Προεδρικό διάταγμα 19/7/79 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Ο μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων ορίζεται εις 2, ανεξαρτήτως πλάτους οδού.

 

β) Το ελάχιστον ελεύθερον ύψος ορόφου ορίζεται εις 2,70 m.

 

γ) Το μέγιστον ύψος των κτιρίων ορίζεται εις 7,50 m, μετρούμενο εκ του φυσικού ή διαμορφωμένου εδάφους, προσαυξανόμενου κατά 1,50 m εις περίπτωσιν κατασκευής στέγης.

 

δ) Εξώστες ανοικτοί εντός του κτιρίου επιτρέπονται εφ' όσον δεν καλύπτουν πλέον του ημίσεος της κτισμένης επιφανείας της αιθούσης. Οι εξώστες αυτοί δεν λογίζονται ως όροφοι, συμπεριλαμβάνονται όμως εις τον συντελεστή δομήσεως του οικοπέδου, εκτός αν η αίθουσα εντός της οποίας κατασκευάζεται ο εξώστης χρησιμοποιείται ως κατάστημα.

 

ε) Εις περίπτωσιν προσθήκης καθ' ύψος ορόφου επί νομίμως υφισταμένου κατά την δημοσίευση του παρόντος κτιρίου επιτρέπεται υπέρβασις το κατά το εδάφιο γ' ύψους των 7,5 m κατά 1 m προς εξασφάλιση του ελαχίστου ελευθέρου ύψους του ορόφου.

 

στ) Τα κτίρια εις οιανδήποτε θέσιν δεν δύναται να υπερβούν τον μέγιστον αριθμόν ορόφων και το μέγιστον επιτρεπόμενο ύψος, κλιμακούμενα συμφώνως προς την κλίση του εδάφους.

 

Τα επί κεκλιμένου εδάφους ανεγειρόμενα κτίρια δεν δύνανται να υπερβούν εις ουδέν σημείον, των 8,5 m από του φυσικού εδάφους, έστω και εάν εκ της εφαρμογής της παρούσης διατάξεως δεν εξαντλείται ο μέγιστος αριθμός ορόφων και το μέγιστον ύψος επί της προσόψεως ή άλλης τινός όψεως. Εις το ύψος δεν περιλαμβάνεται η στέγη.

 

ζ) Υπεράνω του καθοριζομένου, δια του παρόντος Διατάγματος, μεγίστου επιτρεπομένου ύψους των κτιρίων ουδεμία κατασκευή επιτρέπεται, εκτός συμπαγούς στηθαίου ύψους έως ένα μέτρον (1,00), στέγης ύψους έως 1,50 m και καπνοδόχων.

 

2. Επιτρέπεται η κατασκευή εξωτερικής ακαλύπτου κλίμακας ανόδου προς το δώμα από του εδάφους μεγίστου πλάτους 1,20 m της προβολής αυτής μη υπολογιζόμενης εις την κάλυψη και τον συντελεστή δομήσεως, εφ' όσον οι τυχόν προκύπτοντες χώροι είναι βοηθητικοί εφ' όσον τηρείται η ελαχίστη απόστασις του ενός μέτρου από των ορίων του οικοπέδου.

 

3. Δεν επιτρέπεται η κατασκευή κτίσματος επί υποστηλωμάτων προς δημιουργίαν ανοικτών χώρων (pilotis).

 

4. Κατά την εκτέλεσιν οιασδήποτε εργασίας δομήσεως, πλην των διατάξεων του παρόντος Διατάγματος έχουν ισχύ οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού που αφορούν εις την γραμμή δομήσεως, εις την έννοια του οικοπέδου, εις τον συντελεστή δομήσεως των οικοπέδων, και συντελεστή κατ' όγκον εκμεταλλεύσεως αυτών, εις την άσκηση αρχιτεκτονικού ελέγχου των κτιρίων, εις τους εξώστες, εις την προσθήκη κατ' επέκτασιν υφισταμένου κτιρίου, εις την προσθήκη καθ' ύψος επί υφισταμένου κτιρίου, τα περιφράγματα, τους τοίχους παρά τα όρια των οικοπέδων και τους μεσότοιχους, τις δουλείες επί των ακινήτων, εις τα αποχωρητήρια - βόθρους - υπονόμους, εις την αντοχή των κτιρίων τις θεμελιώσεις, τις υποχρεώσεις των οικοδομούντων δια την ασφάλειαν του κοινού και των γειτονικών ιδιοκτησιών, εις την εξασφάλιση από του πυρός, τις κεντρικές θερμάνσεις, την ηχομόνωση των κτιρίων, την δόμηση παρά τα ρεύματα, τις παρεκκλίσεις κατά την ανέγερση ειδικών κτιρίων, εις τις αδείας οικοδομών και τις κυρώσεις επί μη εφαρμογής των ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του από 02-03-1981 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 138/Δ/1981).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.