Προεδρικό διάταγμα 147/17 - Άρθρο 60

Άρθρο 60: Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών συνίσταται στην ολοκληρωμένη οικονομοτεχνική συνδρομή καθώς και υποστήριξη των νέων λειτουργιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων με σκοπό την αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία της για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.

 

Συγκεκριμένα η αποστολή της Διεύθυνσης συνίσταται στα εξής:

 

α. Μελέτη, έρευνα αγοράς και παροχή οικονομοτεχνικής συνδρομής σε θέματα δημοσίων συμβάσεων για αγαθά και υπηρεσίες.

 

β. Έλεγχος, διαβούλευση, έγκριση και θεώρηση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών για τους φορείς του Δημοσίου.

 

γ. Δημιουργία και επικαιροποίηση ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών.

 

δ. Τεχνική και επιστημονική υποστήριξη σε θέματα δημοσίων συμβάσεων, όπως ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί, συμφωνίες πλαίσιο, ηλεκτρονικοί κατάλογοι, ηλεκτρονικές δημοπρασίες (e-auctions).

 

ε. Τεχνική και επιστημονική υποστήριξη σε θέματα δημοσίων συμβάσεων καινοτομίας και των προ-εμπορικών δημοσίων συμβάσεων.

 

2. Η Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών αποτελείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

 

α) Το Τμήμα Έρευνας Αγοράς και Οικονομοτεχνικής Ανάλυσης.

 

β) Το Τμήμα Ελέγχου Τεχνικών Προδιαγραφών Τροφίμων, Χάρτου, Χημικών, Κλωστοϋφαντουργικών Ειδών, Πλαστικών και Δερμάτων (Αγαθά Α).

 

γ) Το Τμήμα Ελέγχου Τεχνικών Προδιαγραφών Μεταφορικών Μέσων, Μηχανολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Αγαθά Β).

 

δ) Το Τμήμα Ελέγχου Τεχνικών Προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών.

 

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής:

 

α) Τμήμα Έρευνας Αγοράς και Οικονομοτεχνικής Ανάλυσης.

 

α)α. Η οικονομοτεχνική αξιολόγηση της προϋπολογισθείσας δαπάνης των προς προμήθεια αγαθών/υπηρεσιών κατά το στάδιο του προγραμματισμού τους από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων.

 

β)β. Η μελέτη και η εισήγηση επί θεμάτων έρευνας αγοράς, τιμών και κόστους των υπό προμήθεια αγαθών/ υπηρεσιών σε οποιοδήποτε στάδιο διενέργειας ενός διαγωνισμού ή εκτέλεσης μιας σύμβασης, εφόσον ζητηθεί από όργανο της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων.

 

γ)γ. Η συνδρομή στην ομαδοποίηση και τη συγκεντροποίηση των προμηθειών σε συνάρτηση με ίδιες ή ομοειδείς απαιτήσεις σε συνεργασία με τα λοιπά Τμήματα της Διεύθυνσης καθώς και το Τμήμα Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ενοποίησης Αναγκών της Διεύθυνσης Υποστήριξης και Σχεδιασμού.

 

δ)δ. Η συλλογή κατασκευαστικών, ποιοτικών και κοστολογικών στοιχείων τεκμηρίωσης όπως τιμοκατάλογοι, τεχνικά φυλλάδια, τάσεις της αγοράς για αγαθά και υπηρεσίες από τους εν δυνάμει προμηθευτές/κατασκευαστές/παρόχους υπηρεσιών καθώς και από κάθε άλλη πρόσφορη πηγή.

 

ε)ε. Η διενέργεια έρευνας αγοράς με βάση τις καταγεγραμμένες ανάγκες των φορέων του Δημοσίου από το Τμήμα Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ενοποίησης Αναγκών της Διεύθυνσης Υποστήριξης και Σχεδιασμού.

 

στ)στ. Η διενέργεια έρευνας αγοράς για την αποτύπωση των πιθανών εναλλακτικών για την προμήθεια αγαθών ή παροχή υπηρεσιών και η οικονομοτεχνική τεκμηρίωση των στοιχείων της έρευνας για τη λήψη αποφάσεων περί επανάληψης, επαναπρογραμματισμού ή ακύρωσης προμήθειας που διενεργείται από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων. Η ανάπτυξη συνεργασίας με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού, καθώς και εν δυνάμει προμηθευτές για την άντληση και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την τεκμηρίωση των στοιχείων κόστους και τιμών αγαθών και υπηρεσιών.

 

ζ)ζ. Η στατιστική επεξεργασία, κατάρτιση, τήρηση, συνεχής ενημέρωση και επικαιροποίηση οικονομικών στοιχείων (τράπεζα - βάση πληροφοριών) των αγαθών/ υπηρεσιών που προμηθεύεται το Δημόσιο, ύστερα από έρευνα της εγχώριας και διεθνούς αγοράς, καθώς και από τις επιτευχθείσες τιμές σε διαγωνισμούς.

