Προεδρικό διάταγμα 1/6/79 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Παραδείγματα υπολογισμού του μέσου συντελεστή θερμοπερατότητας διαφόρων τύπων κτιρίων και συστημάτων δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μονοκατοικία σε σύστημα δόμησης πανταχόθεν ελεύθερο

 

pd.1.6.79.17

 

FW + FF = 195,2 m2

FG + FD = 162,5 m2

F = 520,2 m2

V = 520 m3

F / V = 1,00

k(W,F)MAX = 1,60 kcal / m2 h °C (παράγραφος 7.3.4)

Θερμοκρασία χώρου +20 °C

 

1.1. Ζώνη Α

 

ΤMIN = + 5 °C

km,max ≤ 0,920 kcal / m2 h °C (Πίνακας 6)

ποσοστό ανοιγμάτων 17,5%

 

 

 

 

F

K

ΔΤ

Απώλειες kcal

1.

τοίχοι

W

161,0

0,6

15

1449

2.

ανοίγματα

F

34,2

4,5

15

2308,5

3.

οροφή

D

162,5

0,4

15

975

4.

δάπεδον

G

162,5

2,6

7,5

3168,75

Σύνολο

7901

 

Eqn543

Eqn544

 

Επομένως επιβάλλεται μείωσις των απωλειών.

 

Εις την περίπτωσιν αυτήν οι απώλειες εμφανίζονται πολύ μεγάλες εις το δάπεδον. Αυτές μειώνονται π.χ. δια χρησιμοποιήσεως ξύλου εις τμήμα του δαπέδου.

 

Εάν δεχθούμε ξύλινο δάπεδον επί επιφανείας

 

7,5 m x 13 m = 97,5 m2 με k= 1,3 kcal / m2 h °C, τότε

 

οι απώλειες δαπέδου γίνονται:

 

δάπεδον G: 97,5 x 1,3 x 7,5 + 65 x 2,6 x 7,5 = 2218,1 kcal

 

και το σύνολον των απωλειών ανέρχονται εις:

 

Q = 1449 + 2308,5 + 975 + 2218,5 = 6951 kcal

 

ότε:

 

Eqn545

 

1.2. Ζώνη Β

 

Τ = 0 °C

km,max ≤ 0,680 kcal / m2 h °C (Πίνακας 6)

ποσοστό ανοιγμάτων 17,5%

 

 

 

 

F

K

ΔΤ

Απώλειες kcal

1.

τοίχοι

W

161,0

0,6

20

1932

2.

ανοίγματα

F

34,2

4,5

20

3078

3.

οροφή

D

162,5

0,4

20

1300

4.

δάπεδον

G

162,5

2,6

10

2600

Σύνολο

8910

 

kM(W,F) ως εις την Ζώνη Α < 1,6 kcal / m2 h °C

 

Eqn546

 

Οι απώλειες εμφανίζονται πολύ μεγάλες εις τα ανοίγματα.

 

Αυτές μειώνονται δια χρησιμοποιήσεως παραθύρων διπλών ή μετά διδύμων ή διπλών υαλοπινάκων, ως συνιστάται εις την παράγραφο 8.2.

 

Εάν δεχθούμε παράθυρα με kF = 2,2 kcal / m2 h °C δια ποσοστόν ανοιγμάτων 50%, ήτοι δι επιφάνεια παραθύρων 34,2 x 50% = 17,1 m2, τότε οι απώλειες των ανοιγμάτων περιορίζονται εις:

 

ανοίγματα F: 17,1 x 2,2 x 20 + 17,1 x 4,5 x 20 = 2291 kcal

 

και το σύνολον των απωλειών ανέρχεται εις:

 

Q = 1932 + 2291 + 1300 + 2600 = 8123 kcal

 

ότε:

 

Eqn547

 

Επομένως θα πρέπει να ληφθούν και πρόσθετα μέτρα, π.χ. κατασκευή δαπέδου ως εις παράδειγμα 6 κεφαλαίου 9, οπότε έχομεν k = 1,02 kcal / m2 h °C.

