Προεδρικό διάταγμα 54/97 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 8 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 69/1988 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του προεδρικού διατάγματος 166/1996 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 8: Διεύθυνση Λιμενικών Έργων και Έργων Αεροδρομίων

 

1.Τη Διεύθυνση Λιμενικών Έργων και Έργων Αεροδρομίων αποτελούν τα εξής Τμήματα και Γραφεία:

 

α) Τμήμα Κατασκευών και Συντήρησης Λιμενικών Έργων.

β) Τμήμα Κατασκευών και Συντήρησης Έργων Αεροδρομίων.

γ) Τμήμα Μελετών και Προγράμματος Λιμενικών Έργων.

δ) Τμήμα Μελετών και Προγράμματος έργων Αεροδρομίων.

ε) Γραφείο Γραμματείας.

 

2. Το αντικείμενο της Διεύθυνσης αφορά στα παρακάτω θέματα που κατανέμονται στα τμήματα και γραφεία της ως εξής:

 

α) Τμήμα Κατασκευών και Συντήρησης Λιμενικών Έργων στο οποίο υπάγονται:

 

Η άσκηση γενικής εποπτείας και ελέγχου στην κατασκευή και παρακολούθηση της προόδου των έργων.
Η έγκριση της διακήρυξης για τη διενέργεια διεθνών διαγωνισμών.
Η εισήγηση επί αιτήσεων θεραπείας.
Η συγκέντρωση στοιχείων και τήρηση μητρώου εκτελούμενων έργων.
Η μελέτη και εισήγηση νομοθετικών, διοικητικών και τεχνικών μέτρων για τη βελτίωση των κανόνων ή μεθόδων κατασκευής των έργων.
Η παροχή τεχνικής συμβολής, σε επίπεδο κατασκευής, σε θέματα που αφορούν στα κτιριακά έργα των λιμένων.

 

β) Τμήμα Κατασκευών και Συντήρησης Έργων Αεροδρομίων στο οποίο υπάγονται:

 

Η άσκηση γενικής εποπτείας και ελέγχου στην κατασκευή και παρακολούθηση της προόδου των έργων.
Η έγκριση της διακήρυξης για τη διενέργεια διεθνών διαγωνισμών.
Η εισήγηση επί αιτήσεων θεραπείας.
Η μελέτη και εισήγηση νομοθετικών, διοικητικών και τεχνικών μέτρων για τη βελτίωση των κανόνων ή μεθόδων κατασκευής έργων.
Η συγκέντρωση στοιχείων και τήρηση μητρώου εκτελούμενων έργων.
Η παροχή τεχνικής συμβολής, σε επίπεδο κατασκευής, σε θέματα που αφορούν στα κτιριακά έργα των πολιτικών αεροδρομίων.

 

γ) Τμήμα Μελετών και Προγράμματος Λιμενικών Έργων στο οποίο υπάγονται:

 

Η εξέταση όλων των έργων Λιμένων από άποψη περιβάλλοντος.
Η μέριμνα για την σύνταξη μελετών λιμενικών έργων από την Κεντρική ή τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων ή με ανάθεση σε γραφείο μελετών, η κατάρτιση των αντιστοίχων συμβάσεων, η επίβλεψη, ο έλεγχος και η έγκριση των μελετών.
Η παροχή σχετικών οδηγιών και κατευθύνσεων.
Η αντιμετώπιση θεμάτων και ενεργειών που αφορούν στην έγκριση μελετών και κατασκευών ιδιωτικών λιμενικών έργων.
Η μέριμνα για την υλοποίηση του προγράμματος κατασκευής και συντήρησης των λιμενικών έργων με την παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών προς τις περιφερειακές υπηρεσίες και για την εξασφάλιση των πιστώσεων.
Η συγκέντρωση και επεξεργασία στα πλαίσια της πολιτικής των μεταφορών, όλων των στοιχείων που σχετίζονται με τις ανάγκες εκτέλεσης λιμενικών έργων, σε συνδυασμό και με το σχεδιασμό του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.
Η κατάρτιση ετήσιου και πολυετούς προγράμματος εκτέλεσης των έργων και η μέριμνα για την ένταξή τους στα γενικά προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων.
Ο προγραμματισμός έργων και μελετών βάσει των εγκρινόμενων πιστώσεων.
Η παρακολούθηση εφαρμογής του προγράμματος και οι ενέργειες για την τροποποίηση ή αναμόρφωσή του όταν παρίσταται ανάγκη.
Η παροχή τεχνικής συμβολής, σε επίπεδο μελέτης, σε θέματα που αφορούν στα κτιριακά έργα των λιμένων.

 

δ) Τμήμα Μελετών και Προγράμματος Έργων Αεροδρομίων στο οποίο υπάγονται:

 

Η εξέταση όλων των έργων αεροδρομίων από άποψη περιβάλλοντος σε συνεργασία με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.
Η μέριμνα για την υλοποίηση της κατασκευής των έργων μέσω των περιφερειακών ή Ειδικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων και την εξασφάλιση των πιστώσεων.
Η κατάρτιση των ετήσιων και πολυετών προγραμμάτων έργων υποδομής αεροδρομίων βάσει των αντίστοιχων προγραμμάτων της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και η μέριμνα για την χρηματοδότησή τους.
Η επισήμανση τυχόν αναγκών συμπλήρωσης των μελετών από τεχνική ή συμβατική άποψη.
Η κατάρτιση ετήσιου και πολυετούς προγράμματος εκτέλεσης των έργων και η μέριμνα για την ένταξή τους στα γενικά προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων.
Ο προγραμματισμός έργων και μελετών βάσει των εγκρινόμενων πιστώσεων.
Η παρακολούθηση εφαρμογής του προγράμματος και οι ενέργειες για την τροποποίηση ή αναμόρφωσή του όταν παρίσταται ανάγκη.
Η παροχή τεχνικής συμβολής, σε επίπεδο μελέτης, σε θέματα που αφορούν στα κτιριακά έργα των πολιτικών αεροδρομίων.

 

ε) Γραφείο Γραμματείας, στο οποίο υπάγεται:

 

Η Γραμματειακή εξυπηρέτηση της Διεύθυνσης, η τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου εγγράφων.}

 

2. Το άρθρο 7 του προεδρικού διατάγματος 166/1996 καταργείται.

 

3. Το άρθρο 9 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 69/1988 καταργείται.

 

4. Στη Διεύθυνση Λιμενικών Έργων και Έργων Αεροδρομίων και των Τμημάτων αυτής προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης των τεχνικών κλάδων, που αναφέρονται στα εδάφια α, β, γ, δ, ε και στ, της παραγράφου 1, του άρθρου 25 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 69/1988 (ΦΕΚ 125/Α/1988).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 81/2010 (ΦΕΚ 143/Α/2010).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.