Προεδρικό διάταγμα 1/13 - Άρθρο pb

Παράρτημα Β: Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης συντάσσεται από τον αρχιτεχνίτη ψυκτικό, από τον εργοδηγό ψυκτικό ή τον έχοντα προς τούτο το δικαίωμα και αναγράφονται:

 

(α) Τα στοιχεία του εργοδηγού ψυκτικού ή του αρχιτεχνίτη ψυκτικού ή του έχοντος προ τούτο το δικαίωμα (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμός φορολογικού μητρώου), ο αριθμός και η περιγραφή της επαγγελματικής του άδειας ή της βεβαίωσης αναγγελίας, καθώς και η εκδούσα αρχή.

(β) Η διεύθυνση και η περιγραφή της ψυκτικής εγκατάστασης, στην οποία συμπεριλαμβάνονται η αναγραφή των υλικών και εξαρτημάτων που χρησιμοποιήθηκαν και, όπου εφαρμόζεται, οι αντίστοιχες προδιαγραφές.

(γ) Τα στοιχεία του μελετητή (όταν απαιτείται μελέτη).

(δ) Οι κανονισμοί σύμφωνα με τους οποίους έγινε η εγκατάσταση.

(ε) Ότι τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 7 του εφαρμοστέου Προεδρικού Διατάγματος.

(στ) Τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του κτιρίου, στο οποίο εκτελέστηκαν οι εγκαταστάσεις ή του διαχειριστή αν πρόκειται για κοινόχρηστο κτίριο.

(ζ) Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας και υφιστάμενη ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης

(η) Τα στοιχεία του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών:

(α) Ο αριθμός και η ημερομηνία του τιμολογίου.
(β) Η αξία του τιμολογίου που αφορά αποκλειστικά την παροχή της υπηρεσίας, χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας

 

Στην περίπτωση που χρησιμοποιήθηκε συνεργείο θα πρέπει να αναφέρονται:

 

(α) Τα ονόματα των φυσικών προσώπων που εργάστηκαν στο έργο ως τεχνίτες ή αρχιτεχνίτες, με τον αριθμό της βεβαίωσης καταχώρησης ή της επαγγελματικής τους άδειας αντίστοιχα, καθώς και ο αριθμός των ημερομισθίων που πραγματοποίησαν.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.