 

Οι απώλειες του δαπέδου περιορίζονται εις:

 

δάπεδον G : 162,5 x 1,02 x 10 = 1657,5 kcal

 

και το σύνολον των απωλειών ανέρχεται εις:

 

Q = 1932 + 2291 + 1300 + 1657,5 = 7180,5 kcal

 

Eqn548

 

1.3. Ζώνη Γ

 

TMIN = -5 °C

km, max ≤ 0,530 kcal / m2 h °C (Πίνακας 6)

ποσοστό ανοιγμάτων 17,5%

 

 

 

 

F

K

ΔΤ

Απώλειες kcal

1.

τοίχοι

W

161,0

0,6

25

2415

2.

ανοίγματα

F

34,2

4,5

25

3847,5

3.

οροφή

D

162,5

0,4

25

1625

4.

δάπεδον

G

162,5

2,6

12,5

1218,75

Σύνολο

9106,25

 

kM(W,F) ως εις την Ζώνη Α < 1,6 kcal / m2 h °C

 

Eqn549

 

Οι απώλειες εμφανίζονται πολύ μεγάλες εις τα ανοίγματα. Αυτές μειώνονται δια χρησιμοποιήσεως παραθύρων διπλών ή μετά διδύμων ή διπλών υαλοπινάκων εις όλες τις πλευράς του κτιρίου, ως συνιστάται εις την παράγραφο 8.2.

 

Εάν δεχθούμε παράθυρα με kF = 2,2 kcal / m2 h °C οι απώλειες των ανοιγμάτων περιορίζονται εις:

 

ανοίγματα F: 34,2 x 2,2 x 25 = 1881 kcal

 

Τούτο όμως δεν αρκεί διότι το σύνολον των απωλειών δεν μειώνεται αρκετά και πρέπει να ληφθούν πρόσθετα μέτρα, π.χ. κατασκευή δαπέδου ως εις παράδειγμα 7 κεφαλαίου 9, οπότε έχομεν k = 0,46 kcal / m2 h °C.

 

Οι απώλειες του δαπέδου περιορίζονται εις:

 

δάπεδον G : 162,5 x 0,46 x 12,5 = 934,37 kcal

 

και το σύνολον των απωλειών ανέρχεται εις:

 

Q = 2415 + 1881 + 1625 + 934 = 6855 kcal

 

Eqn550

 

Το αυτό αποτέλεσμα δύναται να επιτευχθεί εάν η οροφή σκεπαστεί με στέγη απλή, οπότε οι απώλειες οροφής μειώνονται κατά 20% και επομένως το σύνολον των απωλειών ανέρχεται εις :

 

Q = 2415 + 1881 + 1300 + 1219 = 6815 kcal

 

ότε:

 

Eqn551

 

και

 

Eqn552

 

2. Διώροφος τετρακατοικία εις σύστημα δομήσεως πανταχόθεν ελεύθερο

 

pd.1.6.79.18

 

FW + FF = 384 m2

FG + FD = 240 m2

F = 864 m2

V = 1440 m3

F / V = 0,60

k(W,F)MAX = 1,60 kcal / m2 h °C (παράγραφος 7.3.4)

Θερμοκρασία χώρου +20 °C

 

2.1. Ζώνη Α

 

TMIN = + 5 °C

km, max ≤ 1,03 kcal / m2 h °C (Πίνακας 6)

ποσοστό ανοιγμάτων 19,3%

 

 

 

 

F

K

ΔΤ

Απώλειες kcal

1.

τοίχοι

W

310

0,6

15

2790

2.

ανοίγματα

F

74

4,5

15

4995

3.

οροφή

D

240

0,4

15

1440

4.

