Προεδρικό διάταγμα 147/17 - Άρθρο 61

Άρθρο 61: Διεύθυνση Διαχείρισης και Εκτέλεσης Διαγωνιστικών Διαδικασιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Εκτέλεσης Διαγωνιστικών Διαδικασιών συνίσταται:

 

α. Στη διενέργεια, υλοποίηση και παρακολούθηση ενοποιημένων ή μη δημοσίων συμβάσεων προμήθειας αγαθών ή / και παροχής υπηρεσιών επιδιώκοντας την εξοικονόμηση πόρων και την ταχύτατη και απρόσκοπτη ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών αξιοποιώντας τεχνικές προμηθειών όπως ενδεικτικά τις Συμφωνίες Πλαίσιο ή ηλεκτρονικές τεχνικές αγορών, όπως ενδεικτικά Δυναμικά Συστήματα Αγορών, Ηλεκτρονικοί Κατάλογοι, Ηλεκτρονικοί Πλειστηριασμοί ή τα εργαλεία των Δημοσίων Συμβάσεων Καινοτομίας και των Προ-εμπορικών Δημοσίων Συμβάσεων.

 

β. Στην εισήγηση αναγκαίων διορθωτικών μέτρων, για τα ανωτέρω, όπου αυτό απαιτείται.

 

2. Η Διεύθυνση Διαχείρισης και Εκτέλεσης Διαγωνιστικών Διαδικασιών συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

 

α) Τμήμα Τροφίμων, Χάρτου, Χημικών, Κλωστοϋφαντουργικών Ειδών, Πλαστικών και Δερμάτων (Αγαθά Α).

 

β) Τμήμα Μεταφορικών Μέσων, Μηχανολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Αγαθά Β).

 

γ) Τμήμα Παροχής Υπηρεσιών.

 

δ) Τμήμα Ανάπτυξης, Συντονισμού, Ηλεκτρονικών Τεχνικών Αγορών και Καινοτομίας.

 

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής:

 

α) Τμήμα Τροφίμων, Χάρτου, Χημικών, Κλωστοϋφαντουργικών Ειδών, Πλαστικών και Δερμάτων (Αγαθά Α).

 

α)α. Η διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών σε συνεργασία με όλες τις συναρμόδιες Διευθύνσεις της οικείας Γενικής Διεύθυνσης, σύμφωνα με την παρ 1)α και τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, για τη σύναψη ή/και εκτέλεση (ενοποιημένων ή μη) δημοσίων συμβάσεων μέχρι την οριστική παραλαβή των αγαθών και την αποπληρωμή του τιμήματος από τις αναθέτουσες αρχές, τις ΚΑΠ ή τους εποπτευόμενους φορείς στον οικονομικό φορέα, για την προμήθεια ενδεικτικά των εξής αγαθών: Τρόφιμα, Χαρτί, Χημικά, Κλωστοϋφαντουργικά Είδη, Πλαστικά και Δέρματα, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικότερα σε επίπεδο ομάδας και στο Κοινό Λεξιλόγιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις (CPV), όπως κάθε φορά ισχύει.

 

β)β. Η υποβολή αιτήματος στην αρμόδια υπηρεσία για τη δέσμευση της απαιτούμενης πίστωσης πριν την έκδοση της διακήρυξης και η έκδοση πράξης έγκρισης πληρωμής τιμήματος στις περιπτώσεις που προβλέπεται πληρωμή του προμηθευτή από τη Διεύθυνση.

 

γ)γ. Η μέριμνα για τη δημοσίευση περιλήψεων διακηρύξεων και κάθε μορφής ανακοινώσεων στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στον ελληνικό τύπο.

 

δ)δ. Η μέριμνα για την υποβολή στοιχείων που αφορούν:

 

1) επιθεωρήσεις, όπου απαιτείται, με σκοπό είτε την ακριβή εφαρμογή των όρων των συμβάσεων, όσον αφορά στην ποιότητα των προς προμήθεια ειδών και την έγκαιρη παράδοση αυτών, είτε στην εξακρίβωση των οικονομοτεχνικών δυνατοτήτων και της φερεγγυότητας των επιχειρήσεων.

 

2) ελέγχους, όσον αφορά στην ποιότητα και την έγκαιρη προμήθεια από τους οικονομικούς φορείς πρώτων υλών απαραίτητων για την εκτέλεση συμβάσεων, για τις οποίες χορηγήθηκε προκαταβολή.

 

ε)ε. Η παρακολούθηση του έργου των Επιτροπών Παραλαβής των συμβάσεων που εκτελούνται από τη Διεύθυνση.

 

στ)στ. Η εκκαθάριση των συμβάσεων και η αποστολή των σχετικών φακέλων στην Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) στις περιπτώσεις που προβλέπεται πληρωμή του προμηθευτή από τη Διεύθυνση.

 

ζ)ζ. Η τήρηση στοιχείων σχετικά με τη σύναψη και εκτέλεση των ως άνω συμβάσεων.

 

β) Τμήμα Μεταφορικών Μέσων, Μηχανολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Αγαθά Β).

 

α)α. Έχει τις αρμοδιότητες του τμήματος ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΧΑΡΤΟΥ, ΧΗΜΙΚΩΝ, ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΩΝ (ΑΓΑΘΑ Α) για την προμήθεια ενδεικτικά των εξής αγαθών: Μεταφορικά Μέσα, Μηχανολογικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός και συμπληρωματικά όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικότερα σε επίπεδο ομάδας και στο Κοινό Λεξιλόγιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις (CPV), όπως κάθε φορά ισχύει.

