Προεδρικό διάταγμα 160/07 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Απαιτήσεις υποβολής αιτήσεων για πιστοποιητικά ασφαλείας και εγκρίσεις ασφαλείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Αρχή αποφασίζει για τη χορήγηση πιστοποιητικού ασφάλειας ή έγκρισης ασφάλειας αμελλητί και το αργότερο εντός 4 μηνών από την υποβολή όλων των απαιτούμενων πληροφοριών και των τυχόν συμπληρωματικών πληροφοριών που έχει ζητήσει. Εάν ζητηθεί από τον αιτούντα να υποβάλει συμπληρωματικές πληροφορίες, οι εν λόγω πληροφορίες υποβάλλονται αμέσως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 85 του νόμου 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α/2013).

 

2. Η Αρχή παρέχει λεπτομερή καθοδήγηση σε κάθε ενδιαφερόμενο ως προς τον τρόπο χορήγησης του πιστοποιητικού ασφάλειας. Καταρτίζει κατάλογο με όλα τα δικαιολογητικά που έχουν καθορισθεί με τις υπουργικές αποφάσεις που προβλέπονται στα άρθρα 10 και 11 και θέτει όλα τα σχετικά έγγραφα στη διάθεση του αιτούντος.

 

Η Αρχή παρέχει ειδικές οδηγίες στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις οι οποίες υποβάλλουν αίτηση για πιστοποιητικό ασφάλειας όσον αφορά υπηρεσίες σε καθορισμένο τμήμα υποδομής, με σαφή προσδιορισμό των κανόνων που ισχύουν για το οικείο τμήμα.

 

3. Η Αρχή παρέχει δωρεάν στους αιτούντες έγγραφο με οδηγίες για τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων,όπου περιγράφονται και επεξηγούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης των πιστοποιητικών ασφάλειας και απαριθμούνται τα έγγραφα που πρέπει να υποβληθούν. Όλες οι αιτήσεις για πιστοποιητικά ασφάλειας πρέπει να υποβάλλονται στη γλώσσα που ζητά η Αρχή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 88 του νόμου [Ν] 4632/2019 (ΦΕΚ 159/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.