Προεδρικό διάταγμα 212/06

ΠΔ 212/2006: Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 1983/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 1991/382/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την οδηγία 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 212/2006: Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 1983/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 1991/382/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την οδηγία 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, (ΦΕΚ 212/Α/2006), 09-10-2006.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφοι 1, 2, 3 και 5 του νόμου 1338/1983 (ΦΕΚ 34/Α/1983), όπως η παράγραφος 1 τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του νόμου 1440/1984 (ΦΕΚ 70/Α/1984), του άρθρου 3 του νόμου 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990), του άρθρου 4 του ίδιου νόμου όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παράγραφος 4 του νόμου 1440/1984 και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 7 του νόμου 1775/1988 (ΦΕΚ 101/Α/1988), 31 του νόμου [Ν] 2076/1992 (ΦΕΚ 130/Α/1992), 19 του νόμου [Ν] 2367/1995 (ΦΕΚ 261/Α/1995), 22 του νόμου 2789/2000 (ΦΕΚ 21/Α/2000) και 48 του νόμου 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α/2005).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του νόμου 2077/1992 Κύρωση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην τελική Πράξη (ΦΕΚ 136/Α/1992).

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 14 παράγραφος 2, 29 και 36 του νόμου 1568/1985 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (ΦΕΚ 177/Α/1985).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του νόμου [Ν] 1836/1989 Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 79/Α/1989).

 

5. Την υπ' αριθμό 8/21-03-2006 γνώμη του Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας.

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

7. Την υπ αριθμόν 30356/14-03-2006 (ΦΕΚ 311/Β/2006) απόφαση: Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο Γιαννόπουλο και Γεώργιο Κωνσταντόπουλο.

 

8. Ότι με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος δεν θα προκληθεί πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή προϋπολογισμού Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

 

9. Την υπ αριθμό 244/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Σκοπός - Αντικείμενο - Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 2: Ορισμοί

Άρθρο 3: Γενικές υποχρεώσεις εργοδοτών

Άρθρο 4: Γνωστοποίηση εργασιών

Άρθρο 5: Απαγορεύσεις

Άρθρο 6: Γενικά μέτρα

Άρθρο 7: Μετρήσεις - Έλεγχος περιβάλλοντος χώρου εργασίας

Άρθρο 8: Οριακή τιμή έκθεσης

Άρθρο 9: Ειδικά μέτρα

Άρθρο 10: Εντοπισμός αμιαντούχων υλικών

Άρθρο 11: Μέτρα σε ορισμένες δραστηριότητες

Άρθρο 12: Σχέδιο εργασίας

Άρθρο 13: Εκπαίδευση εργαζομένων

Άρθρο 14: Δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών

Άρθρο 15: Επιπρόσθετα μέτρα

Άρθρο 16: Ενημέρωση εργαζομένων

Άρθρο 17: Επίβλεψη υγείας

Άρθρο 18: Τήρηση στοιχείων

Άρθρο 19: Σήμανση

Άρθρο 20: Μητρώο αναγνωρισμένων κρουσμάτων αμιάντωσης και μεσοθηλιώματος

Άρθρο 21: Προσάρτηση Παραρτημάτων

 

Παράρτημα Ι: Τεχνικές προδιαγραφές και οδηγίες για τη δειγματοληψία και ανάλυση των δειγμάτων με σκοπό τη λήψη απόφασης σχετικά με την άρση των τεχνικών μέτρων πρόληψης μετά τον τερματισμό των εργασιών αφαίρεσης αμιαντούχων υλικών, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2

Παράρτημα ΙΙ: Πρακτικές συστάσεις για την ιατρική εξέταση για την εκτίμηση της κατάστασης της υγείας των εργαζομένων, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1)β

 

Άρθρο 22: Έλεγχος εφαρμογής

Άρθρο 23: Κυρώσεις

Άρθρο 24: Έναρξη ισχύος

 

Στον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και την εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 04-10-2006

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.