Προεδρικό διάταγμα 160/07 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Έγκριση ασφάλειας των διαχειριστών υποδομής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για να έχει το δικαίωμα ο διαχειριστής υποδομής να διαχειρίζεται και να εκμεταλλεύεται την εθνική σιδηροδρομική υποδομή, οφείλει να λαμβάνει έγκριση ασφαλείας από την Αρχή.

 

Η έγκριση ασφάλειας περιλαμβάνει:

 

α) έγκριση, η οποία επιβεβαιώνει την αποδοχή του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας του διαχειριστή υποδομής, όπως περιγράφεται στο άρθρο 9 και στο άρθρο 29 παράρτημα III.

 

και

 

β) έγκριση, που επιβεβαιώνει την αποδοχή των μέτρων που έχει λάβει ο διαχειριστής υποδομής προκειμένου να τηρούνται συγκεκριμένες προδιαγραφές, απαραίτητες για τον ασφαλή σχεδιασμό, συντήρηση και λειτουργία της σιδηροδρομικής υποδομής, συμπεριλαμβανομένης, εφόσον παρίσταται ανάγκη, της συντήρησης και λειτουργίας του συστήματος ελέγχου κυκλοφορίας και σηματοδότησης.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται τα δικαιολογητικά που θα υποβάλλονται στην Αρχή για τη χορήγηση της έγκρισης ασφάλειας.

 

3. Η έγκριση ασφάλειας ανανεώνεται κατόπιν αιτήσεως του διαχειριστή της υποδομής, σε διαστήματα τα οποία δεν υπερβαίνουν τα 5 έτη. Κάθε φορά που πραγματοποιούνται ουσιώδεις μεταβολές στην κατασκευή της υποδομής, τη σηματοδότηση ή την ηλεκτροδότηση, ή στις αρχές της λειτουργίας και συντήρησης της υποδομής, η εν λόγω έγκριση ενημερώνεται, εν μέρει ή στο σύνολο της, κατά περίπτωση με μέριμνα του διαχειριστή υποδομής. Ο κάτοχος της έγκρισης ασφάλειας ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση την Αρχή για τις μεταβολές αυτές.

 

Η Αρχή παρακολουθεί τον διαχειριστή υποδομής στον οποίο έχει χορηγήσει έγκριση ασφάλειας και μπορεί να απαιτεί αυτή η έγκριση ασφαλείας να αναθεωρείται μετά από ουσιαστικές μεταβολές του κανονιστικού πλαισίου της ασφαλείας.

 

Εάν η Αρχή διαπιστώσει ότι ο διαχειριστής υποδομής δεν πληροί πλέον τους όρους της έγκρισης ασφάλειας, ανακαλεί την έγκριση αιτιολογώντας την απόφαση της.

 

4. Η Αρχή ενημερώνει τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων μέσα σε ένα μήνα για τις εγκρίσεις ασφάλειας που έχουν εκδοθεί, ανανεωθεί, τροποποιηθεί ή ανακληθεί. Γνωστοποιεί το όνομα και τη διεύθυνση του διαχειριστή υποδομής, την ημερομηνία έκδοσης, το πεδίο και την ισχύ της έγκρισης ασφάλειας και, σε περίπτωση ανάκλησης, τους λόγους της απόφασης του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 88 του νόμου [Ν] 4632/2019 (ΦΕΚ 159/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.