Προεδρικό διάταγμα 160/07 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Αρχές που διέπουν τη λήψη αποφάσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Αρχή εκτελεί τα καθήκοντα της χωρίς διακρίσεις, αμερόληπτα και με διαφανείς διαδικασίες. Ειδικότερα, δίνει τη δυνατότητα σε όλα τα μέρη να εκφράζουν τις απόψεις τους και αιτιολογεί τις αποφάσεις της.

 

Απαντά αμέσως στα αιτήματα και τις υποβαλλόμενες αιτήσεις και διαβιβάζει τα αιτήματα της για ενημέρωση αμελλητί και εκδίδει όλες τις αποφάσεις της εντός 4 μηνών, αφού λάβει όλες τις πληροφορίες που έχει ζητήσει. Μπορεί οποτεδήποτε να ζητεί την τεχνική συνδρομή του διαχειριστή υποδομής και των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων ή άλλων ειδικευμένων οργάνων όταν επιτελεί τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 14.

 

Κατά την κατάρτιση του εθνικού κανονιστικού πλαισίου, η Αρχή διαβουλεύεται με όλα τα μέρη, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο διαχειριστής υποδομής, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, κατασκευαστές και φορείς συντήρησης, εκπρόσωποι των χρηστών και του προσωπικού των επιχειρήσεων.

 

2. Η Αρχή διενεργεί όλες τις επιθεωρήσεις και έρευνες που είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση των καθηκόντων της και έχει πρόσβαση σε όλα τα σχετικά έγγραφα, καθώς και στους χώρους, τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό των διαχειριστών υποδομής και των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων.

 

3. Η Αρχή συμμετέχει ενεργά στην ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών με τις αρμόδιες Αρχές των άλλων κρατών μελών, προκειμένου να εναρμονίζει τα κριτήρια που χρησιμοποιεί για τη λήψη των αποφάσεων τους σε ολόκληρη την Κοινότητα. Η συνεργασία αποβλέπει ιδίως να διευκολύνει και να συντονίζει την πιστοποίηση της ασφάλειας των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων στις οποίες έχουν παραχωρηθεί διεθνείς σιδηροδρομικές διαδρομές, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 23 του προεδρικού διατάγματος 41/2005 (ΦΕΚ 60/Α/2005).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 88 του νόμου [Ν] 4632/2019 (ΦΕΚ 159/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.