Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 52

Άρθρο 52: Ζώνες Ενεργού Πολεοδομίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρα 20 παράγραφος 1 περιπτώσεις α' και β' και 23 του νόμου 947/1979, άρθρο 10 παράγραφοι 1 έως 7 πλην τελευταίου εδαφίου παραγράφου 5 και παράγραφος 13 του νόμου 1337/1983, άρθρο 8 παράγραφος 3 του νόμου 1512/1985, άρθρο 98 παράγραφος 6 εδάφιο πρώτο του νόμου 1892/1990)

 

1. Ενεργός πολεοδομία είναι η με βάση πλήρη πολεοδομικό σχεδιασμό και με την επέμβαση του κράτους, ή του φορέα που εξουσιοδοτείται από αυτό, αναμόρφωση υφιστάμενων ή δημιουργία νέων πολεοδομικών συγκροτημάτων, που εξυπηρετούν λειτουργικά τις ανάγκες της οργανωμένης κοινωνικής διαβίωσης ή απασχόλησης των κατοίκων και ανταποκρίνονται στα φυσικά, οικονομικά και αισθητικά δεδομένα της περιοχής.

 

2. Η περιοχή η οποία προορίζεται για αναμόρφωση ή ανάπτυξη αυτής με τους παραπάνω τρόπους και μέσα καλείται ζώνη ενεργού πολεοδομίας (ΖΕΠ).

 

3. Οι Ζώνες Ενεργού Πολεοδομίας καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, μετά από γνώμη του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Ο καθορισμός ζώνης ενεργού πολεοδομίας μπορεί να γίνει και με το προεδρικό διάταγμα έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης σύμφωνα με το άρθρο 44. Οι ζώνες ενεργού πολεοδομίας μπορεί να καταλαμβάνουν το σύνολο ή ορισμένα τμήματα της περιοχής του γενικού πολεοδομικού σχεδίου.

 

4. Η κίνηση της διαδικασίας για τον καθορισμό μιας περιοχής ως ζώνη ενεργού πολεοδομίας μπορεί να γίνει:

 

α) από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ή

β) μετά από πρόταση του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή δημοτικής επιχείρησης ή

γ) από τη Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας και Στέγασης ή εταιρεία μικτής οικονομίας ή

δ) μετά από αίτηση νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που συνοδεύεται από δήλωση της πλειοψηφίας του συνολικού αριθμού των ιδιοκτητών της περιοχής που οι ιδιοκτησίες τους καλύπτουν τα 3/4 τουλάχιστον της επιφάνειάς της, ότι συμφωνούν για το χαρακτηρισμό της περιοχής ως ζώνη ενεργού πολεοδομίας.

 

5. Η διαδικασία αυτή καθορισμού μπορεί να αρχίζει μαζί με την εκπόνηση του γενικού πολεοδομικού σχεδίου ή και μεταγενέστερα. Στην πρώτη περίπτωση το περίγραμμα της ζώνης ενεργού πολεοδομίας συμπεριλαμβάνεται στην πρόταση του γενικού πολεοδομικού σχεδίου.

 

6. Η διαμόρφωση του χώρου για τον παραπάνω σκοπό με βάση εγκεκριμένη μελέτη, η εκτέλεση των βασικών έργων υποδομής και γενικά η οργανωμένη δόμηση μέσα στη ζώνη ενεργού πολεοδομίας μέχρι την πλήρη ανάπτυξη ή αναμόρφωση και τη λειτουργική ενεργοποίηση αυτής, συνιστά έργο δημόσιας ωφέλειας.

 

7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου και των επόμενων 53 έως και 62, με τις οποίες γίνεται η ανάπτυξη ή αναμόρφωση περιοχής με ενεργό πολεοδομία μπορεί να εφαρμόζονται και χωρίς την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων. ή κανονιστικών αποφάσεων που προβλέπονται σ' αυτές. Ειδικότερα: α) αντί για το ειδικό βιβλίο ζωνών ενεργού πολεοδομίας που αναφέρεται στο άρθρο 58 και την προβλεπόμενη από το άρθρο αυτό εγγραφή σε ειδικό βιβλίο των υποθηκοφυλακείων, μεταγράφεται το σχετικό προεδρικό διάταγμα καταχωρούμενο σε ειδικές μερίδες με τίτλο Ζώνες Ενεργού Πολεοδομίας και β) αντί για τις διαδικασίες έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης ζώνης ενεργού πολεοδομίας για τον καθορισμό της οποίας προβλέπει το άρθρο 60 παράγραφος 6, εφαρμόζονται οι διαδικασίες του άρθρου 44.