 

η)η. Η συνεργασία με επιμελητήρια και κλαδικές ενώσεις κατασκευαστών προμηθευτών καθώς και με έγκυρα κέντρα μελετών για τη βιομηχανία, τη βιοτεχνία και το εμπόριο, με σκοπό την άντληση οικονομοτεχνικών πληροφοριών και στοιχείων.

 

θ)θ. Η διενέργεια επιθεωρήσεων, μετά από αίτημα της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Εκτέλεσης Διαγωνιστικών Διαδικασιών για τη διαπίστωση των οικονομοτεχνικών δυνατοτήτων των κατασκευαστών, προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών, σε συνεργασία με τα άλλα Τμήματα της Διεύθυνσης.

 

β) Τμήμα Ελέγχου Τεχνικών Προδιαγραφών Τροφίμων, Χάρτου, Χημικών, Κλωστοϋφαντουργικών Ειδών, Πλαστικών και Δερμάτων (Αγαθά Α).

 

α)α. Η μελέτη, ο έλεγχος, η τροποποίηση -όπου απαιτείται- και η θεώρηση των καταρτιζόμενων από τους οικείους φορείς τεχνικών προδιαγραφών των αγαθών θεματικής αρμοδιότητος του Τμήματος, των οποίων οι προμήθειες εκτελούνται από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων.

 

β)β. Η συνεργασία με τo τμήμα Αναθετουσών Αρχών για τη χρήση και εφαρμογή του κοινοτικού κωδικολογίου (CPV).

 

γ)γ. Η δημιουργία και η επικαιροποίηση ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών για είδη που προορίζονται για Συμφωνίες Πλαίσιο και για το Μητρώο Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών.

 

δ)δ. Η διαχείριση και η διενέργεια της ηλεκτρονικής δημόσιας διαβούλευσης για τις τεχνικές προδιαγραφές προμήθειας αγαθών θεματικής αρμοδιότητας του Τμήματος, καθώς και η επακόλουθη μελέτη και αξιολόγηση των παρατηρήσεων που προκύπτουν από αυτή.

 

ε)ε. Η υιοθέτηση πράσινων κριτηρίων και απαιτήσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης, υγιεινής και ασφάλειας, όπου κρίνεται απαραίτητο στις τεχνικές προδιαγραφές των αγαθών.

 

στ)στ. Η μέριμνα για την κατάρτιση και οργάνωση Αρχείου Τεχνικών Προδιαγραφών για αγαθά θεματικής αρμοδιότητας του Τμήματος και η φροντίδα συνεχούς ενημέρωσης και εμπλουτισμού του.

 

ζ)ζ. Η μέριμνα για τη συγκέντρωση και οργάνωση Αρχείου Επίσημων Κοινοτικών Προτύπων (standards), άλλων Διεθνών Προτύπων, Ελληνικών Προτύπων, καθώς και για τη συγκέντρωση σχετικού Τεχνικού Επιστημονικού Υλικού και Τεχνικών Φυλλαδίων για αγαθά θεματικής αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

η)η. Η ανάπτυξη συνεργασίας με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού καθώς και εν δυνάμει προμηθευτές για την άντληση και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με θέματα τεχνικών προδιαγραφών, απαιτήσεων καθώς και πρακτικών για την προμήθεια αγαθών.

 

θ)θ. Η παροχή διευκρινίσεων και απαντήσεων σε ερωτήματα που προκύπτουν επί τεχνικών θεμάτων κατά τη διενέργεια διαγωνισμών και η εκτέλεση των συμβάσεων για την προμήθεια αγαθών θεματικής αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

ι)ι. Η συνδρομή στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών διαγωνισμών προμήθειας αγαθών θεματικής αρμοδιότητας του Τμήματος που διενεργούνται από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων.

 

ι)α)ι)α. Η εισήγηση επί ποιοτικών-τεχνικών εκτροπών που παρουσιάζονται κατά την εκτέλεση των συμβάσεων στα υπό παραλαβή αγαθά της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Εκτέλεσης Διαγωνιστικών Διαδικασιών, καθώς και η μελέτη και η εισήγηση μέτρων και προτάσεων και λύσεων για κάθε θέμα τεχνικής φύσεως επί των Δημόσιων Συμβάσεων για αγαθά.

 

ι)β)ι)β. Η παροχή τεχνικής συνδρομής στους φορείς σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές αγαθών και άλλα συναφή τεχνικά θέματα.

 

ι)γ)ι)γ. Η παροχή οδηγιών στις ΚΑΠ και εποπτευόμενους φορείς του Δημοσίου σχετικά με τεχνικά θέματα για τους διαγωνισμούς, τις Συμφωνίες Πλαίσιο και τις συμβάσεις για την προμήθεια αγαθών.

