Προεδρικό διάταγμα 54/97

ΠΔ 54/1997: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 166/1996 (ΦΕΚ 125/Α/1996)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 54/1997: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 166/1996 (ΦΕΚ 125/Α/1996), (ΦΕΚ 49/Α/1997), 10-04-1997.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 26 παράγραφος 1, 27 παράγραφος 3, 29Α (όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και του άρθρου 30 παράγραφος 9 του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 5 του νόμου 1558/1985 σε συνδυασμό με των άρθρων 6 παράγραφος 6 και 8 παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 2062/1992 Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις.

 

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου 679/1977 (ΦΕΚ 245/Α/1977), όπως τροποποιήθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του νόμου 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α/1984).

 

4. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 69/1988 Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 28/Α/1988), όπως ισχύει και 166/1996 Σύσταση Γενικής Γραμματείας Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, καθορισμός των αρμοδιοτήτων της και τροποποίηση και συμπλήρωση των προεδρικών διαταγμάτων [ΠΔ] 69/1988 και 91/1991 (ΦΕΚ 125/Α/1991).

 

5. Την αριθμό 1107147/1239/0006/1996 (ΦΕΚ 922/Β/1996) απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

 

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

7. Την 27/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού, των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και του Υφυπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 01-04-1997

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.