Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 202

Άρθρο 202: Έκθεση Ελέγχου Τίτλων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 9 του νόμου 2300/1995)

 

1. Για την εξακρίβωση της νομικής κατάστασης του βαρυνόμενου ακινήτου, την ακριβή περιγραφή αυτού και τον προσδιορισμό των προσώπων των οποίων πρέπει να παρασχεθεί η συναίνεση (όπου απαιτείται) ή στα οποία πρέπει να ανακοινωθεί κατά την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού η πρόθεση για μεταφορά του συντελεστή δόμησης, με έκδοση σχετικού τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης, συντάσσεται έκθεση ελέγχου τίτλων κυριότητας του βαρυνόμενου ακινήτου, η οποία αφενός μεν κατατίθεται στο συμβολαιογράφο που συντάσσει την πράξη συναίνεσης, στην οποία και μνημονεύεται, αφετέρου δε, μαζί με την πράξη αυτή και τους σχετικούς τίτλους ιδιοκτησίας και τα υπόλοιπα κατά περίπτωση αναγκαία έγγραφα και πιστοποιητικά υποβάλλεται για την έκδοση της κατά το άρθρο 195 παράγραφος 1 απόφασης.

 

2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο έκθεση ελέγχου τίτλων συντάσσεται από δικηγόρο τουλάχιστον παρ' εφέταις και θεωρείται από τον αρμόδιο δικηγορικό σύλλογο. Η έκθεση περιλαμβάνει πλήρη περιγραφή του βαρυνόμενου ακινήτου με το ιστορικό της νομικής κατάστασης αυτού και των αντίστοιχων τίτλων, πρέπει δε να καταλήγει στην ανεπιφύλακτη διακρίβωση όλων αυτών που έχουν δικαιώματα κυριότητας ή άλλα εμπράγματα δικαιώματα σε αυτό ή έχουν προσημειώσει τέτοια δικαιώματα ή τυχόν διεκδικούν ή έχουν ασκήσει δικαιώματα κατάσχεσης ή άλλα ενοχικά δικαιώματα πάνω σε αυτό. Η έκθεση πρέπει επίσης να μνημονεύει ρητά το χρόνο μέχρι τον οποίο διαπίστωσε την βεβαιούμενη κατάσταση, ο οποίος χρόνος δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από ένα μήνα από τη σύνταξη της πράξης συναίνεσης.

 

3. Η παραπάνω έκθεση συμπληρώνεται για το μετέπειτα χρόνο από την υπογραφή της απόφασης μέχρι και πριν από την έκδοση του τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στο άρθρο 205 παράγραφος 2.

 

4. Η πρόθεση των κυρίων του ακινήτου να ζητήσουν τη χορήγηση τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης γνωστοποιείται και σε όλους τους μνημονευόμενους στην έκθεση ότι έχουν δικαιώματα στο ακίνητο. Τα σχετικά αποδεικτικά κοινοποίησης της γνωστοποίησης αυτής υποβάλλονται επίσης για την έκδοση της απόφασης έγκρισης χορήγησης τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης. Οι παραπάνω μπορούν να λάβουν οποιοδήποτε ασφαλιστικό των δικαιωμάτων τους, κατά τα νόμιμα, μέτρο, από αυτό όμως ή από την τυχόν μη άσκησή του δεν κωλύεται η έκδοση της πιο πάνω απόφασης ούτε η έκδοση των τίτλων μεταφοράς συντελεστή δόμησης, με εφαρμογή στην περίπτωση αυτή του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 195.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.