Προεδρικό διάταγμα 166/96 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων προεδρικού διατάγματος 69/1988


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 8 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 69/1988 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Τη Διεύθυνση Λιμενικών Έργων και Έργων Αεροδρομίων αποτελούν τα εξής Τμήματα και Γραφεία:

 

α) Τμήμα Προγράμματος Λιμενικών Έργων και Έργων Αεροδρομίων.

β) Τμήμα Μελετών, Κατασκευών και Συντήρησης Λιμενικών Έργων.

γ) Τμήμα Μελετών, Κατασκευών και Συντήρησης Έργων Αεροδρομίων.

δ) Τμήμα Κτιριακών Έργων Αεροδρομίων και Λιμένων.

ε) Γραφείο Γραμματείας.

 

2. Το αντικείμενο της Διεύθυνσης αφορά στα παρακάτω θέματα που κατανέμονται στα τμήματα και γραφεία της ως εξής:

 

α) Τμήμα Προγράμματος Λιμενικών Έργων και Έργων Αεροδρομίων στο οποίο υπάγονται:

 

Η συγκέντρωση και επεξεργασία στα πλαίσια της πολιτικής των μεταφορών, όλων των στοιχείων που σχετίζονται με τις ανάγκες εκτέλεσης λιμενικών έργων, σε συνδυασμό και με το σχεδιασμό του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.

 

Η κατάρτιση ετήσιου και πολυετούς προγράμματος εκτέλεσης των έργων και η μέριμνα για την ένταξή τους στα γενικά προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων. Ο προγραμματισμός έργων και μελετών βάσει των εγκρινόμενων πιστώσεων. Η παρακολούθηση εφαρμογής του προγράμματος και οι ενέργειες για την τροποποίηση ή αναμόρφωσή του όταν παρίσταται ανάγκη.

 

Η κατάρτιση των ετήσιων και πολυετών προγραμμάτων έργων υποδομής αεροδρομίων βάσει των αντίστοιχων προγραμμάτων της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και η μέριμνα για τη χρηματοδότησή τους. Η επισήμανση τυχόν αναγκών συμπλήρωσης των μελετών από τεχνική ή συμβατική άποψη.

 

β) Τμήμα Μελετών, Κατασκευών και Συντήρησης Λιμενικών Έργων στο οποίο υπάγονται:

 

Η εξέταση όλων των έργων Λιμένων από άποψη περιβάλλοντος.
Η μέριμνα για τη σύνταξη μελετών λιμενικών έργων από την Κεντρική ή τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων ή με ανάθεση σε γραφείο μελετών, η κατάρτιση των αντιστοίχων συμβάσεων, η επίβλεψη, ο έλεγχος και η έγκριση των μελετών. Η παροχή σχετικών οδηγιών και κατευθύνσεων. Η αντιμετώπιση θεμάτων και ενεργειών που αφορούν στην έγκριση μελετών και κατασκευών ιδιωτικών λιμενικών έργων.
Η μέριμνα για την υλοποίηση του προγράμματος κατασκευής και συντήρησης των λιμενικών έργων με την παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών προς τις περιφερειακές υπηρεσίες και για την εξασφάλιση των πιστώσεων.
Η άσκηση γενικής εποπτείας και ελέγχου στην κατασκευή και παρακολούθηση της προόδου των έργων.
Η έγκριση της διακήρυξης για τη διενέργεια διεθνών διαγωνισμών.
Η εισήγηση επί αιτήσεων θεραπείας.
Η συγκέντρωση στοιχείων και τήρηση μητρώου εκτελούμενων έργων.

 

Η μελέτη και εισήγηση νομοθετικών, διοικητικών και τεχνικών μέτρων για τη βελτίωση των κανόνων ή μεθόδων κατασκευής των έργων.

 

γ) Τμήμα Μελετών, Κατασκευών και Συντήρησης Έργων Αεροδρομίων στο οποίο υπάγονται:

 

Η εξέταση όλων των έργων αεροδρομίων από άποψη περιβάλλοντος σε συνεργασία με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.
Η μέριμνα για την υλοποίηση της κατασκευής των έργων μέσω των περιφερειακών ή Ειδικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων και την εξασφάλιση των πιστώσεων.
Η άσκηση γενικής εποπτείας και ελέγχου στην κατασκευή και παρακολούθηση της προόδου των έργων.
Η έγκριση της διακήρυξης για την διενέργεια διεθνών διαγωνισμών.
Η εισήγηση επί αιτήσεων θεραπείας.
Η μελέτη και εισήγηση νομοθετικών, διοικητικών και τεχνικών μέτρων για τη βελτίωση των κανόνων ή μεθόδων κατασκευής έργων.
Η συγκέντρωση στοιχείων και τήρηση μητρώου εκτελούμενων έργων.

 

δ) Τμήμα Κτιριακών Έργων Αεροδρομίων και Λιμένων στο οποίο υπάγονται:

 

Η παροχή τεχνικής συμβολής, σε επίπεδο μελέτης και κατασκευής, σε θέματα που αφορούν στα κτιριακά έργα των πολιτικών αεροδρομίων και λιμένων.
Όλες οι λοιπές αρμοδιότητες κατ' αναλογία του παραπάνω τμήματος γ.

 

ε) Γραφείο Γραμματείας, στο οποίο υπάγεται:

 

Η Γραμματειακή εξυπηρέτηση της Διεύθυνσης, η τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου εγγράφων.}

 

2. Το άρθρο 9 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 69/1988 καταργείται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 7 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 54/1997 (ΦΕΚ 49/Α/2010).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.