδοχή.

 

ι)η)ι)η. Η μελέτη και η εισήγηση μέτρων επί οργανωτικών θεμάτων για τη διενέργεια ενοποιημένων δημοσίων συμβάσεων προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών καθώς και Συμφωνιών Πλαίσιο κεντρικά από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή ή από άλλες αναθέτουσες αρχές που ενεργούν ως Κεντρικές Αρχές Προμηθειών (ΚΑΠ).

 

ι)θ)ι)θ. Η σύνταξη σχεδίων των προβλεπομένων από τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 239 του νόμου [Ν] 4072/2012 και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα σ' αυτήν Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων για τη σύναψη και εκτέλεση ενοποιημένων δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 

δ) Τμήμα Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης.

 

α)α. Η κατάρτιση του πλάνου επικοινωνίας και η υποβολή του προς έγκριση στο Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

 

β)β. Η εφαρμογή του πλάνου επικοινωνίας μέσω συγκεκριμένων δράσεων και των διαθέσιμων επικοινωνιακών εργαλείων και πρακτικών.

 

γ)γ. Η ενημέρωση των ΚΑΠ και των εποπτευομένων φορέων σχετικά με τις τεχνικές και εργαλεία για συγκεντρωτικές δράσεις αγορών και τις νέες διαδικασίες στις δημόσιες συμβάσεις ( Συμφωνίες - Πλαίσιο, δυναμικά συστήματα αγορών, ηλεκτρονικοί κατάλογοι κ.ά.).

 

δ)δ. Η οργάνωση της επικοινωνίας μεταξύ των επιμέρους Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων.

 

ε)ε. Η οργάνωση της επικοινωνίας της Γενικής Διεύθυνσης προς τους Οικονομικούς Φορείς και τις αναθέτουσες αρχές, προγραμματίζοντας ενημερωτικές και εκπαιδευτικές δράσεις.

 

στ)στ. Η διάχυση στο ευρύ κοινό των οφελών και των προκλήσεων που προκύπτουν από συγκεντρωτικές δράσεις αγορών και τις νέες διαδικασίες στις δημόσιες συμβάσεις (Συμφωνίες - Πλαίσιο, δυναμικά συστήματα αγορών, ηλεκτρονικοί κατάλογοι κ.ά.).

 

ζ)ζ. Η οργάνωση ενημερωτικών και εκπαιδευτικών δράσεων με τη συμμετοχή οικονομικών φορέων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), για θέματα που την αφορούν.

 

η)η. Η έγκαιρη επισήμανση και διαχείριση επικοινωνιακών ζητημάτων που κατά περίπτωση ανακύπτουν.

 

θ)θ. Η μέριμνα για την προώθηση του ανταγωνισμού και ιδίως την ενίσχυση των Μικρομεσαίων και Μικρών Επιχειρήσεων μέσω ενημερωτικών δράσεων για τη χρήση και αξιοποίηση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων.

 

ι)ι. Η οργάνωση σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων στη χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων και στην εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών και μεθόδων σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων.

 

ι)α)ι)α. Η οργάνωση ενημερωτικών δράσεων για την προώθηση της καινοτομίας και των πράσινων αγαθών.

 

ι)β)ι)β. Η συνεχής ενημέρωση των υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης για εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια και λοιπές εκπαιδευτικές και ενημερωτικές δραστηριότητες στα αντικείμενα της εργασίας τους καθώς και η οργάνωση της εκπαίδευσης στις δημόσιες συμβάσεις και τη χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων σε ενδοϋπηρεσιακό επίπεδο.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.