Προεδρικό διάταγμα 1/13 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες και καθήκοντα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο τεχνίτης ψυκτικός είναι το φυσικό πρόσωπο το οποίο εκτελεί τις αναφερόμενες στο άρθρο 2 παράγραφος 1 επαγγελματικές δραστηριότητες υπό τις οδηγίες και τη συνεχή καθοδήγηση υπευθύνου αδειούχου αρχιτεχνίτη ή εργοδηγού ψυκτικού ή έχοντος προς τούτο το δικαίωμα και αποκτά προϋπηρεσία για την απόκτηση της άδειας του αρχιτεχνίτη ψυκτικού. Εάν ο τεχνίτης ψυκτικός διαθέτει το πιστοποιητικό Κατηγορίας ΙΙΙ του άρθρου 4 παράγραφος 2 του Κανονισμού 303/2008 της Επιτροπής, δύναται να εκτελεί αυτοτελώς ανάκτηση αερίων από εφαρμογές που περιέχουν λιγότερα από 3 kg φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου καθώς και από εφαρμογές που περιέχουν λιγότερα από 6 kg φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου σε ερμητικά σφραγισμένα συστήματα τα οποία φέρουν τη σχετική σήμανση. Εάν ο τεχνίτης ψυκτικός διαθέτει το πιστοποιητικό Κατηγορίας IV του άρθρου 4 παράγραφος 2 του Κανονισμού 303/2008 της Επιτροπής, δύναται να εκτελεί αυτοτελώς έλεγχο για διαρροές των εφαρμογών που περιέχουν 3 ή περισσότερα kg φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου καθώς και των εφαρμογών που περιέχουν 6 ή περισσότερα kg φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου σε ερμητικά σφραγισμένα συστήματα τα οποία φέρουν τη σχετική επισήμανση υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν απαιτεί παρέμβαση στο κύκλωμα ψύξης το οποίο περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου. Τα ως άνω πιστοποιητικά εκδίδονται σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 12 του παρόντος.

 

2. Ο αρχιτεχνίτης ψυκτικός είναι το φυσικό πρόσωπο το οποίο:

 

Α) Εκτελεί:

 

(Ι)Τις κάτωθι δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 303/2008 της Επιτροπής, εφόσον διαθέτει πιστοποιητικό Κατηγορίας ΙΙ, το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 12 του παρόντος:

 

(α) Έλεγχο για διαρροές των εφαρμογών που περιέχουν 3 ή περισσότερα kg φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου καθώς και των εφαρμογών που περιέχουν 6 ή περισσότερα kg φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου σε ερμητικά σφραγισμένα συστήματα, τα οποία φέρουν τη σχετική επισήμανση, υπό την προϋπόθεση ότι αυτός δεν απαιτεί παρέμβαση στο κύκλωμα ψύξης το οποίο περιέχει φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου.

 

(β) Ανάκτηση αερίων από εφαρμογές που περιέχουν λιγότερα από 3 kg φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου καθώς και από εφαρμογές που περιέχουν λιγότερα από 6 kg φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου σε ερμητικά σφραγισμένα συστήματα τα οποία φέρουν τη σχετική επισήμανση.

 

(γ) Εγκατάσταση, συντήρηση ή εξυπηρέτηση εξοπλισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του Κανονισμού 303 της 02-04-2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των εφαρμογών που περιέχουν λιγότερα από 3 kg φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου καθώς και των εφαρμογών που περιέχουν λιγότερα από 6 kg φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου σε ερμητικά σφραγισμένα συστήματα τα οποία φέρουν τη σχετική επισήμανση.

 

(ΙΙ)Τον έλεγχο για διαρροές όπως περιγράφεται στον Κανονισμό 1005/2009.

 

(ΙΙΙ)Τον έλεγχο για διαρροές, την ανάκτηση, την εγκατάσταση, την συντήρηση ή την εξυπηρέτηση ψυκτικών εγκαταστάσεων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 303/2008 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις οποίες το βάρος του ψυκτικού μέσου είναι μικρότερο των 3 kg.

 

(IV) την επιτήρηση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων που αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια.

 

Β) Για τις εργασίες που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο (Α), υπογράφει πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο 1 και εκδίδει υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 7 παράγραφος 4 και

 

Γ) Υπό τις οδηγίες εργοδηγού ψυκτικού ή έχοντος προς τούτο το δικαίωμα, εκτελεί τις εργασίες, που εμπίπτουν στις προϋποθέσεις ή στους περιορισμούς που αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις Α.(Ι) και Α.(ΙΙΙ) και αποκτά πιστοποιητικά προϋπηρεσίας για την απόκτηση της άδειας εργοδηγού ψυκτικού.

 

3. Ο εργοδηγός ψυκτικός είναι το φυσικό πρόσωπο το οποίο:

 

Α) Εκτελεί χωρίς κανένα περιορισμό τον έλεγχο για διαρροές, την ανάκτηση, την εγκατάσταση, την συντήρηση ή την εξυπηρέτηση, σε πάσης φύσεως ψυκτικές εγκαταστάσεις συμπεριλαμβανομένων αυτών που εμπίπτουν στον Κανονισμό 1005/2009, και, εφόσον διαθέτει πιστοποιητικό Κατηγορίας Ι, το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που εμπίπτουν στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του Κανονισμού 303/2008 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την επιτήρηση της λειτουργίας των εν λόγω εγκαταστάσεων.

 

Β) Για τις εργασίες που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο (Α), υπογράφει πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο 1 και 2 και εκδίδει βεβαίωση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 7 παράγραφος 4

 

Γ) Προΐσταται και συντονίζει τις εργασίες που εκτελεί ένα συνεργείο. Σε κάθε συνεργείο που εκτελεί εργασίες σε ψυκτικές εγκαταστάσεις είναι απαραίτητη η παρουσία εργοδηγού ή αρχιτεχνίτη ψυκτικού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.