Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 165

Άρθρο 165: Βιομηχανικές εγκαταστάσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 4 πλην της παραγράφου 2 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος, άρθρο 1 του από 06-08-1986 προεδρικού διατάγματος, παράγραφος 4 της απόφασης 88217/3752/5.1/1987, άρθρο 1 του από 07-03-1991 προεδρικού διατάγματος, άρθρο 1 παράγραφοι 2 και 3 του από 21-06-1991 προεδρικού διατάγματος)

 

1. Βιομηχανικές εγκαταστάσεις για την εφαρμογή του παρόντος θεωρούνται τα βιομηχανικά κτίρια, καθώς και οι αποθήκες και δεξαμενές που κατασκευάζονται στο ίδιο γήπεδο. Για τη χωροθέτηση αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 69269/5387/1990.

 

2. Γύρω από πόλεις και οικισμούς με πληθυσμό μεγαλύτερο από 2.000 κατοίκους σύμφωνα με την τελευταία κάθε φορά απογραφή και σε ζώνη που εκτείνεται σε πλάτος 700 m, για πόλεις και οικισμούς με πληθυσμό από 2.001 μέχρι και 10.000 κατοίκους και 1.000 m για πόλεις με πληθυσμό πάνω από 10.000 κατοίκους απαγορεύεται η ανέγερση νέων βιομηχανικών εγκαταστάσεων κατηγορίας ΑΙ και ΑΙΙ της κοινής υπουργικής απόφασης 69269/5387/1990.

 

Η απόσταση αυτή μετράται από το τέλος του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ή από τα όρια των οικισμών που στερούνται ρυμοτομικού σχεδίου.

 

Σε περιπτώσεις γηπέδων που εκτείνονται εντός και εκτός της παραπάνω ζώνης, το εντός της ζώνης αυτής τμήμα λαμβάνεται υπόψη μόνο κατά τον έλεγχο της αρτιότητας και όχι κατά τον υπολογισμό των μεγεθών εκμετάλλευσης του γηπέδου.

 

3. Κατ' εξαίρεση των απαγορεύσεων της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται η κατασκευή νέων εγκαταστάσεων εφόσον αυτές δεν απαγορεύονται από άλλες διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, και εάν μέχρι την 31-05-1985, (ημέρα δημοσίευσης του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος) έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια ή έχει υποβληθεί στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία η σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 

4. Καθορίζονται οι παρακάτω όροι και περιορισμοί δόμησης των γηπέδων για την ανέγερση βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

 

α) ελάχιστες αποστάσεις των κτιρίων ή εγκαταστάσεων από τα όρια του γηπέδου 10 m.

 

α)α) κατά παρέκκλιση της παραπάνω διάταξης, εάν μετά την τήρηση της απόστασης των 10 m δεν είναι δυνατή η οικοδόμηση, οι αποστάσεις των κτιρίων από τα όρια του γηπέδου ορίζονται σύμφωνα με τα παρακάτω:

 

για γήπεδα που βρίσκονται εντός της ζώνης των πόλεων ή εκείνα τα οποία είχαν μέχρι την 27-04-1977 ελάχιστο εμβαδόν 2.000 m2 η απόσταση του κτιρίου από τα όρια του γηπέδου ορίζεται σε 5 m.
για γήπεδα, όπως αυτά ορίζονται από την περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 162 οι αποστάσεις του κτιρίου από τα όρια του γηπέδου ορίζονται σύμφωνα με την υποπερίπτωση β)β της παραγράφου 5 του άρθρου 162.
για γήπεδα άρτια κατά κανόνα, τα οποία υπάρχουν πριν την 31-05-1985, οι πλάγιες αποστάσεις του κτιρίου από τα όρια του γηπέδου ορίζονται σε 5 m.

 

Το μέγιστο πλάτος του κτιρίου στις παραπάνω περιπτώσεις δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 m.

 

β) μέγιστο ποσοστό κάλυψης των γηπέδων 30% της επιφανείας τους.

 

Σε περίπτωση ανέγερσης αποθηκών κατακόρυφου τύπου (silos) συναρμολογούμενων (βιδωτών), βιομηχανικών αποθηκών επίσης συναρμολογούμενων, δεξαμενών υγρών καυσίμων, μέγιστο ποσοστό κάλυψης 40% της επιφάνειάς τους.

