Προεδρικό διάταγμα 1/13 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Ποιοτική στάθμη εκτελούμενων εργασιών και υποχρεώσεις παρόχων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα πρόσωπα που ασκούν τις επαγγελματικές δραστηριότητες του παρόντος διατάγματος οφείλουν να διαθέτουν αντίστοιχη άδεια ή βεβαίωση αναγγελίας, και, εάν οι εν λόγω δραστηριότητες εμπίπτουν στις διατάξεις του Κανονισμού 303/2008 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλουν να έχουν αναλόγως και πιστοποιητικό κατηγορίας Ι ή ΙΙ, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του εν λόγω Κανονισμού. Τα ως άνω πρόσωπα εκτελούν τις αντίστοιχες εργασίες με τρόπο ώστε οι ψυκτικές εγκαταστάσεις να παρέχουν το απαιτούμενο επίπεδο ασφάλειας και ποιότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού (υπουργική απόφαση 3046/304/1989) (ΦΕΚ 59/Δ/1989), όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.

 

2. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση στις εγκαταστάσεις υλικών που δεν είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η χρησιμοποίηση υλικών, εξαρτημάτων ή ψυκτικών μέσων των οποίων έχει απαγορευθεί η χρήση.

 

3. Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών που αποτελούν αντικείμενο του παρόντος σε ψυκτικές εγκαταστάσεις για τις οποίες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις απαιτείται μελέτη, χωρίς την προηγούμενη εκπόνηση μελέτης από το πρόσωπο που έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

4. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών επί της εγκατάστασης διενεργείται έλεγχος στεγανότητας και καλής λειτουργίας και συντάσσεται, εντός ενός (1) μηνός, από τον αδειούχο αρχιτεχνίτη ή εργοδηγό ή από πρόσωπο που έχει το δικαίωμα αυτό, υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης, η οποία παραδίδεται στον μελετητή της εγκατάστασης, εάν υπάρχει, και στον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης. Το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης καλής εκτέλεσης ορίζεται στο παράρτημα Β του παρόντος.

 

5. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 4 ελέγχονται για την τήρηση των υποχρεώσεων που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους, καθώς και για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 11 και, αναλόγως, υπόκεινται στις κυρώσεις του άρθρου 12 του νόμου 3982/2011. Η επαγγελματική συμπεριφορά των εν λόγω προσώπων παρακολουθείται κατά τα οριζόμενα στην υπουργική απόφαση [Α] 12570/1106/Φ9.1/2010 (ΦΕΚ 1830/Β/2010), όπως ισχύει.

 

6. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 4 οφείλουν να παρέχουν στους αποδέκτες των υπηρεσιών τους πληροφορίες, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 23 του νόμου 3844/2010 και ειδικότερα, πριν από την παροχή της υπηρεσίας, να παραδίδουν στον αποδέκτη της υπηρεσίας Ειδικό Έντυπο Πληροφοριών, το ελάχιστο περιεχόμενο του οποίου ορίζεται στο παράρτημα Γ του παρόντος.

 

7. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 4 οφείλουν να διαθέτουν την προβλεπόμενη στο άρθρο 24 του νόμου 3844/2010 ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης, η οποία μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική, όπως αυτή αναφέρεται στο ειδικό έντυπο πληροφοριών.

 

8. Άρνηση ή ελλιπής παροχή των εν λόγω πληροφοριών επισύρει για τον παραβάτη κυρώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 παράγραφο 1 του νόμου 3844/2010 και την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου αυτού.

 

9. Οι Επαγγελματικές Ομοσπονδίες και τα οικεία Επιμελητήρια ενημερώνουν τα μέλη τους σχετικά με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

 

10. Εάν ο αδειούχος αρχιτεχνίτης ή εργοδηγός απασχολείται με σύμβαση εργασίας ή σύμβαση έργου σε εταιρεία, οι αναφερόμενες στις ανωτέρω παραγράφους υποχρεώσεις ισχύουν και για την εταιρεία. Ειδικότερα:

 

10.1 Εάν οι ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες αφορούν παροχή υπηρεσιών της εταιρείας προς τρίτους:

 

(α) Η προβλεπόμενη στην παράγραφο 4 υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τον εκπρόσωπο της εταιρείας.

 

(β) Το προβλεπόμενο στην παράγραφο 6 ειδικό έντυπο πληροφοριών συντάσσεται με ευθύνη της εταιρείας και παραδίδεται στον αποδέκτη της υπηρεσίας από τον ως άνω αδειούχο.

 

(γ) Οι προβλεπόμενες στις παραγράφους 5 και 6 κυρώσεις επιβάλλονται στην εταιρεία και, σε περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος, και στον αδειούχο.

 

(δ) Η υποχρέωση για ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης, σύμφωνα με την παράγραφο 7, βαρύνει την εταιρεία.

 

10.2 Εάν οι ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες αφορούν παροχή υπηρεσιών προς την ίδια την εταιρεία:

 

(α) Δεν συντάσσεται η προβλεπόμενη στην παράγραφο 4 υπεύθυνη δήλωση.

 

(β) Δεν συντάσσεται το προβλεπόμενο στην παράγραφο 6 ειδικό έντυπο πληροφοριών.

 

(γ) Οι προβλεπόμενες στις παραγράφους 5 και 6 κυρώσεις, εφαρμόζονται στον αδειούχο σε περίπτωση ενδεχομένου πρόκλησης ατυχήματος.

 

(δ) Δεν υπάρχει υποχρέωση για ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης, σύμφωνα με την παράγραφο 7.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.