Προεδρικό διάταγμα 157/13

ΠΔ 157/2013: Καθορισμός των αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων και του Αυτοτελούς Τμήματος Επιθεώρησης Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 157/2013: Καθορισμός των αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων και του Αυτοτελούς Τμήματος Επιθεώρησης Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, (ΦΕΚ 249/Α/2013), 07-11-2013.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α. Του νόμου 4146/2013 (άρθρο 13 παράγραφος 2, άρθρο 15 παράγραφος 2 και άρθρο 14 παράγραφος 6) Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 90/Α/2013).

 

β. Του νόμου 3894/2010 Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΦΕΚ 204/Α/2010).

 

γ. Του νόμου 4024/2011 Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 - 2015 (ΦΕΚ 226/Α/2011).

 

δ. Του προεδρικού διατάγματος 178/2000 Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ 165/Α/2000), όπως ισχύει.

 

ε. Του προεδρικού διατάγματος 85/2012 Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών (ΦΕΚ 141/Α/2012), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος 118/2013 τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α/2012)- Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως (ΦΕΚ 152/Α/2013).

 

στ. Του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 108/2010 Σύσταση Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών Επενδύσεων στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ 190/Α/2010).

 

ζ. Του προεδρικού διατάγματος 117/2012 Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 202/Α/2012).

 

η. Του άρθρου 52 παράγραφος 2 και του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

θ. Την Υ48/2012 απόφαση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα (ΦΕΚ 2105/Β/2012).

 

2. Το γεγονός ότι από την έκδοση του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

3. Την υπ' αριθμόν 290/2013 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αποφασίζουμε:

 

Μέρος Πρώτο: Γενική Γραμματεία Στρατηγικών Επενδύσεων

 

Άρθρο 1: Συγκρότηση

 

Μέρος Δεύτερο

 

Άρθρο 2: Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων

Άρθρο 3: Διεύθυνση Αναπτυξιακής Στρατηγικής

Άρθρο 4: Διεύθυνση Αδειοδοτήσεων

 

Μέρος Τρίτο: Γενική διεύθυνση ιδιωτικών επενδύσεων

 

Άρθρο 5

Άρθρο 6: Διεύθυνση Έγκρισης και Παρακολούθησης Επενδύσεων

Άρθρο 7: Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού

 

Μέρος Τέταρτο

 

Άρθρο 8: Αυτοτελές Τμήμα Φορολογικών Κινήτρων

 

Μέρος Πέμπτο

 

Άρθρο 9: Αυτοτελές Τμήμα Επιθεώρησης Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων

Άρθρο 10: Έναρξη ισχύος

 

Στον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 30-10-2013

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.