 

γ) μέγιστος αριθμός ορόφων 3, με μέγιστο ύψος 11 m, μετρούμενο από το γύρω φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος.

 

δ) ο συντελεστής δόμησης του γηπέδου ορίζεται σε 0,9 και ο συντελεστής της κατ' όγκο εκμετάλλευσης σε 3,3.

 

ε) επιτρέπεται η κατασκευή περισσότερων από ένα κτιρίων στο γήπεδο.

 

5. α. Κατά παρέκκλιση του εδαφίου γ της προηγούμενης παραγράφου 4, επιτρέπεται η υπέρβαση του ύψους για την ανέγερση νέων βιομηχανικών εγκαταστάσεων, όταν η υπέρβαση αυτή είναι αναγκαία για την τοποθέτηση ή για τη διέξοδο ψηλών μηχανημάτων.

 

β. Η παραπάνω παρέκκλιση εγκρίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας μετά από γνώμη του Υπουργείου Ανάπτυξης και του αρμόδιου Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος της περιφέρειας.

 

γ. Κατ' εξαίρεση χωρίς τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου β είναι δυνατή η υπέρβαση του ύψους για την ανέγερση αποθηκών κατακόρυφου τύπου (silos) συναρμολογούμενων (βιδωτών), δεξαμενών υγρών καυσίμων, καθώς και καμινάδων βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Το ύψος αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 32 m.

 

6. Επίσης επιτρέπεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, η επέκταση υφιστάμενων βιομηχανικών εγκαταστάσεων μετά από τριετή τουλάχιστον λειτουργία που βεβαιώνεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης.

 

Η παρέκκλιση αναφέρεται στο ποσοστό κάλυψης του γηπέδου, το οποίο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 50% της επιφανείας αυτού, το ύψος, το συντελεστή δόμησης ο οποίος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 1,2 και τις αποστάσεις των κτιρίων ή εγκαταστάσεων από πλάγια και οπίσθια όρια του γηπέδου που δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερες από 5 m.

 

Η παρέκκλιση αυτή εγκρίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στην περίπτωση β της προηγούμενης παραγράφου.

 

7. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας που εκδίδεται μετά από γνώμη του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος, επιτρέπεται η ανέγερση ή επέκταση βιομηχανικών κτιρίων, αποθηκών, ψυγείων, διαλογητηρίων φρούτων κοντά σε σιδηροδρομικές γραμμές και σε απόσταση μικρότερη των 15 m από το όριο της ζώνης απαλλοτρίωσης για τη σιδηροδρομική γραμμή.

 

8. Επίσης επιτρέπεται η ανέγερση ή επέκταση κτιρίων ψυγείων διαλογητηρίων φρούτων κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 4, του άρθρου αυτού για το ποσοστό κάλυψης του γηπέδου το οποίο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 45% της επιφανείας του και τις αποστάσεις των κτιρίων από τα πλάγια και οπίσθια όρια του γηπέδου οι οποίες δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερες των 5 m.

 

Η παραπάνω παρέκκλιση εγκρίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας μετά από γνώμη του Υπουργείου Ανάπτυξης και του αρμόδιου Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος της περιφέρειας.

 

9. α. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και για εγκαταστάσεις μεταλλείων ή λατομείων με τις εξής τροποποιήσεις:

 

Ο μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων αυτών ορίζεται σε 4 και το μέγιστο ύψος αυτών σε 14,50 m.

 

Κατά παρέκκλιση του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπεται η υπέρβαση του ύψους για την ανέγερση νέων εγκαταστάσεων μεταλλείων ή λατομείων όταν η υπέρβαση αυτή είναι αναγκαία για την τοποθέτηση ή για διέξοδο ψηλών μηχανημάτων ή όταν ανεγείρονται αποθήκες κατακόρυφου τύπου (silos). Επίσης κατά παρέκκλιση, επιτρέπεται η αύξηση του αριθμού των ορόφων και του ύψους για την ανέγερση νέων εγκαταστάσεων μεταλλείων ή και λατομείων, όταν η υπέρβαση αυτή επιβάλλεται από τη φύση της παραγωγικής διαδικασίας που απαιτείται κάθε φορά.

 

β. Οι παραπάνω Παρεκκλίσεις εγκρίνονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας μετά από γνώμη του Υπουργείου Ανάπτυξης και του αρμόδιου Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος της περιφέρειας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.