 

8. Για την έκδοση του προεδρικού διατάγματος για τον καθορισμό ζωνών ενεργού πολεοδομίας σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 154. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται και για την έκδοση του προεδρικού διατάγματος έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης ζωνών ενεργού πολεοδομίας που προβλέπεται από το άρθρο 60 αν η μελέτη αυτή εγκρίνεται χωριστά και δεν έχει εγκριθεί μαζί με την πολεοδομική μελέτη του άρθρου 43.

 

9. Για το ύψος της εισφοράς σε γη και χρήμα σε ζώνες ενεργού πολεοδομίας, εφαρμόζονται αντίστοιχα τα άρθρα 45 παράγραφος 4 και επόμενες και 46. Εάν μέρος ή και το σύνολο των ζωνών ενεργού πολεοδομίας είναι πυκνοδομημένη περιοχή σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, εφαρμόζονται για το προηγούμενο εδάφιο οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 45. Σε περίπτωση που ζώνες ενεργού πολεοδομίας χαρακτηρίζονται ζώνες ειδικής ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 221, εφαρμόζονται τα εξής:

 

α. η εισφορά γης για τις ιδιοκτησίες των φορέων ανάπτυξης ή αναμόρφωσης ζώνης ενεργού πολεοδομίας, όπως αυτοί ορίζονται στα άρθρα 53 και 55, ορίζεται σε ποσοστό 35%.

 

β. για τις υπόλοιπες ιδιοκτησίες που περιλαμβάνονται στις πιο πάνω ζώνες ενεργού πολεοδομίας και μόνο για τα τμήματα αυτών πάνω από 1.000 m2 οι προβλεπόμενες από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής εισφορές του άρθρου 45 παράγραφος 4 μειώνονται κατά 10%.

 

10. Η υποχρέωση εισφοράς γης σύμφωνα με το παρόν άρθρο για τις ιδιοκτησίες που περιλαμβάνονται σε ζώνες ενεργού πολεοδομίας εκπληρώνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

 

α. αφαιρείται το κατά περίπτωση προβλεπόμενο ποσοστό της οφειλόμενης αποζημίωσης για την τυχόν ενεργούμενη αναγκαστική απαλλοτρίωση κάθε ιδιοκτησίας μετά το χαρακτηρισμό της περιοχής, ως ζώνη ενεργού πολεοδομίας, κατά το μέρος που αυτή αφορά στην αξία της απαλλοτριούμενης γης. Το ποσό που προκύπτει με αυτόν τον τρόπο ότι πρέπει να καταβληθεί στον ιδιοκτήτη δεν μπορεί να είναι λιγότερο από τη συνολική αξία της παραπάνω απαλλοτριούμενης ιδιοκτησίας την οποία είχε κατά το χρόνο ακριβώς πριν το χαρακτηρισμό της περιοχής ως ζώνη ενεργού πολεοδομίας.

 

β. παραχωρείται στον ίδιο ιδιοκτήτη νέα ιδιοκτησία κατά την ανταλλαγή ιδιοκτησιών που τυχόν πραγματοποιείται είτε εκούσια κατά την εφαρμογή προγράμματος ενεργού πολεοδομίας είτε αναγκαστικά κατά τη διενέργεια αστικού αναδασμού. Η νέα ιδιοκτησία που παραχωρείται έχει εμβαδόν μικρότερο από το εμβαδόν της ιδιοκτησίας που διατέθηκε κατά το ποσοστό της εισφοράς.

 

11. Οι εταιρείες ενεργού πολεοδομίας, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα μπορούν να συνεχίσουν την εκτέλεση προγραμμάτων ενεργού πολεοδομίας που έχουν αρχίσει με το ίδιο νομικό καθεστώς που τα διέπει κατά την έναρξή τους. Μπορούν επίσης μέσα σε έξι μήνες από την 12-03-1983 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου 1337/1983) να αρχίσουν νέα προγράμματα ενεργού πολεοδομίας πάνω σε ιδιοκτησίες που έχουν αποκτήσει πριν από την 31-01-1983, τηρώντας τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 πλην εκείνων που αναφέρονται στη νομική φυσιογνωμία των φορέων που μπορούν να διαχειριστούν τέτοια προγράμματα κατά την παράγραφο 10 του άρθρου 10 του νόμου 1337/1983.

 

Για την ανάληψη νέων προγραμμάτων μετά την παραπάνω προθεσμία, οι πιο πάνω φορείς οφείλουν να μετατραπούν σε εταιρείες μικτής οικονομίας κατά το επόμενο άρθρο.

 

12. Η ανάπτυξη ή αναμόρφωση περιοχής με ενεργό πολεοδομία γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού και των επόμενων 53 έως και 62. Στις ζώνες ενεργού πολεοδομίας εφαρμόζονται επίσης και οι διατάξεις των άρθρων 224 και 225.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.