Προεδρικό διάταγμα 191/03 - Άρθρο 44

Άρθρο 44: Διάρθρωση και Αρμοδιότητες των Εφορειών Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η αρμοδιότητα των Εφορειών Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ανάγεται σε όλα τα θέματα σχετικά με τη διατήρηση, προστασία και τη φύλαξη των αρχαιοτήτων, την επιστημονική έρευνα, την αποκάλυψη, τη διατήρηση, τη συντήρηση, την ανάδειξη των αρχαιοτήτων, και την έκθεσή τους στα Μουσεία, τη μελέτη, τον προγραμματισμό, τη διαχείριση και την εκτέλεση οιουδήποτε αρχαιολογικού έργου συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης, αναστήλωσης, ανάδειξης και διαμόρφωσης των μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, καθώς και του φυσικού ή μη περιβάλλοντός τους, την εκτέλεση όλων των ανωτέρω έργων με αυτεπιστασία και απολογιστικά, την επιστημονική μελέτη και δημοσίευση των αρχαιοτήτων, τη διαχείριση των μνημείων των αρχαιολογικών χώρων, των Μουσείων και των Συλλογών, στον χώρο ευθύνης τους, που ανήκουν στο κράτος, καθώς και με την εν γένει μέριμνα εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας των αρχαιοτήτων.

 

2. Το προσωπικό των Εφορειών μετέχει στο περιγραφόμενο στην παράγραφο 1 έργο, καθώς και στη διεξαγωγή συστηματικών και σωστικών ανασκαφών ή άλλων αρχαιολογικών έργων και ερευνών, στη μελέτη και διοργάνωση των μονίμων και περιοδικών εκθέσεων, στη διαμόρφωση ανάπτυξης και λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων, στην οργάνωση, προβολή και λειτουργία των μουσείων, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και ανεξάρτητα από την κατανομή τους στα επιμέρους τμήματα.

 

3. Σε κάθε εφορεία συγκροτείται και λειτουργεί επιστημονική ολομέλεια στην οποία μετέχουν οι αρχαιολόγοι, μηχανικοί και συντηρητές Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, που υπηρετούν σε αυτήν υπό την προεδρία του Προϊσταμένου. Στην επιστημονική ολομέλεια συζητείται το πρόγραμμα δράσης και η πορεία εφαρμογής του. Η επιστημονική ολομέλεια συνέρχεται τουλάχιστον τρεις φορές το χρόνο.

 

4. Στην αρμοδιότητα των Τμημάτων των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς υπάγεται επίσης η προετοιμασία της εισήγησης από τον αντίστοιχο Διευθυντή των σχετικών θεμάτων στο αρμόδιο Τοπικό Συμβούλιο.

 

5. Οι Εφορείες Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων συγκροτούνται από τα παρακάτω Τμήματα:

 

1) Τμήμα Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Αρχαιογνωστικής Έρευνας, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται θέματα σχετικά με τη διατήρηση και διαχείριση αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, τον προγραμματισμό και τη διενέργεια ανασκαφών και οιασδήποτε μορφής αρχαιολογικής έρευνας, τον προγραμματισμό και την εκτέλεση έργων για την προστασία, συντήρηση, αναστήλωση, ευπρεπισμό και διαμόρφωση των Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων, την προστασία του φυσικού τοπίου που τα περιβάλλει, την εξέταση αιτημάτων εκτέλεσης έργων που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τους αρχαιολογικούς Χώρους και τα Μνημεία, την αρχαιολογική μελέτη και αξιολόγηση των τεχνικών έργων επί μνημείων ή πλησίον μνημείων και των έργων συντήρησης επί μνημείων, αρχαίων αντικειμένων και έργων τέχνης και την επιστημονική μελέτη παντός σχετικού με τα παραπάνω αναφερόμενα θέματα, την εποπτεία των ερευνών των επιστημονικών, ερευνητικών και εκπαιδευτικών οργανισμών της ημεδαπής και των Ξένων Αποστολών και Σχολών, που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα.

