Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 196

Άρθρο 196: Βαρυνόμενα ακίνητα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 3 του νόμου 2300/1995)

 

Α. Βαρυνόμενα ακίνητα για τα οποία μπορεί να χορηγηθεί τίτλος μεταφοράς συντελεστή δόμησης είναι:

 

1. α) Ακίνητα των οποίων τα κτίρια χαρακτηρίζονται διατηρητέα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 110 και αυτά που είχαν χαρακτηριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 79 του νομοθετικού διατάγματος 8/1973. Επίσης ακίνητα των οποίων η χρήση χαρακτηρίζεται διατηρητέα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 110.

 

β) Ακίνητα με οικοδομήματα ή μνημεία που χαρακτηρίζονται από το Υπουργείο Πολιτισμού ως έργα τέχνης και ιστορικά διατηρητέα μνημεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 5351/1932 και νόμου [Ν] 1469/1950.

 

γ) Ακίνητα εντός σχεδίου ή εντός οικισμού, που χαρακτηρίζονται από το Υπουργείο Πολιτισμού ως αρχαιολογικοί χώροι και με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου τίθενται περιορισμοί ως προς την εξάντληση του συντελεστή δόμησης ή απαγορεύεται τελείως η δόμηση, λόγω της σημασίας των ευρημάτων.

 

2. Ακίνητα που χαρακτηρίζονται από εγκεκριμένα σχέδια ως κοινόχρηστοι χώροι (χώροι πρασίνου, οδοί, πλατείες, παιδικές χαρές - παιδότοποι, ελεύθεροι χώροι αθλητισμού και γενικά ελεύθεροι χώροι για κοινωφελείς σκοπούς). Στα ακίνητα αυτά τίτλος μεταφοράς συντελεστή δόμησης χορηγείται μόνο για το ρυμοτομούμενο τμήμα που δεν τυγχάνει κατά τις κείμενες διατάξεις υπόχρεος για καταβολή της αποζημίωσης ο ίδιος ο κύριος αυτών, εφόσον αποδέχεται αυτό το είδος της αποζημίωσης.

 

3. Ακίνητα χωρίς κτίσματα ή με κτίσματα προς κατεδάφιση που βρίσκονται σε χαρακτηριζόμενα πολεοδομικώς ενδιαφέροντα σημεία της πόλης για να καταστούν κοινόχρηστοι χώροι. Ο χαρακτηρισμός γίνεται με την ίδια απόφαση έγκρισης χορήγησης τίτλου. Στην περίπτωση αυτή με την έγκριση χορήγησης τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης τα ακίνητα περιέρχονται αυτοδίκαια στην κυριότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης από τη μεταγραφή στο οικείο υποθηκοφυλακείο. Στις περιπτώσεις αυτές η τροποποίηση του σχεδίου, η οποία είναι υποχρεωτική, για το χαρακτηρισμό του ακινήτου ως κοινόχρηστου χώρου, η σύνταξη της πράξης αναλογισμού και ο καταλογισμός των υποχρεώσεων στους παρόδιους ιδιοκτήτες γίνεται, μετά από την έγκριση χορήγησης του τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης, με μέριμνα του Δημόσιου ή της τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

4. Ακίνητα με χαμηλά κτίρια του άρθρου 253 ή με πρόβλεψη ανέγερσης χαμηλού κτιρίου που βρίσκονται μέσα σε περιοχές με χρήση αμιγούς ή γενικής κατοικίας, εφόσον ο ισχύων συντελεστής δόμησης της περιοχής υπερβαίνει το 2.4 και το ισχύον μέγιστο ύψος κτιρίων της περιοχής αυτής υπερβαίνει τα 14 m.

 

5. Ακίνητα τα οποία περιλαμβάνονται μέσα σε ενεργό οικοδομικό τετράγωνο του άρθρου 227, εφόσον ο ισχύων συντελεστής δόμησης είναι μεγαλύτερος του 2.4 και από τη σχετική μελέτη προκύπτει ανάγκη μεταφοράς συντελεστή δόμησης από το τετράγωνο αυτό για τη βελτίωση του υποβαθμισμένου περιβάλλοντος.

 

6. Ακίνητα για τα οποία οι επιβαλλόμενοι, σύμφωνα με τα άρθρα 18, 19 και 20 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986) όροι, περιορισμοί και απαγορεύσεις είναι εξαιρετικά επαχθείς, με αποτέλεσμα να παρακωλύεται υπέρμετρα η άσκηση των εξουσιών που απορρέουν από την κυριότητα, ενόψει του χαρακτήρα και του περιορισμού της ιδιοκτησίας (άρθρο 22 του νόμου 1650/1986). Στην περίπτωση αυτή με την έγκριση χορήγησης τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης για ολόκληρο το συντελεστή δόμησης τα ακίνητα περιέρχονται αυτοδίκαια στην κυριότητα του Δημοσίου.

 

7. Ακίνητα στα οποία σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 315, ανεγείρονται υπέργειοι ή εν μέρει υπόγειοι στεγασμένοι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων.

 

Β. Δεν εγκρίνεται η χορήγηση τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης:

 

1. Σε ακίνητα των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 1 της ενότητας Α του άρθρου αυτού:

 

α) Για συντελεστή δόμησης του βαρυνόμενου ακινήτου που εξαντλείται σε υπόγειο.

 

β) Στις περιπτώσεις που τα ακίνητα αυτά έχουν χαρακτηριστεί ως χώροι για την ανέγερση κτιρίων κοινής ωφέλειας ή είναι χώροι λατρείας οποιουδήποτε δόγματος ή ανήκουν στο Δημόσιο ή σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

 

2. Σε ρυμοτομούμενα ακίνητα:

 

Εφόσον το ακίνητο έχει τεθεί σε κοινή χρήση από μακρού χρόνου (μεγαλύτερο της δεκαετίας) με τη βούληση ή την ανοχή του ιδιοκτήτη, χωρίς αυτός να προβεί σε ενέργειες για την είσπραξη της σχετικής αποζημίωσης. Στην περίπτωση ύπαρξης κτισμάτων μέσα στο ρυμοτομούμενο τμήμα του ακινήτου δεν επιτρέπεται η έκδοση του τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης από την αρμόδια κεντρική υπηρεσία, πριν από την προσκόμιση βεβαίωσης της οικείας πολεοδομικής υπηρεσίας, η οποία βεβαιώνει την κατεδάφιση των παραπάνω κτισμάτων. Εάν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από ένα χρόνο από τη δημοσίευση της απόφασης Υπουργού για την έγκριση χορήγησης τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης, χωρίς την προσκόμιση της παραπάνω βεβαίωσης, αυτή ανακαλείται. Ο όρος αυτός πρέπει να αναφέρεται ρητά στη σχετική απόφαση Υπουργού.

 

3. Σε ακίνητα του άρθρου 22 του νόμου 1650/1986:

 

Σε περίπτωση ύπαρξης κτισμάτων στο ακίνητο και εφόσον εγκρίνεται η χορήγηση τίτλου για ολόκληρο το συντελεστή δόμησης, εφαρμόζεται ανάλογα η σχετική ρύθμιση της προηγούμενης παραγράφου 2.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.