Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 280

Άρθρο 280: Σύνταξη και κύρωση της πράξης αναλογισμού σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(από [ΠΔ] 26-05-1924 προεδρικό διάταγμα και από [ΠΔ] 14-04-1925 προεδρικό διάταγμα)

 

1. Η αρμόδια υπηρεσία προσκαλεί τους εικαζόμενους ιδιοκτήτες των απαλλοτριωτέων ακινήτων να παρουσιαστούν και να υποδείξουν τα όρια των ιδιοκτησιών, μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από αυτήν στην πρόσκληση και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο και μεγαλύτερη των δέκα ημερών από τη δημοσίευση της πρόσκλησης. Η πρόσκληση γίνεται δια του τύπου και δημοσιεύεται τουλάχιστον μία φορά σε δύο ημερήσια φύλλα, από αυτά που εκδίδονται στην πόλη ή στην πλησιέστερη πόλη, στην οποία βρίσκονται τα ακίνητα. Εάν η υπηρεσία αδυνατεί να συγκεντρώσει έγκαιρα πληροφορίες για τους ιδιοκτήτες, η πρόσκληση γίνεται γενική και αναφέρεται απλώς στην περιοχή των απαλλοτριωτέων ακινήτων.

 

2. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου η αρμόδια υπηρεσία συντάσσει πράξη, όπου φαίνονται σε πρόχειρο κτηματολογικό διάγραμμα με τα απαιτούμενα υπομνήματα τα απαλλοτριωτέα ακίνητα κατ' έκταση και είδος. Εάν οι ενδιαφερόμενοι δεν παρουσιάστηκαν εμπρόθεσμα να υποδείξουν τα όρια των απαλλοτριωτέων ιδιοκτησιών τους ή προέκυψαν αμφιβολίες και αντιρρήσεις κατά την υπόδειξη, η παραπάνω υπηρεσία τα προσδιορίζει προσωρινά, κατά την κρίση της από πληροφορίες, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 278. Στην παραπάνω πράξη γίνεται μνεία των εικαζόμενων ιδιοκτητών των απαλλοτριωτέων ακινήτων, εφόσον η υπηρεσία που την συντάσσει τους εξακριβώσει από πληροφορίες, διαφορετικά αυτοί παραλείπονται ολοσχερώς και τα ακίνητα αυτά χαρακτηρίζονται μόνον αριθμητικά.

 

3. Μετά την κατά την προηγούμενη παράγραφο σύνταξη της πράξης, αυτή εκτίθεται στα γραφεία της υπηρεσίας που τη συνέταξε, για χρονικό διάστημα που ορίζεται από αυτήν, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των δύο και μεγαλύτερο των δέκα ημερών, για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι και να υποβάλουν τις τυχόν ενστάσεις τους. Η ειδοποίηση των ενδιαφερομένων για την έκθεση γίνεται με γενική πρόσκληση, για την οποία ισχύουν κατά τα λοιπά οι διατάξεις της παραγράφου 1. Οι ενστάσεις κατά της πράξης πρέπει να υποβάλλονται στον οικείο νομάρχη, μέσω της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας μέσα στην ίδια προθεσμία.

 

4. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου η υπηρεσία υποβάλλει στο νομάρχη την πράξη που συντάχθηκε με τις τυχόν εμπρόθεσμες ενστάσεις που υποβλήθηκαν κατ' αυτής. Ο νομάρχης οφείλει να αποφανθεί εντός δεκαημέρου το πολύ, από την υποβολή σ' αυτόν όλων των απαιτούμενων στοιχείων για την έκδοση της απόφασης.

 

5. Η αρμόδια υπηρεσία, εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση σ' αυτήν της απόφασης του νομάρχη, που κυρώνει την πράξη αναλογισμού, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να προσέλθουν στα γραφεία της, μέσα σε προθεσμία που ορίζεται απ' αυτήν, για να λάβουν γνώση της απόφασης και επίσημο αντίγραφο, εφόσον το επιθυμούν. Για την πρόσκληση και την προθεσμία εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3. Μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας, αντίγραφο της πράξης και της κυρωτικής απόφασης του νομάρχη διαβιβάζονται από την υπηρεσία στο αρμόδιο μονομελές πρωτοδικείο για τον καθορισμό της καταβλητέας αποζημίωσης, την οποία μπορούν να επισπεύδουν και εκείνο υπέρ των οποίων γίνεται η απαλλοτρίωση. Πάντως αντίγραφο της πράξης και της κυρωτικής απόφασης του νομάρχη χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους μετά από αίτηση τους και μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας.

 

6. Αρμόδιος να κρίνει την επείγουσα ανάγκη εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου είναι ο νομάρχης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.