Προεδρικό διάταγμα 147/17 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικού Αναπτυξιακού Σχεδιασμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το αυτοτελές τμήμα Στρατηγικού Αναπτυξιακού Σχεδιασμού υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης.

 

2. Το αυτοτελές τμήμα Στρατηγικού Αναπτυξιακού Σχεδιασμού υποστηρίζει τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης στη συντονισμένη χάραξη και τον στρατηγικό σχεδιασμό της εθνικής αναπτυξιακής πολιτικής, η οποία εξειδικεύεται και υλοποιείται περαιτέρω από την πολιτική ηγεσία, τις οργανωτικές μονάδες και το σύνολο των εποπτευομένων φορέων του Υπουργείου, καθώς και στην παρακολούθηση της ενιαίας εφαρμογής της.

 

Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α)α. Εισηγείται στον Υπουργό για τις αναπτυξιακές προτεραιότητες και τις αναπτυξιακές πολιτικές του Υπουργείου, στο πλαίσιο των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και των λοιπών συλλογικών κυβερνητικών οργάνων, με γνώμονα τη διασφάλιση του συντονισμού και της συνέργειας των πολιτικών, των δράσεων και των κάθε είδους αναπτυξιακών σχεδιασμών που διενεργούνται από τις Γενικές Γραμματείες και τους λοιπούς φορείς του Υπουργείου στον τομέα του σχεδιασμού και της χάραξης των αναπτυξιακών αυτών πολιτικών.

 

β)β. Παρακολουθεί τις εργασίες και τα αποτελέσματα (συστάσεων και κατευθυντηρίων) του Αναπτυξιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (νόμος 4399/2016 (ΦΕΚ 117/Α/2016)) και τηρεί το σχετικό αρχείο.

 

γ)γ. Επεξεργάζεται και υποβάλλει στον Υπουργό προτάσεις για τον στρατηγικό προγραμματισμό για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης, της παραγωγικότητας, της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, καθώς και για την επιχειρησιακή του εξειδίκευση και υλοποίηση.

 

δ)δ. Εισηγείται για τη διαμόρφωση διαδικασιών αποτελεσματικής εφαρμογής και αξιολόγησης των κάθε είδους μεταρρυθμιστικών δράσεων που εμπίπτουν στην αποστολή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και δύναται να υποβάλλει προτάσεις για δράσεις και πολιτικές στον τομέα αυτό.

 

ε)ε. Παρακολουθεί όλες τις μελέτες και τα σχέδια μεταρρυθμιστικών δράσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, υποστηρίζοντας τον Υπουργό στην ανάθεση, αλλά και σε τυχόν έγκρισή τους, καθώς και στον έλεγχο, την αξιολόγηση και την αξιοποίηση των πορισμάτων τους, την ανατροφοδότηση των Υπηρεσιών και των φορέων του Υπουργείου με τα συμπεράσματά τους με σκοπό τη βελτίωση του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού για την Ανάπτυξη.

 

στ)στ. Εισηγείται επί θεμάτων στοχοθεσίας, μέτρησης δεικτών αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και απορροφητικότητας σε θέματα ανάπτυξης και συντάσσει σχετικό έλεγχο προόδου των Υπηρεσιών και των φορέων του Υπουργείου.

 

ζ)ζ. Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στη λειτουργία του Αναπτυξιακού Συμβουλίου, τηρώντας τα πρακτικά των συναντήσεων της Επιστημονικής Επιτροπής και της ΕΚΕΔΔ και μεριμνώντας για τον επικοινωνιακό συντονισμό τόσο μεταξύ των μελών κάθε επιπέδου λειτουργίας του Συμβουλίου, όσο και το συντονισμό μεταξύ της Επιστημονικής Επιτροπής και της ΕΚΕΔΔ.

 

η)η. Υποβοηθά διοικητικά το Αναπτυξιακό Συμβούλιο στην επιτέλεση του έργου του. Για το σκοπό αυτό επικοινωνεί και συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης.

 

θ)θ. Συγκεντρώνει στοιχεία που αφορούν σε ζητήματα ανάπτυξης, δημιουργώντας μια βάση δεδομένων και ενημερώνει τακτικά τα μέλη του Αναπτυξιακού Συμβουλίου.

 

ι)ι. Χειρίζεται την ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Αναπτυξιακού Συμβουλίου.

 

ι)α)ι)α. Συνεργάζεται με όλες τις Υπηρεσίες και τους φορείς του Υπουργείου, οι οποίες του παρέχουν κάθε αναγκαίο στοιχείο, πληροφορία, έγγραφο και κάθε δυνατή υποστήριξη για την άσκηση των καθηκόντων του.

 

ι)β)ι)β. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης αναφορικά με το στρατηγικό αναπτυξιακό σχεδιασμό.

 

ι)γ)ι)γ. Ο σχεδιασμός, υλοποίηση και παρακολούθηση των ενεργειών και δράσεων της πολιτικής που με τον τίτλο Μένω Ελλάδα - Επιστρέφω Ελλάδα - Γέφυρες Συνεργασίας/Γνώσης θα επιδιώξει να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις που προκαλεί το φαινόμενο της διαρροής εγκεφάλων (brain drain) στο εξωτερικό, στοχεύοντας στη διατήρηση αλλά και τη συνεχή βελτίωση της επαφής των Ελλήνων επιστημόνων μεταναστών με δημόσιους και ιδιωτικούς επιχειρηματικούς φορείς στην Ελλάδα, ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς, τη διευκόλυνση της επαγγελματικής σύνδεσής τους καθώς και την κινητοποίησή τους προκειμένου να ενεργούν ως εταίροι στην ανάπτυξη της χώρας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.