Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 146

Άρθρο 146: Προσαρμογή καταστατικού - μερίδες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 22 πλην των περιπτώσεων 2)β και 2)γ του προεδρικού διατάγματος 93/1987, άρθρο 1 του από 23-11-1990 προεδρικού διατάγματος)

 

1. Οι υπάρχοντες οικοδομικοί συνεταιρισμοί οι οποίοι τη 16-01-1984 (ημερομηνία δημοσίευσης του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 17/1984) είχαν στην ιδιοκτησία τους νομίμως έκταση ή είχαν τουλάχιστον έγκριση ή προέγκριση για άδεια κτήσης έκτασης, και κατά τη 16-04-1987 (ημερομηνία δημοσίευσης του προεδρικού διατάγματος 93/1987) δεν είχαν εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, οφείλουν σε χρονικό διάστημα τεσσάρων χρόνων που δύναται να παραταθεί για ένα χρόνο ακόμη με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, να προσαρμόσουν τα καταστατικά τους σύμφωνα με τα οριζόμενα παρακάτω.

 

Μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα οφείλουν να υποβάλουν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων φάκελο με το τροποποιούμενο καταστατικό, τον κατάλογο των μελών και του αριθμού των μερίδων ονομαστικά κατά περιοχή και έκταση ιδιοκτησίας του οικοδομικού συνεταιρισμού.

 

Δεν υποχρεούνται να τροποποιήσουν τα καταστατικά τους όσοι οικοδομικοί συνεταιρισμοί υπέβαλαν τροποποιημένα καταστατικά με τις διατάξεις του άρθρου 10 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 17/1984, εκτός εάν αυτά μπορούν να προσαρμοσθούν προς ευμενέστερες διατάξεις του παρόντος τμήματος Ι.

 

Όσοι οικοδομικοί συνεταιρισμοί δεν προσαρμόσουν τα καταστατικά τους στις διατάξεις του παρόντος τμήματος I μέσα στις παραπάνω οριζόμενες προθεσμίες διαλύονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Για τους παραπάνω οικοδομικούς συνεταιρισμούς εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις του παρόντος τμήματος Ι, όσοι δε συνεταιρισμοί ήταν μέχρι τη 16-01-1984 αστικοί και παραθεριστικοί (μικτοί) εξακολουθούν να είναι των κατηγοριών αυτών. Κατά την τροποποίηση, όμως, των καταστατικών τους, υποχρεούνται να δηλώσουν κατά κατηγορία και έκταση τα μέλη τους.

 

2. Οι υπάρχοντες οικοδομικοί συνεταιρισμοί οι οποίοι κατά τη 16-01-1984 δεν είχαν έκταση στην ιδιοκτησία τους, τροποποιούν τα καταστατικά τους σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο χωρίς να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου και κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος τμήματος I πλην των διατάξεων που αφορούν στη διαδικασία σύστασής τους σύμφωνα με το άρθρο 128.

 

3. Η προσαρμογή των καταστατικών των οικοδομικών συνεταιρισμών των παραγράφων 1 και 2 γίνεται όπως προβλέπεται στα τροποποιούμενα καταστατικά τους.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.