Προεδρικό διάταγμα 160/07 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Πιστοποιητικά ασφάλειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Προκειμένου μία σιδηροδρομική επιχείρηση να αποκτήσει πρόσβαση στη σιδηροδρομική υποδομή, οφείλει να έχει λάβει πιστοποιητικό ασφάλειας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος κεφαλαίου. Το Πιστοποιητικό ασφάλειας μπορεί να καλύπτει ολόκληρο το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο ή μόνο ένα καθορισμένο τμήμα αυτού.

 

Το πιστοποιητικό ασφάλειας αποδεικνύει ότι η σιδηροδρομική επιχείρηση έχει θεσπίσει σύστημα για διαχείριση της ασφάλειας και είναι σε θέση να πληροί τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών Διαλειτουργικότητας και της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας, καθώς και των εθνικών κανόνων ασφάλειας, προκειμένου να ελέγχει επιτυχώς τους κινδύνους και να παρέχει με ασφάλεια υπηρεσίες μεταφοράς στο δίκτυο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 71/2010 (ΦΕΚ 127/Α/2010).

 

2. Το πιστοποιητικό ασφάλειας περιλαμβάνει:

 

α) την πιστοποίηση της αποδοχής του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας της σιδηροδρομικής επιχείρησης, όπως περιγράφεται στο άρθρο 9 και στο άρθρο 29 παράρτημα III και

 

β) την πιστοποίηση της αποδοχής των μέτρων που λαμβάνει η σιδηροδρομική επιχείρηση, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις που επιβάλλει η ασφαλής εκμετάλλευση του σχετικού δικτύου. Οι απαιτήσεις αυτές είναι:

 

α)α) εφαρμογή των Τεχνικών Προδιαγραφών Διαλειτουργικότητας, των εθνικών κανόνων ασφάλειας, περιλαμβανομένων των κανόνων επιχειρησιακής λειτουργίας του δικτύου, καθώς και κάθε άλλης σχετικής με τις δραστηριότητες της, νομοθεσίας

 

β)β) απασχόληση έμπειρου προσωπικού, δεόντως πιστοποιημένου, ικανού να πληροί τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών Διαλειτουργικότητας ή των Εθνικών κανόνων Ασφάλειας και

 

γ)γ) χρησιμοποίηση κατάλληλου τροχαίου υλικού που πληροί τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών Διαλειτουργικότητας ή των Εθνικών κανόνων Ασφάλειας και έχει λάβει ανάλογη πιστοποίηση.

 

Η πιστοποίηση βασίζεται στην τεκμηρίωση των ανωτέρω, που υποβάλλει η σιδηροδρομική επιχείρηση, όπως περιγράφεται στο άρθρο 29 Παράρτημα IV.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 71/2010 (ΦΕΚ 127/Α/2010).

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται τα δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα, τα οποία υποβάλλονται από την σιδηροδρομική επιχείρηση στην Αρχή, για την τεκμηρίωση των ανωτέρω και τη χορήγηση του πιστοποιητικού ασφαλείας.

 

4. Η Αρχή χορηγεί πιστοποιητικό στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που ασκούν τις δραστηριότητες τους στην Ελλάδα, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

 

Το ανωτέρω πιστοποιητικό καθορίζει το είδος και την έκταση των καλυπτόμενων σιδηροδρομικών δραστηριοτήτων. Το πιστοποιητικό που χορηγείται σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχείο α, ισχύει σε όλη την Κοινότητα για ισοδύναμες δραστηριότητες σιδηροδρομικών μεταφορών.

 

5. Σιδηροδρομική επιχείρηση που έχει λάβει ήδη πιστοποίηση από αρμόδια αρχή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σκοπεύει να εκτελέσει συμπληρωματικές υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών στην Ελλάδα λαμβάνει από την Αρχή, συμπληρωματική εθνική πιστοποίηση η οποία απαιτείται σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχείο β του παρόντος άρθρου. Συμπληρωματική πιστοποίηση χορηγεί η Αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 2)β και σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που έχουν Πιστοποίηση από την Αρχή του άρθρου 16 για συγκεκριμένο τμήμα της εθνικής σιδηροδρομικής υποδομής και θέλουν να επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους και αλλού.

 

6. Το Πιστοποιητικό ασφάλειας ανανεώνεται μετά από αίτηση της σιδηροδρομικής επιχείρησης σε διαστήματα τα οποία δεν υπερβαίνουν τα 5 έτη. Ενημερώνεται, εν μέρει ή στο σύνολο του, κάθε φορά που ο τύπος ή η έκταση της δραστηριότητας υφίσταται ουσιαστική τροποποίηση.

 

Ο κάτοχος του Πιστοποιητικού ασφάλειας ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση την Αρχή για όλες τις σημαντικές τροποποιήσεις των όρων του οικείου μέρους του πιστοποιητικού ασφάλειας. Επιπλέον, κοινοποιεί στην Αρχή, όποτε εισάγονται νέες κατηγορίες προσωπικού ή νέοι τύποι τροχαίου υλικού.

 

Η Αρχή μπορεί να απαιτεί την αναθεώρηση του οικείου μέρους του πιστοποιητικού ασφάλειας κατόπιν ουσιαστικών μεταβολών του ρυθμιστικού πλαισίου ασφάλειας.

 

Η Αρχή παρακολουθεί τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις στις οποίες έχει χορηγήσει πιστοποιητικό ασφάλειας και εάν διαπιστώσει ότι κάτοχος πιστοποιητικού ασφαλείας δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις πιστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος, ανακαλεί το εν λόγω στοιχείο α) ή / και β) της παραγράφου 2 του πιστοποιητικού, αιτιολογώντας την απόφαση της. Η Αρχή, που ανακαλεί συμπληρωματική εθνική πιστοποίηση, που χορηγήθηκε δυνάμει των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος γνωστοποιεί, πάραυτα, την απόφαση της στην Αρχή ασφάλειας του άλλου κράτους μέλους που χορήγησε την πιστοποίηση της παραγράφου 2 στοιχείο α).

 

Η Αρχή αφαιρεί το πιστοποιητικό ασφαλείας εφόσον διαπιστωθεί ότι ο κάτοχος του δεν το χρησιμοποίησε για το σκοπό για τον οποίο είχε εκδοθεί επί ένα έτος μετά τη χορήγηση του.

 

7. Η Αρχή ενημερώνει τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων εντός μηνός για το αναφερόμενο στην παράγραφο 2 στοιχείο α), πιστοποιητικό ασφάλειας που έχει εκδοθεί, ανανεωθεί, τροποποιηθεί ή ανακληθεί.

 

Γνωστοποιεί το όνομα και την έδρα της σιδηροδρομικής επιχείρησης, την ημερομηνία έκδοσης, το Πεδίο εφαρμογής και την ισχύ του πιστοποιητικού ασφάλειας, και σε περίπτωση ανάκλησης, τους λόγους της απόφασης αυτής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 88 του νόμου [Ν] 4632/2019 (ΦΕΚ 159/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.