Προεδρικό διάταγμα 14/6/89e - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. Περιοχές με στοιχεία 1)α.

 

1. Οι παραπάνω περιοχές ορίζονται από:

 

Το λόφο νοτιοδυτικά του Αμυγδαλεώνα.
Το λόφο μεταξύ Νέας Καρβάλης και Φωσφορικών Λιπασμάτων.
Το λόφο δυτικά της Νέας Καρβάλης πάνω από το νεκροταφείο.

 

2. Στην περιοχή αυτή στην οποία περιλαμβάνονται αρχαιολογικοί χώροι, επιτρέπονται οι εξής χρήσεις: αντλιοστάσια, δεξαμενές, γεωργικές αποθήκες μέχρι 10 m2.

 

3. α. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 10 στρέμματα.

 

β. Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα εφόσον κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος έχουν 4 στρέμματα.

 

4. Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών (ΦΕΚ 270/Δ/1985), όπως ισχύει.

 

Β. Περιοχές με στοιχεία 1)β.

 

1. Οι περιοχές αυτές ορίζονται από:

 

Το περιαστικό δάσος Καβάλας.
Τις εκτάσεις Βασιλάκη, Όφμαν και Υψώματα.
Τον πευκώνα Αμισιανών.
Τον πευκώνα Άσπρης Άμμου.
Τη ζώνη μονωτικού πρασίνου ανατολικά της Νέας Καρβάλης.
Τη ζώνη ανατολικά και δυτικά της βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων.

 

2. Στις παραπάνω περιοχές, στις οποίες περιλαμβάνονται δασικές εκτάσεις προστατευόμενες από τις διατάξεις του νόμου 998/979, επιτρέπεται μόνο η ανέγερση κτιρίων κοινής ωφέλειας, που επιτρέπονται από το νόμο αυτόν.

 

3. α. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 10 στρέμματα.

 

β. Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα εφόσον έχουν τέσσερα στρέμματα κατά τη δημοσίευση του παρόντος.

 

Γ. Περιοχές με στοιχεία 1)γ.

 

1. Στις περιοχές αυτές ανήκουν:

 

Η παρακαμπτήριος και περιμετρική αρτηρία Καβάλας.
Η σιδηροδρομική σύνδεση.
Το νέο λιμάνι δυτικά της Νέας Καρβάλης.

 

2. Στις παραπάνω περιοχές επιτρέπονται οι εξής χρήσεις: δεξαμενές, αντλιοστάσια, θερμοκήπια και γεωργικές αποθήκες μέχρι 50 m2 και κατοικίες μέχρι 50 m2.

 

3. α. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 10 στρέμματα.

 

β. Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα εφόσον κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχουν 4 στρέμματα.

 

4. Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985), όπως ισχύει.

 

Δ. Περιοχές με στοιχεία 1)δ.

 

1. Οι περιοχές αυτές περιλαμβάνουν εκτάσεις της Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων και των εγκαταστάσεων αποθήκευσης πετρελαίου.

 

2. Στις παραπάνω περιοχές απαγορεύεται κάθε δόμηση πλην επέκτασης των υφισταμένων εγκαταστάσεων.

 

3. α. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 4 στρέμματα.

 

β. Κατά παρέκκλιση του προηγουμένου εδαφίου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα εφόσον έχουν τα ελάχιστα όρια αρτιότητας κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες όπως ορίζονται με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

4. Για την επέκταση των παραπάνω εγκαταστάσεων ως προς τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985) όπως ισχύει.

 

Ε. Περιοχές με στοιχεία 2)α.

 

1. Στις περιοχές αυτές ανήκουν:

 

Το αγρόκτημα Νέας Καρβάλης.
Το αγρόκτημα Αμυγδαλεώνα.
Το αγρόκτημα Αμισιανών.

 

2. Στις περιοχές αυτές στις οποίες περιλαμβάνεται γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας, επιτρέπονται οι εξής χρήσεις: δεξαμενές, φρεάτια, αντλιοστάσια, θερμοκήπια, συσκευαστήρια, ψυγείων, γεωργικές αποθήκες.

 

3. α. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 8 στρέμματα.

 

β. Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα:

 

εφόσον κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχουν εμβαδόν 4 στρέμματα και εφόσον έχουν τα ελάχιστα όρια αρτιότητας κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες όπως ορίζονται με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

4. Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του παραπάνω προεδρικού διατάγματος όπως ισχύει.

 

ΣΤ. Περιοχές με στοιχεία 2)β.

 

1. Στις περιοχές αυτές στις οποίες ανήκουν οι εκτάσεις Μπάτη, Τόσκα και Αλεσίνα, επιτρέπονται οι χρήσεις τουρισμού - αναψυχής όπως προσδιορίζονται από το άρθρο 8 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεως γης (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

2. α. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 4 στρέμματα.

