Προεδρικό διάταγμα 147/17 - Άρθρο 62

Άρθρο 62: Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) συνίσταται στην:

 

α. Υποστήριξη της καλής λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων.

 

β. Εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών και μεθόδων σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων.

 

γ. Επεξεργασία δεδομένων για την παροχή πληροφόρησης, εξαγωγή γνώσης καθώς και την τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις Δημόσιες Συμβάσεις Αγαθών και Υπηρεσιών στην Ελλάδα.

 

δ. Παροχή συνεχούς, πλήρους και συστηματικής εκπαίδευσης/ενημέρωσης των Φορέων του Δημοσίου και των οικονομικών φορέων σχετικά με τη λειτουργία και χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.

 

ε. Περιοδική διαβίβαση στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στατιστικών στοιχείων σχετικά με τις συμβάσεις υπηρεσιών που συνάπτονται στη χώρα μας

 

2. Η Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων αποτελείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

 

α) Το Τμήμα Υποστήριξης Λειτουργίας Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και ΚΗΜΔΗΣ

 

β) Το Τμήμα Υποστήριξης και Εκπαίδευσης Χρηστών Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και ΚΗΜΔΗΣ

 

γ) Το Τμήμα Μητρώου Οικονομικών Φορέων, Επιτελικής Πληροφόρησης, Στατιστικών και Απολογιστικών Στοιχείων

 

δ) Το Τμήμα Ανάπτυξης και Τεχνικής Εξέλιξης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.

 

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής:

 

α) Τμήμα Υποστήριξης Λειτουργίας Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και ΚΗΜΔΗΣ.

 

α)α. Η μέριμνα για την απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων, την αναβάθμιση και τη συντήρησή τους.

 

β)β. Η εποπτεία της καλής χρήσης και της ασφάλειας των συστημάτων.

 

γ)γ. Ο έλεγχος των προϋποθέσεων εγγραφής και αυθεντικοποίησης των χρηστών και της εν γένει διαχείρισής τους.

 

δ)δ. Η τήρηση του ηλεκτρονικού αρχείου Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και ΚΗΜΔΗΣ.

 

ε)ε. Η παρακολούθηση, ενημέρωση, εμπλουτισμός, συντήρηση και διαχείριση της ηλεκτρονικής πύλης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, στην οποία περιέχεται το ΚΗΜΔΗΣ.

 

στ)στ. Η μέριμνα για την επικοινωνία και διαλειτουργικότητα των συστημάτων με άλλα πληροφοριακά συστήματα της Δημόσιας Διοίκησης, με αντίστοιχα συστήματα κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και τρίτων χωρών και τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

ζ)ζ. Η παροχή άμεσης εξειδικευμένης βοήθειας προς τους χρήστες των συστημάτων (ΓΓΕ, Φορείς του Δημοσίου και Οικονομικοί Φορείς - Προμηθευτές) και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τεχνικά και λειτουργικά θέματα. Η αξιολόγηση, κατηγοριοποίηση και επίλυση τεχνικών θεμάτων που προκύπτουν κατά τη λειτουργία των συστημάτων (Help Desk).

 

η)η. Οι εισηγήσεις για τη βελτίωση των διαδικασιών προγραμματισμού και εκτέλεσης των Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων μέσα από την ανάπτυξη εργαλείων μέτρησης του επιπέδου της ποιότητας, ιδίως μέτρηση αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και απαιτούμενου χρόνου για την προμήθεια αγαθών και παροχή υπηρεσιών, με δείκτες, ερωτηματολόγια μέσα από το portal - διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.

 

β) Τμήμα Υποστήριξης και Εκπαίδευσης Χρηστών Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και ΚΗΜΔΗΣ.

