Προεδρικό διάταγμα 1/13 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Πεδίο Εφαρμογής και Βαθμίδες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες που ρυθμίζονται με το παρόν διάταγμα είναι, η υλοποίηση της μελέτης ψυκτικής εγκατάστασης, όπου η μελέτη αυτή απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία, η κατασκευή, η συντήρηση, η επισκευή και η εξυπηρέτηση της εν λόγω εγκατάστασης, ο έλεγχος για διαρροές, καθώς και η ανάκτηση του ψυκτικού μέσου της εγκατάστασης. Η υλοποίηση της μελέτης ψυκτικής εγκατάστασης αφορά στο σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για τη συναρμολόγηση, σύνδεση, τοποθέτηση όλων των μερών της ψυκτικής εγκατάστασης, ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις για να τεθεί σε κανονική λειτουργία. Η συντήρηση, η επισκευή και η εξυπηρέτηση ψυκτικής εγκατάστασης αφορούν το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για να διατηρείται ή / και να αποκαθίσταται η καλή και ασφαλής λειτουργία της ψυκτικής εγκατάστασης. Στη συντήρηση συμπεριλαμβάνεται και ο έλεγχος για διαρροές, καθώς και η ανάκτηση του ψυκτικού μέσου της εγκατάστασης. Στις επαγγελματικές δραστηριότητες συμπεριλαμβάνεται και η εκτέλεση των απαραίτητων συγκολλήσεων των ψυκτικών εγκαταστάσεων.

 

2. Α. Ως ψυκτικές εγκαταστάσεις ορίζονται οι εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν:

 

(α) Οικιακά και επαγγελματικά ψυγεία διατήρησης τροφίμων, συσκευές παγοκύβων, ψύκτες πόσιμου νερού.

 

(β) Ψυκτικά μηχανήματα που λειτουργούν ως αυτόνομες μονάδες και χρησιμοποιούνται για την ψύξη ενός περιορισμένου χώρου ή και την παραγωγή προϊόντων πάγου.

 

(γ) Συσκευές που λειτουργούν ως αυτόνομες τοπικές μονάδες κλιματισμού ενιαίου ή διαιρούμενου τύπου και προσφέρουν ψύξη, ή ψύξη - θέρμανση για τη δημιουργία κλίματος σε ορισμένους χώρους.

 

(δ) Εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία ψύξης σε ειδικούς θαλάμους κατάψυξης, διατήρησης, συντήρησης τροφίμων και άλλων προϊόντων και διαθέτουν κεντρικό μηχανοστάσιο και κύκλωμα μεταφοράς του ψυκτικού μέσου στους εξατμιστές - συμπυκνωτές (ψυκτήρες - αεροψυκτήρες) που βρίσκονται εντός και εκτός των θαλάμων.

 

(ε)Ψυκτικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία για την επεξεργασία τροφίμων, άλλων προϊόντων, παραγωγή πάγου σε κολώνες και παραγωγή παγωτών και άλλων αγαθών.

 

(στ)Εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για τη ψύξη του μέσου ψύξεως (υγρό, αέριο) παραγωγικών μηχανημάτων - συσκευών ή άλλων παρεμφερών μηχανημάτων - συσκευών και διαθέτουν εναλλάκτες θερμότητας για την ψύξη του μέσου ψύξεως των μηχανημάτων - συσκευών αυτών.

 

(ζ) Εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία κλίματος (ψύξη, ψύξη - θέρμανση) σε επιλεγμένους χώρους κτιρίων και διαθέτουν εναλλάκτες θερμότητας, για την ψύξη - θέρμανση του μέσου ψύξεως που κυκλοφορεί στις συσκευές κλιματισμού

 

(η) Εγκαταστάσεις άλλων εφαρμογών που χρησιμοποιούν οποιαδήποτε μέθοδο που υπάρχει ή που απορρέει από την εξέλιξη της τεχνικής για τη δημιουργία ψύξης για εμπορικές, βιομηχανικές ή άλλες ειδικότερες εφαρμογές.

 

(θ) Ψυκτικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την οδική ή σιδηροδρομική μεταφορά ευπαθών αγαθών (κοντέινερ).

 

Β. Δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής των εγκαταστάσεων του παρόντος τα παρακάτω τμήματα των εγκαταστάσεων και οι σχετικές εργασίες:

 

(α) Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις τροφοδοσίας των ψυκτικών μηχανημάτων και εγκαταστάσεων.

 

(β) Εγκαταστάσεις καυστήρων υγρών και αερίων καυσίμων.

 

(γ) Θερμοϋδραυλικές εγκαταστάσεις.

 

(δ) Εγκαταστάσεις παραγωγής και διανομής αερίων

 

(ε) Υδραυλικές συνδέσεις και δίκτυα κυκλοφορίας κρύου ή ζεστού νερού για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας ψυκτικών και κλιματιστικών εγκαταστάσεων.

 

(στ) Τοποθέτηση δικτύων αεραγωγών.

 

3. Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τις ως άνω επαγγελματικές δραστηριότητες, με την επιφύλαξη του άρθρου 5 παράγραφος 7, κατατάσσονται σε τρεις βαθμίδες επαγγελματικών προσόντων:

 

α) τεχνίτης ψυκτικός, που ανήκει στην πρώτη (1η) βαθμίδα

 

β) αρχιτεχνίτης ψυκτικός, που ανήκει στη δεύτερη (2η) βαθμίδα

 

γ) εργοδηγός ψυκτικός, που ανήκει στην τρίτη (3η) βαθμίδα

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.