 

β. Κατά παρέκκλιση του προηγουμένου εδαφίου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα εφόσον έχουν τα ελάχιστα όρια αρτιότητας κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες όπως ορίζονται με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

γ. Για τις οργανωμένες κατασκηνώσεις (camping) η αρτιότητα των γηπέδων ορίζεται σε 8 στρέμματα.

 

3. Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος Περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών (ΦΕΚ 538/Δ/1978) και του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985), όπως ισχύουν.

 

Ζ. Περιοχές με στοιχεία 2)γ.

 

1. Στις περιοχές αυτές ανήκουν εκτάσεις ανατολικά και δυτικά των Αμισιανών και βόρεια των κατασκηνώσεων Καβάλας.

 

2. Στις παραπάνω περιοχές επιτρέπονται όλες οι χρήσεις πλην βιομηχανίας, βιοτεχνίας, επαγγελματικών αποθηκών, εγκαταστάσεων χονδρεμπορίου και μεταφορών καθώς και γεωργοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

 

3. α. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 10 στρέμματα.

 

β. Κατά παρέκκλιση του προηγουμένου εδαφίου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα εφόσον κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος έχουν εμβαδόν 4 στρέμματα.

 

Εφόσον έχουν τα ελάχιστα όρια αρτιότητας κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες όπως ορίζονται με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

4. Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις των από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978) και από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985), όπως ισχύουν.

 

Η. Περιοχές με στοιχεία 2)δ.

 

1. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται εκτάσεις:

 

Ανατολικά, δυτικά και βόρεια Αμισιανών.
Βόρεια του Σταυρού και Βόρεια του Αμυγδαλεώνα.
Βόρεια του Περιγιαλιού.
Γύρω από την Άσπρη Άμμο και Ανατολικά αυτής.
Βόρεια και δυτικά των Φωσφορικών Λιπασμάτων και Δυτικά της Νέας Καρβάλης.

 

2. Στις παραπάνω περιοχές επιτρέπονται όλες οι χρήσεις πλην βιομηχανικών εγκαταστάσεων μέσης και υψηλής όχλησης.

 

3. α. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 4 στρέμματα.

 

β. Κατά παρέκκλιση του προηγουμένου εδαφίου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα εφόσον έχουν τα ελάχιστα όρια αρτιότητας κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες όπως ορίζονται με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

4. Μέγιστη επιτρεπόμενη συνολική επιφάνεια των κτιρίων που προορίζονται για κατοικία 100 m2.

 

5. Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις των από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978) και από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985), όπως ισχύουν.

 

Θ. Περιοχές με στοιχεία 2)ε.

 

1. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται εκτάσεις ανατολικά και δυτικά της Νέας Καρβάλης δυτικά και βορειοανατολικά των Αμισιανών και δυτικά και βόρεια του Σταυρού.

 

2. Επιτρέπονται οι χρήσεις μη οχλούσας βιομηχανίας - βιοτεχνίας όπως προσδιορίζονται από το άρθρο 5 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

3. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 2 στρέμματα.

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των κτιρίων 40% της επιφανείας τους.
Συντελεστής δόμησης 0,9.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 11 m.
Τα ανεγερθησόμενα κτίρια πρέπει να απέχουν από τα όρια του γηπέδου τουλάχιστον 7,5 m.

 

4. Η περιοχή αυτή χαρακτηρίζεται ως ζώνη ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων και ειδικότερα για βιομηχανικές - βιοτεχνικές δραστηριότητες.

 

Ι. Περιοχή με στοιχείο Ι.

 

1. Η περιοχή αυτή ορίζεται από το ανατολικό όριο του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Καβάλας από τα βόρεια και ανατολικά όρια του γενικού πολεοδομικού σχεδίου Καβάλας και την ακτή.

 

2. Στην παραπάνω περιοχή επιτρέπονται οι χρήσεις που καθορίζονται με την υπ' αριθμόν 14420/508/18-02-1987 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου (ΓΠΣ) Καβάλας (νομού Καβάλας) (ΦΕΚ 221/Δ/1987), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 44860/2511/22-07-1988 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Τροποποίηση του γενικού πολεοδομικού σχεδίου (ΓΠΣ) Καβάλας (νομού Καβάλας) (ΦΕΚ 486/Δ/1988).

 

3. α. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 4 στρέμματα.

 

β. Κατά παρέκκλιση του προηγουμένου εδαφίου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα εφόσον έχουν τα ελάχιστα όρια αρτιότητας κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες όπως ορίζονται με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

4. Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις των από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978) και από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985), όπως ισχύουν.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.