 

2) Τμήμα Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται θέματα σχετικά με την εκπόνηση και εφαρμογή μουσειολογικών και μουσειογραφικών μελετών, την έκθεση των αρχαιολογικών αντικειμένων στα Μουσεία και Συλλογές αρμοδιότητας της κάθε Εφορείας, καθώς και τη διαχείριση και εν γένει τάξη και ευπρέπεια των εν λόγω Μουσείων και την επιστημονική μελέτη των συναφών ζητημάτων, τη χορήγηση άδειας μελέτης αρχαίων αντικειμένων εντός των Μουσείων και των Συλλογών, τη δίωξη της αρχαιοκαπηλίας και της παράνομης διακίνησης αρχαίων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών του Υπουργείου Πολιτισμού, την άδεια εξαγωγής μη προστατευόμενων από τη νομοθεσία αντικειμένων, το σχεδιασμό, την οργάνωση και την παρουσίαση αρχαιολογικών, περιοδικών ή μόνιμων εκθέσεων, σε συνεργασία με την Κεντρική Υπηρεσία, το σχεδιασμό, την οργάνωση και την παρουσίαση αρχαιολογικών περιοδικών εκθέσεων, προγραμμάτων δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων σε ειδικούς χώρους, σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και σε σχολικούς χώρους, με σκοπό την ενίσχυση του κοινωνικού ή παιδευτικού ρόλου των μουσείων και την ενημέρωση του κοινού σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς, και την εφαρμογή των σχετικών εγκυκλίων και οδηγιών, καθώς και τη χορήγηση αδειών ελευθέρας εισόδου στους αρχαιολογικούς χώρους και τα Μουσεία.

 

3) Τμήμα Τεκμηρίωσης, Καταγραφής και Δημοσίευσης Αρχαίων, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται θέματα σχετικά με την τήρηση αρχείου όλων των ανασκαφών και των αρχαιολογικών ερευνών άλλης μορφής, την καταγραφή και ηλεκτρονική καταχώρηση κινητών και ακινήτων αρχαιολογικών ευρημάτων και την κατάρτιση αρχείου φωτογραφιών, σχεδίων, χαρτών, κηρύξεων και αρχείου κατόχων αρχαίων και αρχαιοπωλείων, καθώς και με την οργάνωση και λειτουργία της βιβλιοθήκης.

 

4) Τμήμα Συντήρησης, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται θέματα συντήρησης των πάσης φύσεως αρχαιοτήτων, σε συνεργασία με το κατά περίπτωση αρμόδιο τμήμα, υποστήριξης μονίμων και περιοδικών εκθέσεων, συντήρησης, αποκατάστασης και αισθητικής παρουσίας των μνημείων και πολιτιστικών αγαθών.

 

5) Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων και Συντήρησης Κτιριακών Εγκαταστάσεων, το οποίο είναι αρμόδιο για τεχνικά θέματα που αφορούν στην δι' αυτεπιστασίας μελέτη και εκτέλεση έργων, αποτύπωσης και τοπογράφησης, στερέωσης, αποκατάστασης, αναστήλωσης μνημείων, διαμόρφωσης και ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Αρχαιογνωστικής Έρευνας, με βάση την απαιτούμενη αρχαιολογική τεκμηρίωση και αξιολόγηση εκ μέρους του ανωτέρω τμήματος, καθώς και στην τεχνική υποστήριξη της οργάνωσης μονίμων και περιοδικών εκθέσεων, οι οποίες οργανώνονται από το Τμήμα Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. Επίσης είναι αρμόδιο για τη συντήρηση και λειτουργία των πάσης φύσεως διοικητικών, μουσειακών και αποθηκευτικών εγκαταστάσεων της Εφορείας.

 

6) Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται η διοικητική εν γένει μέριμνα και υποστήριξη, ιδίως σε θέματα προσωπικού, η ηλεκτρονική και γραμματειακή υποστήριξη, η διαχείριση και η διεκπεραίωση των πάσης φύσεως οικονομικών θεμάτων της Εφορείας, η τήρηση του αρχείου και του πρωτοκόλλου αυτής, καθώς και η μέριμνα για την συντήρηση, φύλαξη και κίνηση των κρατικών οχημάτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4)γ του άρθρου 15 του νόμου 3658/2008 (ΦΕΚ 70/Α/2008).

 

6. Στις Εφορείες Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων λειτουργεί Γραφείο Φύλαξης Πληροφόρησης, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται η έκδοση και ο έλεγχος των υπηρεσιών φύλαξης των Μουσείων, αποθηκών αρχαίων, αρχαιολογικών χώρων και εν γένει αρχαιολογικών εγκαταστάσεων, η καθαριότητα και ο ευπρεπισμός των χώρων αυτών, η τήρηση και εποπτεία της φύλαξης κατά τις ημέρες των εξαιρέσιμων και αργιών, η σύνταξη των σχετικών καταστάσεων για την αποζημίωση των προσφερομένων υπηρεσιών κατά τις ημέρες αυτές, καθώς και η ευταξία των Μουσείων και αρχαιολογικών χώρων κατά τις ώρες λειτουργίας τους.

 

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.