 

α)α. Η παροχή εξειδικευμένης βοήθειας προς τους χρήστες των συστημάτων (ΓΓΕ, Φορείς του Δημοσίου και Οικονομικοί Φορείς ) για την κατάλληλη προετοιμασία στη χρήση του Συστήματος για προγραμματισμό αναγκών των φορέων, διενέργεια ηλεκτρονικών διαγωνισμών, διαχείριση και εκτέλεση συμβάσεων . Η εξάπλωση της εφαρμογής του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και του ΚΗΜΔΗΣ, δίνοντας έμφαση στη δραστηριοποίηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

 

β)β. Η παροχή συνεχούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των χρηστών στα υποσυστήματα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης.

 

γ)γ. Η διευκόλυνση και ο συντονισμός ενεργειών για την ευρύτερη χρήση του συστήματος (roll out).

 

δ)δ. Η υποβολή προτάσεων για την προώθηση του συστήματος, την ευρύτερη εφαρμογή του και την αρτιότερη υποστήριξη των χρηστών του.

 

ε)ε. Ο συντονισμός όλων των εμπλεκομένων στη λειτουργία των συστημάτων (Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και ΚΗΜΔΗΣ) και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους.

 

στ)στ. Η παρακολούθηση, αξιολόγηση, κατηγοριοποίηση και επίλυση των θεμάτων που προκύπτουν κατά τη χρήση των υποσυστημάτων του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.

 

ζ)ζ. Η υποβολή προτάσεων για βελτιστοποίηση της χρήσης και τυχόν αναγκαίων αναδιοργανώσεων καθώς και η υποβολή προτάσεων για τη συντόμευση διαδικασιών διεξαγωγής διαγωνισμών στη Γενική Διεύθυνση.

 

η)η. Ο προσδιορισμός και η σύνταξη μελετών επιπτώσεων, πάνω στη συμπεριφορά των προμηθευτών που δημιουργεί η λειτουργία του Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων προκειμένου να αξιολογηθεί και να αξιοποιηθεί από τις υπόλοιπες Διευθύνσεις.

 

θ)θ. Η μελέτη, αξιολόγηση, εισήγηση μέτρων και παροχή οδηγιών σχετικά με τη χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και του ΚΗΜΔΗΣ

 

γ) Τμήμα Μητρώου Οικονομικών Φορέων, Επιτελικής Πληροφόρησης, Στατιστικών και Απολογιστικών Στοιχείων.

 

α)α. Η μέριμνα για την κατάρτιση, τήρηση και διαρκή ενημέρωση του Μητρώου Οικονομικών Φορέων για την προμήθεια αγαθών και την παροχή υπηρεσιών.

 

β)β. Η χορήγηση πιστοποιητικών βάσει των στοιχείων που καταχωρούνται στο Μητρώο Οικονομικών Φορέων για την προμήθεια αγαθών και την παροχή υπηρεσιών.

 

γ)γ. Η μέριμνα για την παροχή οδηγιών στους οικονομικούς φορείς σχετικά με τις διαδικασίες εγγραφής, τροποποίησης και διαγραφής των στοιχείων τους στο Μητρώο Οικονομικών Φορέων για την προμήθεια αγαθών και την παροχή υπηρεσιών.

 

δ)δ. Η διαχείριση του υποσυστήματος Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Business Intelligence) του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων σε συνεργασία με το τμήμα Υποστήριξης Λειτουργίας Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και ΚΗΜΔHΣ.

 

ε)ε. Η διαχείριση των χρηστών, των ρόλων και της πρόσβασης στο υποσύστημα Business Intelligence του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.

 

στ)στ. Η μέριμνα για την παροχή οδηγιών ως προς τη χρήση του υποσυστήματος Business Intelligence του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.

 

ζ)ζ. Η εκπόνηση και παροχή περιοδικών αναφορών στατιστικών, απολογιστικών και ενημερωτικών στοιχείων σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις των φορέων του Δημοσίου που καταχωρούνται στο ΕΣΗΔΗΣ και το ΚΗΜΔΗΣ.

 

η)η. Η εκπόνηση και παροχή αναφορών επιτελικής πληροφόρησης με τη χρήση του υποσυστήματος Business Intelligence και την αξιοποίηση των στοιχείων που τηρούνται στο ΕΣΗΔΗΣ και το ΚΗΜΔΗΣ.