δάπεδον

G

240

2,6

7,5

4680

Σύνολο

13905

 

Eqn553

Eqn554

 

Εάν δεχθούμε ξύλινο δάπεδον ως εις παράδειγμα 9, κεφαλαίου 9, με k = 1,3 kcal / m2 h °C δια το ήμισυ της επιφανείας του δαπέδου, τότε οι απώλειες του δαπέδου περιορίζονται εις:

 

δάπεδον G: 120 x 1,3 x 7,5 + 120 x 2,6 x 7,5 = 3510 kcal και το σύνολον των απωλειών ανέρχεται εις:

 

Q = 2790 + 4995 + 1440 + 3510 = 12735 kcal

 

ότε:

 

Eqn555

 

2.2. Ζώνη Β

 

TMIN = 0 °C

km, max ≤ 0,795 kcal / m2 h °C (Πίνακας 6)

ποσοστό ανοιγμάτων 19,3%

 

 

 

 

F

K

ΔΤ

Απώλειες kcal

1.

τοίχοι

W

310

0,6

20

3720

2.

ανοίγματα

F

74

4,5

20

6660

3.

οροφή

D

240

0,4

20

1920

4.

δάπεδον

G

240

2,6

10

3840

Σύνολο

16140

 

kM(W, F) ως εις την Ζώνη Α < 1,6 kcal / m2 h °C

 

Eqn556

 

Οι απώλειες εμφανίζονται πολύ μεγάλες στα ανοίγματα.

 

Αυτές μειώνονται δια χρησιμοποιήσεως παραθύρων διπλών ή μετά διδύμων ή διπλών υαλοπινάκων, ως συνιστάται εις την παράγραφο 8.2.

 

Εάν δεχθούμε παράθυρα με kF = 2,2 kcal / m2 h °C δια ποσοστόν ανοιγμάτων 32,5%, ήτοι 24 m2, τότε οι απώλειες των ανοιγμάτων περιορίζονται εις:

 

ανοίγματα F: 24 x 2,2 x 20 + 50 x 4,5 x 20 = 5556 kcal

 

και το σύνολον των απωλειών ανέρχεται εις:

 

Q = 3720 + 5556 + 1920 + 3840 = 15036 kcal

 

ότε:

 

Eqn557

 

Επομένως θα πρέπει να ληφθούν και πρόσθετα μέτρα, π.χ. κατασκευή δαπέδου, ως εις παράδειγμα 6, κεφαλαίου 9, εις ποσοστόν 90%, με k = 1,02 kcal / m2 h °C, οπότε οι απώλειες περιορίζονται εις:

 

δάπεδον G: 216 x 1,02 x 10 + 24 x 1,6 x 10 = 2587,2 kcal

 

και το σύνολον των απωλειών ανέρχεται εις:

 

Q = 3720 + 5556 + 1920 + 2587,2 = 13783,2 kcal

 

ότε:

 

Eqn558

 

2.3. Ζώνη Γ

 

TMIN = -5 °C

km,max ≤ 0,635 kcal / m2 h °C (Πίνακας 6)

ποσοστό ανοιγμάτων 17,5%

 

 

 

 

F

K

ΔΤ

Απώλειες kcal

1.

τοίχοι

W

310

0,6

25

4650

2.

ανοίγματα

F

74

4,5

25

8325

3.

οροφή

D

240

0,4

25

2400

4.

δάπεδον

G

240

2,6

12,5

1800

Σύνολο

17175

 

kM(W,F) ως εις την Ζώνη Α < 1,6 kcal / m2 h °C

 

Eqn559

 

Οι απώλειες εμφανίζονται πολύ μεγάλες εις τα ανοίγματα.

 

Αυτές μειώνονται δια χρησιμοποιήσεως παραθύρων διπλών ή μετά διδύμων ή διπλών υαλοπινάκων εις όλες τις πλευράς του κτιρίου, ως συνιστάται εις την παράγραφο 8.2.

 

Εάν δεχθούμε παράθυρα με kΜ = 2,2 kcal / m2 h °C οι απώλειες των ανοιγμάτων περιορίζονται εις:

 

ανοίγματα F: 74 x 2,2 x 25 = 4070 kcal

 

και το σύνολον των απωλειών ανέρχεται εις:

 

Q = 4650 + 4070 + 2400 + 1800 = 12920 kcal

 

ότε:

 

Eqn560

 

3. Πολυκατοικία πέντε ορόφων εις σύστημα δομήσεως πανταχόθεν ελεύθερον

 

pd.1.6.79.19

 

FW + FF = 1500 m2

FG + FD = 600 m2

F = 2700 m2

V = 9000 m3

F / V = 0,30

k(W,F)MAX = 1,60 kcal / m2 h °C (παράγραφος 7.3.4)

Θερμοκρασία χώρου +20 °C

 

3.1 Ζώνη Α

 

TMIN = + 5 °C

kM,MAX ≤ 1,245 kcal / m2 h °C (Πίνακας 6)

ποσοστό ανοιγμάτων 20%

 

 

 

 

F

K

ΔΤ

Απώλειες kcal

1.

