Προεδρικό διάταγμα 147/17 - Άρθρο 81

Άρθρο 81: Κλάδοι προϊσταμένων οργανικών μονάδων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Για τον ορισμό του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείων και λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.

 

β. Στις λοιπές Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου προΐστανται υπάλληλοι όλων των κλάδων της Περιφερειακής Ενότητας κατηγορίας.

 

γ. Στη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής ή και άλλων κλάδων, με προϋπόθεση για τους άλλους κλάδους την κατοχή πτυχίου Πληροφορικής, έτσι όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 6 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 50/2001, όπως ισχύει.

 

δ. Στη Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής και Εμπορικής Πολιτικής, στη Γενική Διεύθυνση Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (ΓΓΒ) προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων, με προϋπόθεση την άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, έτσι όπως αποδεικνύεται στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 50/2001, όπως ισχύει.

 

ε. Στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων προΐσταται μετακλητός υπάλληλος, τα προσόντα του οποίου ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του προεδρικού διατάγματος 157/2013 (ΦΕΚ 249/Α/2013).

 

στ. Στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών (άρθρο 5 παράγραφος 2 του προεδρικού διατάγματος 157/2013).

 

2. α. Στις Διευθύνσεις του Υπουργείου προΐστανται υπάλληλοι όλων των Κλάδων της Περιφερειακής Ενότητας κατηγορίας, με την επιφύλαξη του άρθρου 4 παράγραφος 2 του προεδρικού διατάγματος 157/2013.

 

β. Στις Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής ή/και άλλων κλάδων, με προϋπόθεση για τους άλλους κλάδους την κατοχή πτυχίου Πληροφορικής, έτσι όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 6 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 50/2001, όπως ισχύει.

 

γ. Στις Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής και Εμπορικής Πολιτικής (ΓΔΟΕΠ), της Γενικής Διεύθυνσης Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, καθώς και στην Διεύθυνση Εμπορικής Ιδιοκτησίας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, προΐστανται υπάλληλοι όλων των Κλάδων της Περιφερειακής Ενότητας κατηγορίας, με προϋπόθεση την πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, έτσι όπως αποδεικνύεται στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 50/2001, όπως ισχύει.

 

3. α. Στα Τμήματα των Διευθύνσεων του Υπουργείου και στα Αυτοτελή Τμήματα, προΐστανται υπάλληλοι όλων των κλάδων της Περιφερειακής Ενότητας ή ΤΕ κατηγορίας.

 

β. Στα Τμήματα των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής και Εμπορικής Πολιτικής (ΓΔΟΕΠ), στο Τμήμα Ελέγχου και Παραδοχής Σημάτων, στο Τμήμα Βιομηχανικής Πολιτικής και Διεθνών Βιομηχανικών Σχέσεων (ΓΓΒ), στο Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικού Αναπτυξιακού Σχεδιασμού και στο Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Θεμάτων Αναπτυξιακής Πολιτικής και Εξωστρέφειας, προΐστανται υπάλληλοι όλων των κλάδων της Περιφερειακής Ενότητας ή ΤΕ κατηγορίας, με προϋπόθεση την πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, έτσι όπως αποδεικνύεται στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 50/2001, όπως ισχύει.

 

γ. Στα Τμήματα της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Παρακολούθησης Στρατηγικών Επενδύσεων προΐστανται υπάλληλοι ως εξής:

 

α)α. Στο Τμήμα Υποδοχής και Παρακολούθησης Στρατηγικών Επενδύσεων προΐσταται υπάλληλος ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΤΕ Μηχανικών ή ΤΕ Λογιστικής ή ΤΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων.

 

β)β. Στο Τμήμα Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ), προΐσταται υπάλληλος ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού.

 

δ. Στα Τμήματα της Διεύθυνσης Αδειοδοτήσεων προΐστανται υπάλληλοι ως εξής:

 

α)α. Στα Τμήματα Πολεοδομίας, Περιβαλλοντικών Όρων, Δασών και Αιγιαλού και Παραλίας προΐστανται υπάλληλοι ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Γεωτεχνικών ή ΤΕ Μηχανικών.

 

β)β. Στο Τμήμα Αρχαιολογίας προΐσταται υπάλληλος ΠΕ Αρχαιολόγων, ή υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με πτυχίο τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή υπάλληλος με πτυχίο τμήματος Κλασσικής Φιλολογίας ή Φιλολογίας ή Φιλοσοφικής Σχολής ή Θεολογίας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.