 

θ)θ. Η επεξεργασία και η δημοσίευση στατιστικών στοιχείων των δημοσίων συμβάσεων αγαθών και υπηρεσιών πλην αυτών του νόμου 3316/2005, καθώς και η αποστολή τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

ι)ι. Η παροχή αναφορών ως προς τις δημόσιες συμβάσεις προς αρμόδιες υπηρεσίες, φορείς του Δημοσίου και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

ι)α)ι)α. Η επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων του ΕΣΗΔΗΣ και του ΚΗΜΔΗΣ για την παροχή εξατομικευμένης πληροφόρησης, και την εξαγωγή γνώσης για την τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα.

 

ι)β)ι)β. Η μέριμνα για τη συγκέντρωση και στατιστική επεξεργασία των στοιχείων που προέρχονται από τη λειτουργία των συστημάτων, την εκπαίδευση και την υποστήριξη χρηστών σε συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της Διεύθυνσης.

 

ι)γ)ι)γ. Η παρακολούθηση της ποιότητας των δεδομένων που καταχωρούνται στο ΕΣΗΔΗΣ και το ΚΗΜΔΗΣ, η διερεύνηση των όποιων λαθών ή ελλείψεων παρατηρούνται και η υποβολή εισηγήσεων για τις αιτίες και την αντιμετώπιση αυτών.

 

ι)δ)ι)δ. Η μελέτη, η εισήγηση μέτρων και η παροχή οδηγιών σχετικά με θέματα που άπτονται των δεδομένων που καταχωρούνται στο ΕΣΗΔΗΣ και το ΚΗΜΔΗΣ σε συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της Διεύθυνσης.

 

ι)ε)ι)ε. Η μέριμνα για υψηλή αποτελεσματικότητα, μέγιστο βαθμό διαφάνειας και υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών των ηλεκτρονικών συμβάσεων μέσα από διαδικασίες εξόρυξης πληροφοριών από τις βάσεις δεδομένων.

 

ι)στ)ι)στ. Η παρακολούθηση των εξελίξεων και η συμμετοχή σε σχετικές ομάδες εργασίας αναφορικά με θέματα εφαρμογής συστημάτων επιχειρηματικής ευφυΐας (business intelligence), τεχνικών εξόρυξης δεδομένων (data mining) και άλλων τεχνικών ανάλυσης δεδομένων με έμφαση στις δημόσιες συμβάσεις άλλων φορέων, οργανισμών και χωρών για την υποβολή σχετικών εισηγήσεων.

 

ι)ζ)ι)ζ. Η ανάλυση και η επεξεργασία των επιπτώσεων από τις αλλαγές που επιφέρει η εφαρμογή των νέων στρατηγικών και συνακόλουθων τακτικών και λειτουργικών διαδικασιών του συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και η υποβολή ανάλογων εισηγήσεων για την προσαρμογή των ενδιαφερομένων μερών.

 

ι)η)ι)η. Η διοικητική υποστήριξη της Διεύθυνσης και των τμημάτων της (διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση θεμάτων, θέματα προσωπικού, κ.τ.λ.).

 

δ) Τμήμα Ανάπτυξης και Τεχνικής Εξέλιξης ΕΣΗΔΗΣ. α)α. Η ανάπτυξη όλων των υποσυστημάτων του ΕΣΗΔΗΣ συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης της εφαρμογής των ηλεκτρονικών καταλόγων, της ηλεκτρονικής παραγγελίας, της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και των ηλεκτρονικών πληρωμών.

 

β)β. Ο σχεδιασμός και η υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση των ανωτέρω υποσυστημάτων, τη βελτιστοποίηση της χρήσης τους και τους τυχόν αναγκαίους ανασχεδιασμούς.

 

γ)γ. Η ενημέρωση για την εξέλιξη και εφαρμογή νέων τεχνολογιών σε ηλεκτρονικά Συστήματα Δημοσίων Συμβάσεων, η μελέτη αυτών και η εισήγηση αλλαγών για βελτιστοποίηση της χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.