Προεδρικό διάταγμα 166/96 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Υπαγόμενες Υπηρεσίες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στη Γενική Γραμματεία Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, μεταφέρεται, με το προσωπικό της, η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων με τον τίτλο Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Μελέτης και Κατασκευής Μεγάλων Συγκοινωνιακών Έργων Νομού Αττικής (Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Συγκοινωνιακών Έργων Αττικής), που συστήθηκε με το προεδρικό διάταγμα 91/1991 (ΦΕΚ 42/Α/1991), όπως τροποποιήθηκε με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 513/1991 (ΦΕΚ 190/Α/1991).

 

Στην ειδική αυτή υπηρεσία υπάγεται και η αρμοδιότητα των θεμάτων της Γέφυρας του Ρίου - Αντιρρίου.

 

Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής σύμφωνα με τις διατάξεις για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων επιφυλάσσονται οι διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 54/1997 (ΦΕΚ 49/Α/1997).

 

2. Από τις προβλεπόμενες αρμοδιότητες στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 91/1991 της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Συγκοινωνιακών Έργων Αττικής παραμένουν σ' αυτή οι περιπτώσεις α' - Ελεύθερη Λεωφόρος Ελευσίνας - Σταυρού - Σπάτων και β' - η Περιφερειακή Οδός Υμηττού. Οι αρμοδιότητες για τα υπόλοιπα έργα που αναφέρονται στην ίδια παράγραφο 1 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 91/1991 ασκούνται εφεξής από τη Διεύθυνση Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων (άρθρα 1 παράγραφος 1 περίπτωση ι)ε του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 69/1988 (ΦΕΚ 28/Α/1988).

 

3. Στην αυτή ως άνω Γενική Γραμματεία Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων μεταφέρεται με το προσωπικό της και η Διεύθυνση Έργων Αεροδρομίων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (άρθρο 1 παράγραφος 1 περίπτωση θ του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 69/1988), η οποία μετονομάζεται σε Διεύθυνση Εποπτείας Νομικών Προσώπων και διαρθρώνεται σε Τμήματα και Γραφεία ως ακολούθως:

 

α) Τμήμα εποπτείας νομικών προσώπων που εκτελούν τα έργα Μετρό Αθηνών και Μετρό Θεσσαλονίκης και

β) Τμήμα εποπτείας νομικού προσώπου που εκτελεί το έργο του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.

γ) Γραφείο Γραμματείας

 

4. Η αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Εποπτείας Νομικών Προσώπων αφορά στα παρακάτω θέματα που κατανέμονται στα τμήματα και γραφεία της, ως εξής:

 

α) Τμήμα εποπτείας νομικών προσώπων που εκτελούν τα έργα Μετρό Αθηνών και Μετρό Θεσσαλονίκης, στο οποίο υπάγονται:

 

Όλα τα θέματα που αφορούν στην άσκηση της εποπτείας που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις για το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, τη μελέτη, την κατασκευή και τη λειτουργία των έργων Μετρό Αθηνών και Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς και σε όλα τα οικονομικά και διοικητικά θέματα.

 

β) Τμήμα εποπτείας του νομικού προσώπου που εκτελεί το έργο του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, στο οποίο υπάγονται:

 

Όλα τα θέματα που αφορούν στην άσκηση της εποπτείας που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις για το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, τη μελέτη, την κατασκευή και τη λειτουργία του έργου του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, καθώς και σε όλα τα οικονομικά και διοικητικά θέματα.

 

γ) Γραφείο Γραμματείας, στο οποίο υπάγονται:

 

Η Γραμματειακή εξυπηρέτηση της Διεύθυνσης, η τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου εγγράφων.

 

5. Αρμόδιες για την εποπτεία και τον έλεγχο εφαρμογής από τα ανωτέρω Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των σχετικών με τα θέματα προστασία Περιβάλλοντος διατάξεων καθίστανται οι οικείες υπηρεσίες της Γενικής Διευθύνσεως Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, στις οποίες και έχουν κατά νόμο απονεμηθεί οι σχετικές αρμοδιότητες.

 

6. Στη Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων με Συμβάσεις Παραχώρησης υπάγονται:

 

α) Η Διεύθυνση Εποπτείας Νομικών Προσώπων, που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 περίπτωση θ' του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 69/1988 (ΦΕΚ 28/Α/1988), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παράγραφος 3 του προεδρικού διατάγματος 166/1996 (ΦΕΚ 125/Α/1996).

 

β) Οι Ειδικές Υπηρεσίες Δημοσίων Έργων που έχουν συσταθεί με το προεδρικό διάταγμα 4/2008 (ΦΕΚ 13/Α/2008) και έχουν αντικείμενο την παρακολούθηση των έργων με συμβάσεις παραχώρησης και ειδικότερα:

 

α)α. Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων για τη Μελέτη και Κατασκευή Έργων Παραχώρησης Πελοποννήσου.

β)β. Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων για τη Μελέτη και Κατασκευή Έργων Παραχώρησης Αττικής και Ιόνιας Οδού.

γ)γ. Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων για τη Λειτουργία και Συντήρηση Έργων Παραχώρησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με το άρθρο 3 του προεδρικού διατάγματος 35/2008 (ΦΕΚ 60/Α/2008).

 

7. Στη Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων με Συμβάσεις Παραχώρησης, προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πολιτικών Μηχανικών.

 

Στη Διεύθυνση Εποπτείας Νομικών Προσώπων και των Τμημάτων αυτής προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης των τεχνικών κλάδων, που αναφέρονται στα εδάφια α, β, γ, δ, ε και στ, της παραγράφου 1, του άρθρου 25, του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 69/1988 (ΦΕΚ 125/Α/1988).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με το άρθρο 4 του προεδρικού διατάγματος 35/2008 (ΦΕΚ 60/Α/2008) και τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 81/2010 (ΦΕΚ 143/Α/2010).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.