 

ι)δ)ι)δ. Η τεχνική επιθεώρηση, μετά από αίτημα της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Εκτέλεσης Διαγωνιστικών Διαδικασιών, των εγκαταστάσεων κατασκευαστών προμηθευτών και ο έλεγχος της παραγωγής των προς προμήθεια αγαθών, τόσο από πλευράς ποιότητας όσο και από πλευράς παραγωγικής δυνατότητας.

 

ι)ε)ι)ε. Η μέριμνα για τη δημιουργία, κατάρτιση, επικαιροποίηση και διαχείριση Μητρώου Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών για αγαθά που ζητούν οι φορείς του Δημοσίου.

 

ι)στ)ι)στ. Η ενοποίηση, όταν απαιτείται, των τεχνικών προδιαγραφών αγαθών που προμηθεύονται οι φορείς του Δημοσίου και κάθε άλλο συναφές θέμα.

 

ι)ζ)ι)ζ. Η παροχή συνδρομής σχετικά με τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την κάλυψη των αναγκών της Γενικής Διεύθυνσης που αφορά προμήθεια αγαθών.

 

ι)η)ι)η. Η συνεργασία και η παροχή συνδρομής προς τη Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) σχετικά με θέματα τεχνικών προδιαγραφών, κωδικοποιήσεων, τεχνικής αξιολόγησης διαγωνισμών και κάθε άλλο τεχνικό θέμα επί των δημόσιων συμβάσεων που αφορά προμήθεια αγαθών.

 

γ) Τμήμα Ελέγχου Τεχνικών Προδιαγραφών Μεταφορικών Μέσων, Μηχανολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Αγαθά Β).

 

α)α. Η μελέτη, ο έλεγχος, η τροποποίηση -όπου απαιτείται- και η θεώρηση των καταρτιζόμενων από τους οικείους φορείς τεχνικών προδιαγραφών των αγαθών θεματικής αρμοδιότητος του Τμήματος, των οποίων οι προμήθειες εκτελούνται από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων.

 

β)β. Η συνεργασία με τo τμήμα Αναθετουσών Αρχών για τη χρήση και εφαρμογή του κοινοτικού κωδικολογίου (CPV).

 

γ)γ. Η δημιουργία και η επικαιροποίηση ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών για είδη που προορίζονται για Συμφωνίες Πλαίσιο και για το Μητρώο Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών.

 

δ)δ. Η διαχείριση και η διενέργεια της ηλεκτρονικής δημόσιας διαβούλευσης για τις τεχνικές προδιαγραφές προμήθειας αγαθών θεματικής αρμοδιότητας του Τμήματος, καθώς και η επακόλουθη μελέτη και αξιολόγηση των παρατηρήσεων που προκύπτουν από αυτή.

 

ε)ε. Η υιοθέτηση πράσινων κριτηρίων και απαιτήσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης, υγιεινής και ασφάλειας, όπου κρίνεται απαραίτητο στις τεχνικές προδιαγραφές των αγαθών.

 

στ)στ. Η μέριμνα για την κατάρτιση και οργάνωση Αρχείου Τεχνικών Προδιαγραφών για αγαθά θεματικής αρμοδιότητας του Τμήματος και η φροντίδα συνεχούς ενημέρωσης και εμπλουτισμού του.

 

ζ)ζ. Η μέριμνα για τη συγκέντρωση και οργάνωση Αρχείου Επίσημων Κοινοτικών Προτύπων (standards), άλλων Διεθνών Προτύπων, Ελληνικών Προτύπων, καθώς και για τη συγκέντρωση σχετικού Τεχνικού Επιστημονικού Υλικού και Τεχνικών Φυλλαδίων για αγαθά θεματικής αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

η)η. Η ανάπτυξη συνεργασίας με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού καθώς και εν δυνάμει προμηθευτές για την άντληση και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με θέματα τεχνικών προδιαγραφών, απαιτήσεων καθώς και πρακτικών για την προμήθεια αγαθών.

 

θ)θ. Η παροχή διευκρινίσεων και απαντήσεων σε ερωτήματα που προκύπτουν επί τεχνικών θεμάτων κατά τη διενέργεια διαγωνισμών και η εκτέλεση των συμβάσεων για την προμήθεια αγαθών θεματικής αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

ι)ι. Η συνδρομή στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών διαγωνισμών προμήθειας αγαθών θεματικής αρμοδιότητας του Τμήματος που διενεργούνται από τη Γενική Διεύθυνση Συμβάσεων.