 

γ) Τμήμα Παροχής Υπηρεσιών.

 

α)α. Έχει τις αρμοδιότητες του τμήματος ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΧΑΡΤΟΥ, ΧΗΜΙΚΩΝ, ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΩΝ (ΑΓΑΘΑ Α) (πλην της περίπτωσης δ)δ.) για την προμήθεια πάσης φύσεως παροχής υπηρεσιών μέχρι την οριστική παραλαβή της παρασχεθείσας υπηρεσίας και την αποπληρωμή του τιμήματος από τις αναθέτουσες αρχές, τις ΚΑΠ ή τους εποπτευόμενους φορείς στον οικονομικό φορέα, όπως ενδεικτικά καθαριότητα ή φύλαξη ή συντήρηση κτιρίων και εγκαταστάσεων, τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, ταξιδιωτικές υπηρεσίες, ταχυδρομικές υπηρεσίες, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικότερα σε επίπεδο ομάδας και στο Κοινό Λεξιλόγιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις (CPV), όπως κάθε φορά ισχύει.

 

β)β. Η μέριμνα για την υποβολή στοιχείων που αφορούν:

 

1) επιθεωρήσεις, όπου απαιτείται με σκοπό είτε την ακριβή εφαρμογή των όρων των συμβάσεων, όσον αφορά την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών, είτε την εξακρίβωση των οικονομοτεχνικών δυνατοτήτων και της φερεγγυότητας των επιχειρήσεων.

 

2) ελέγχους, όσον αφορά την ποιότητα και την έγκαιρη παροχή των υπηρεσιών από τους οικονομικούς φορείς, για την εκτέλεση συμβάσεων, για τις οποίες χορηγήθηκε προκαταβολή.

 

δ) Τμήμα Ανάπτυξης, Συντονισμού, Ηλεκτρονικών Τεχνικών Αγορών και Καινοτομίας.

 

Η σύμφωνα με την παράγραφο 1)α:

 

α)α. Διασφάλιση των ορθών σταδίων εφαρμογής των διαγωνιστικών διαδικασιών και συμβάσεων και η συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα για την παρακολούθηση και το συντονισμό των εσωτερικών διαδικασιών που είναι απαραίτητο να ακολουθηθούν κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής των συμβάσεων.

 

β)β. Σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση της χρήσης διαγωνιστικών διαδικασιών με τη χρήση νέων ηλεκτρονικών τεχνικών αγορών, όπως ενδεικτικά Δυναμικά Συστήματα Αγορών, ηλεκτρονικοί κατάλογοι, ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί.

 

γ)γ. Σχεδιασμό, παρακολούθηση και διάχυση της χρήσης διαγωνιστικών διαδικασιών με τη χρήση των εργαλείων των Δημοσίων Συμβάσεων Καινοτομίας και των Προ-εμπορικών Δημοσίων Συμβάσεων.

 

δ)δ. Επικοινωνία με τα τμήματα της Διεύθυνσης Υποστήριξης και Σχεδιασμού για το συντονισμό και τη διάχυση αναγκαίων πληροφοριών για την προετοιμασία και το σχεδιασμό των διαγωνιστικών διαδικασιών και συμβάσεων.

 

ε)ε. Η εκπόνηση περιοδικών αναφορών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης ΕΣΗΔΗΣ για την αξιολόγηση, πορεία εκτέλεσης και αξιοποίησης των διαγωνιστικών διαδικασιών και μεθόδων που ακολουθεί η Διεύθυνση.

 

στ)στ. Η παρακολούθηση και αξιολόγηση καλών πρακτικών τεχνικών προμηθειών, ηλεκτρονικών τεχνικών αγορών και καινοτομίας από ευρωπαϊκές χώρες και η υποβολή σχετικών προτάσεων στη Διεύθυνση Υποστήριξης και Σχεδιασμού για την ομαλή και έγκαιρη υιοθέτηση αυτών από τη Διεύθυνση.

 

ζ)ζ. Οι εισηγήσεις για υιοθέτηση, παρακολούθηση και επικαιροποίηση βασικών δεικτών απόδοσης που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Εκτέλεσης Διαγωνιστικών Διαδικασιών, καθώς και η εκπόνηση περιοδικών αναφορών ανασχεδιασμού διαγωνιστικών διαδικασιών ή παρακολούθησης εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων βάσει των αποτελεσμάτων των εκάστοτε δεικτών.

 

η)η. Όσον αφορά τους διαγωνισμούς που διενεργούνται από την Διεύθυνση:

 

α) Η τήρηση αρχείου καταχώρισης δημοσιεύσεων στοιχείων διαγωνισμών ιδίως προδημοσιεύσεων, δημοσιεύσεων διακηρύξεων, αναβολών, μεταθέσεων, επαναλήψεων, ματαιώσεων, συμβάσεων, στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και τον ελληνικό τύπο.

 

β) Η τήρηση στοιχείων καταχώρισης διακηρύξεων και συμβάσεων καθώς και αντίστοιχων αρχείων φύλαξης των πρωτοτύπων αυτών, καθώς και η θεώρηση των συμβάσεων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.