Προεδρικό διάταγμα 157/13 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων είναι η χάραξη εθνικής στρατηγικής επενδυτικής πολιτικής, ο σχεδιασμός και η οργάνωση των στρατηγικών επενδύσεων, η λειτουργία της ως Υπηρεσία μιας στάσης για την αδειοδότηση των Στρατηγικών Επενδύσεων, κατά το άρθρο 13 του νόμου 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/2013), ο συνολικός χειρισμός σχετικών αιτημάτων με επιτάχυνση των διαδικασιών εφαρμογής του σχετικού θεσμικού πλαισίου, ώστε να ενισχυθεί η διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος, που συμβάλλει στην ανάπτυξη της συνολικής οικονομίας.

 

1. Η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων συγκροτείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις:

 

α. Τη Διεύθυνση Αναπτυξιακής Στρατηγικής

β. Τη Διεύθυνση Αδειοδοτήσεων

 

2. Της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων προΐσταται μετακλητός υπάλληλος, κατά τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 14 του νόμου 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/2013) ο οποίος διαθέτει:

 

α. Πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο σχολών της αλλοδαπής.

 

β. Μεταπτυχιακό τίτλο, συναφή με την ειδικότητα ή συναφή με τις αρμοδιότητες (ως γνωστικά αντικείμενα) της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων.

 

γ. Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/2001).

 

δ. Επαγγελματική εμπειρία συναφή με τις αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 83 του νόμου 4399/2016 (ΦΕΚ 117/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.