 

ι)α)ι)α. Η εισήγηση επί ποιοτικών - τεχνικών εκτροπών που παρουσιάζονται κατά την εκτέλεση των συμβάσεων στα υπό παραλαβή αγαθά της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Εκτέλεσης Διαγωνιστικών Διαδικασιών, καθώς και η μελέτη και η εισήγηση μέτρων και προτάσεων και λύσεων για κάθε θέμα τεχνικής φύσεως επί των Δημόσιων Συμβάσεων για αγαθά.

 

ι)β)ι)β. Η παροχή τεχνικής συνδρομής στους φορείς σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές αγαθών και άλλα συναφή τεχνικά θέματα.

 

ι)γ)ι)γ. Η παροχή οδηγιών στις ΚΑΠ και εποπτευόμενους φορείς του Δημοσίου σχετικά με τεχνικά θέματα για τους διαγωνισμούς, τις Συμφωνίες Πλαίσιο και τις συμβάσεις για την προμήθεια αγαθών.

 

ι)δ)ι)δ. Η τεχνική επιθεώρηση, μετά από αίτημα της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Εκτέλεσης Διαγωνιστικών Διαδικασιών, των εγκαταστάσεων κατασκευαστών προμηθευτών και ο έλεγχος της παραγωγής των προς προμήθεια αγαθών, τόσο από πλευράς ποιότητας όσο και από πλευράς παραγωγικής δυνατότητας.

 

ι)ε)ι)ε. Η μέριμνα για τη δημιουργία, κατάρτιση, επικαιροποίηση και διαχείριση Μητρώου Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών για αγαθά που ζητούν οι φορείς του Δημοσίου.

 

ι)στ)ι)στ. Η ενοποίηση, όταν απαιτείται, των τεχνικών προδιαγραφών αγαθών που προμηθεύονται οι φορείς του Δημοσίου και κάθε άλλο συναφές θέμα.

 

ι)ζ)ι)ζ. Η παροχή συνδρομής σχετικά με τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την κάλυψη των αναγκών της Γενικής Διεύθυνσης που αφορά προμήθεια αγαθών.

 

ι)η)ι)η. Η συνεργασία και η παροχή συνδρομής προς τη Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) σχετικά με θέματα τεχνικών προδιαγραφών, κωδικοποιήσεων, τεχνικής αξιολόγησης διαγωνισμών και κάθε άλλο τεχνικό θέμα επί των δημοσίων συμβάσεων που αφορά προμήθεια αγαθών.

 

δ) Τμήμα Ελέγχου Τεχνικών Προδιαγραφών για την Παροχή Υπηρεσιών.

 

α)α. Η μελέτη, ο έλεγχος, η τροποποίηση -όπου απαιτείται- και η θεώρηση των καταρτιζόμενων από τους οικείους φορείς τεχνικών προδιαγραφών υπηρεσιών θεματικής αρμοδιότητος του Τμήματος, των οποίων οι προμήθειες εκτελούνται από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων.

 

β)β. Η συνεργασία με το Τμήμα Αναθετουσών Αρχών για τη χρήση και εφαρμογή του κοινοτικού κωδικολογίου (CPV).

 

γ)γ. Η δημιουργία και η επικαιροποίηση ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών για είδη που προορίζονται για Συμφωνίες Πλαίσιο και για το Μητρώο Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών.

 

δ)δ. Η διαχείριση και η διενέργεια της ηλεκτρονικής δημόσιας διαβούλευσης για τις τεχνικές προδιαγραφές παροχής υπηρεσιών θεματικής αρμοδιότητας του Τμήματος, καθώς και η επακόλουθη μελέτη και αξιολόγηση των παρατηρήσεων που προκύπτουν από αυτή.

 

ε)ε. Η υιοθέτηση πράσινων κριτηρίων και απαιτήσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης, υγιεινής και ασφάλειας, όπου κρίνεται απαραίτητο στις τεχνικές προδιαγραφές των υπηρεσιών.

 

στ)στ. Η μέριμνα για την κατάρτιση και οργάνωση Αρχείου Τεχνικών Προδιαγραφών για υπηρεσίες θεματικής αρμοδιότητας του Τμήματος και η φροντίδα συνεχούς ενημέρωσής του.

 

ζ)ζ. Η μέριμνα για τη συγκέντρωση και οργάνωση Αρχείου Επίσημων Κοινοτικών Προτύπων (standards), άλλων Διεθνών Προτύπων, Ελληνικών Προτύπων, καθώς και για τη συγκέντρωση σχετικού Τεχνικού Επιστημονικού Υλικού και Τεχνικών Φυλλαδίων για υπηρεσίες θεματικής αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

η)η. Η ανάπτυξη συνεργασίας με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού καθώς και εν δυνάμει προμηθευτές για την άντληση και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με θέματα τεχνικών προδιαγραφών, απαιτήσεων καθώς και πρακτικών για την παροχή υπηρεσιών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.