Προεδρικό διάταγμα 160/07 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Έγκριση θέσης σε λειτουργία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Αρχή χορηγεί συμπληρωματική Έγκριση θέσης σε λειτουργία σύμφωνα με τα κατωτέρω σε τροχαίο υλικό, στο οποίο έχει ήδη χορηγηθεί έγκριση θέσης σε λειτουργία σε άλλο Κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2, το οποίο όμως τροχαίο αυτό υλικό δεν πληροί τις απαιτήσεις των αντίστοιχων Τεχνικών Προδιαγραφών Διαλειτουργικότητας.

 

2. Η σιδηροδρομική επιχείρηση που υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση έγκρισης θέσης σε λειτουργία στην Ελλάδα, υποβάλλει στην Αρχή τεχνικό φάκελο για το τροχαίο υλικό και τον τύπο του τροχαίου υλικού, αναφέροντας τη χρήση για την οποία το προορίζει στο δίκτυο. Ο φάκελος περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 

α) στοιχεία που αποδεικνύουν ότι για το τροχαίο υλικό έχει χορηγηθεί έγκριση θέσης σε λειτουργία σε άλλο κράτος μέλος, καθώς και τεκμηρίωση για το ιστορικό της λειτουργίας και της συντήρησης του και, τυχόν τεχνικές τροποποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά τη χορήγηση της έγκρισης.

 

β) τα τεχνικά στοιχεία, το πρόγραμμα συντήρησης και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά που ζητεί η Αρχή και τα οποία είναι απαραίτητα για τη χορήγηση συμπληρωματικής έγκρισης θέσης σε λειτουργία.

 

γ) στοιχεία για τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά τα οποία αποδεικνύουν ότι το τροχαίο υλικό είναι συμβατό με το σύστημα ενεργειακής τροφοδοσίας, το σύστημα σηματοδότησης και ελέγχου - χειρισμού, το εύρος των τροχιών και το περιτύπωμα των υποδομών, το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο ανά άξονα και άλλους περιορισμούς του δικτύου.

 

δ) πληροφορίες για τις εξαιρέσεις από τους εθνικούς κανόνες ασφάλειας που χρειάζονται για τη χορήγηση της έγκρισης, καθώς και στοιχεία, με βάση την αξιολόγηση των κινδύνων, που αποδεικνύουν ότι η αποδοχή του τροχαίου υλικού δεν συνεπάγεται αδικαιολόγητους κινδύνους για το δίκτυο.

 

3. Η Αρχή μπορεί να ζητεί και συμπληρωματικά στοιχεία και πληροφορίες για το τροχαίο υλικό, για το οποίο υποβάλλεται αίτηση συμπληρωματικής έγκρισης θέσης σε λειτουργία όπως η συμβατότητα του τροχαίου αυτού υλικού με την εθνική υποδομή. Στην περίπτωση αυτή η Αρχή μπορεί να ζητεί τη διεξαγωγή δοκιμών λειτουργίας στο δίκτυο, προκειμένου να εξακριβώσει τη συμμόρφωση προς τις περιοριστικές παραμέτρους που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο γ) και στην περίπτωση αυτή, ορίζει το εύρος και το περιεχόμενο τους.

 

4. Η Αρχή λαμβάνει την απόφαση της για μία αίτηση σύμφωνα με το παρόν άρθρο το αργότερο εντός τεσσάρων μηνών μετά την υποβολή του πλήρους τεχνικού φακέλου, συμπεριλαμβανομένης της τεκμηρίωσης για τις δοκιμές λειτουργίας. Η χορηγούμενη Έγκριση θέσης σε λειτουργία μπορεί να περιλαμβάνει προϋποθέσεις χρήσης του τροχαίου υλικού και άλλους περιορισμούς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 88 του νόμου [Ν] 4632/2019 (ΦΕΚ 159/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.