τοίχοι

W

1200

0,6

15

10800

2.

ανοίγματα

F

300

4,5

15

20250

3.

οροφή

D

600

0,4

15

3600

4.

δάπεδον

G

600

2,6

7,5

11700

Σύνολο

46350

 

Eqn561

 

Eqn562

 

3.2. Ζώνη Β

 

TMIN = 0 °C

kM,MAX < 0,955 kcal / m2 h °C (Πίνακας 6)

ποσοστό ανοιγμάτων 20%

 

 

 

 

F

K

ΔΤ

Απώλειες kcal

1.

τοίχοι

W

1200

0,6

20

14400

2.

ανοίγματα

F

300

4,5

20

27000

3.

οροφή

D

600

0,4

20

4800

4.

δάπεδον

G

600

2,6

10

9600

Σύνολο

55800

 

kM(W,F) ως εις την Ζώνη Α < 1,6 kcal / m2 h °C

 

Eqn563

 

Οι απώλειες εμφανίζονται πολύ μεγάλες εις τα ανοίγματα.

 

Αυτές μειώνονται δια χρησιμοποιήσεως παραθύρων διπλών ή μετά διδύμων ή διπλών υαλοπινάκων, ως συνιστάται εις την παράγραφο 8.2.

 

Εάν δεχθούμε παράθυρα με kF = 2,2 kcal / m2 h °C δια ποσοστόν ανοιγμάτων 30%, ήτοι δι' επιφάνεια παραθύρων 300 x 30% = 90 m2, τότε οι απώλειες των ανοιγμάτων περιορίζονται εις:

 

ανοίγματα F: 90 x 2,2 x 20 + 210 x 4,5 x 20 = 22860 kcal και το σύνολον των απωλειών ανέρχεται εις:

 

Q = 14400 + 22860 + 4800 + 9600 = 51660 kcal

 

ότε:

 

Eqn564

 

3.3. Ζώνη Γ

 

TMIN = -5 °C

kM,MAX ≤ 0,760 kcal / m2 h °C (Πίνακας 6)

ποσοστό ανοιγμάτων 20%

 

 

 

 

F

K

ΔΤ

Απώλειες kcal

1.

τοίχοι

W

1200

0,6

25

18000

2.

ανοίγματα

F

300

4,5

25

33750

3.

οροφή

D

600

0,4

25

6000

4.

δάπεδον

G

600

2,6

12,5

4500

Σύνολο

62250

 

kM(W,F) ως εις την Ζώνη Α < 1,6 kcal / m2 h °C

 

Eqn565

 

Οι απώλειες εμφανίζονται πολύ μεγάλες εις τα ανοίγματα.

 

Αυτές μειώνονται δια χρησιμοποιήσεως παραθύρων διπλών ή μετά διδύμων ή διπλών υαλοπινάκων εις όλες τις πλευράς του κτιρίου, ως συνιστάται εις την παράγραφο 8.2.

 

Εάν δεχθούμε παράθυρα με kF = 2,2 kcal / m2 h °C απώλειες των ανοιγμάτων περιορίζονται σε: ανοίγματα F: 300 x 2,2 x 25 = 16500 kcal

 

και το σύνολον των απωλειών ανέρχεται εις:

 

Q = 18000 + 16500 + 6000 + 4500 = 45000 kcal

 

ότε:

 

Eqn566

 

Συνεπώς υπάρχει ευχέρεια αυξήσεως των ανοιγμάτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 18 της υπ' αριθμού οίκοθεν Δ6Β/5825/2010 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 407/Δ/2010).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.