Προεδρικό διάταγμα 224/98 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Κτηνιατρικοί υγειονομικοί έλεγχοι επιχειρήσεων πολλαπλασιασμού, επιλογής, εκτροφής και εκκολαπτηρίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι επιχειρήσεις πολλαπλασιασμού, επιλογής και εκτροφής καθώς και τα εκκολαπτήρια, κατά τον έλεγχό τους από τις αρμόδιες τοπικές κτηνιατρικές αρχές υποχρεούνται:

 

α) Να πληρούν, τις προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας που ορίζονται στο άρθρο 5 του παρόντος διατάγματος,

 

β) Να εφαρμόζουν και να συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις προγράμματος υγειονομικού ελέγχου των ασθενειών, το οποίο, για τις επιχειρήσεις και τα εκκολαπτήρια που πραγματοποιούν παραγωγή και διακίνηση στο εσωτερικό της χώρας πουλερικών και αυγών για επώαση, θα περιλαμβάνει τουλάχιστον έλεγχο των Salmonella Pullorum και Gallinarum σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 3 της με αριθμό 326853/27-02-1995 Απόφασης Υπουργού Γεωργίας (ΦΕΚ 267/Β/1995) και τις απαιτήσεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 402/1994 (ΦΕΚ 224/Α/1994),

 

γ) Να παρέχουν κάθε ευκολία για την πραγματοποίηση των εργασιών που προβλέπονται στην περίπτωση δ,

 

δ) Να υπόκεινται, σε επίσημο υγειονομικό έλεγχο από την αρμόδια τοπική Κτηνιατρική Αρχή. Ο υγειονομικός αυτός έλεγχος περιλαμβάνει:

 

α)α) έλεγχο της εφαρμογής των μέτρων υγιεινής και λειτουργίας της επιχείρησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος διατάγματος,

 

β)β) έλεγχο ως προς την Salmonella Pullorum και Gallinarum των απαιτήσεων της με αριθμό 326853/27-02-1995 (ΦΕΚ 267/Β/1995) Απόφασης Υπουργού Γεωργίας,

 

γ)γ) έλεγχο της εφαρμογής των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 402/1994 (ΦΕΚ 224/Α/1994),

 

δ)δ) έλεγχο ως προς την παρουσία άλλων ασθενειών και έλεγχο της εφαρμογής τυχόν προγράμματος καταπολέμησής τους,

 

ε)ε) καταγραφή των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για τη διαρκή παρακολούθηση από την αρμόδια τοπική κτηνιατρική αρχή, της υγειονομικής κατάστασης της επιχείρησης.

 

2. Όταν κατά τους επίσημους ελέγχους διαπιστωθεί ότι οι επιχειρήσεις και τα εκκολαπτήρια που πραγματοποιούν παραγωγή και διακίνηση στο εσωτερικά της χώρας πουλερικών και αυγών για επώαση, πληρούν τις προϋποθέσεις των υποπεριπτώσεων α)α και β)β της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η αρμόδια νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρική Αρχή χορηγεί σ' αυτές τον διακριτικό αριθμό της παρ. 2 του άρθρου 7 της με αριθμό 326853/27-02-1995 (ΦΕΚ 267/Β/1995) Απόφασης Υπουργείου Γεωργίας, στο τέλος του οποίου προστίθεται κάθετη γραμμή (/) που ακολουθείται από τη λέξη ΕΛΛΑΔΑ (π.χ. Ε 100/01-01/ΕΛΛΑΔΑ).

 

3. Οι διαγνωστικές εργαστηριακές εξετάσεις των προγραμμάτων υγειονομικού ελέγχου της παραγράφου 1 του παρόντος διενεργούνται στα Κτηνιατρικά Εργαστήρια του άρθρου 4 της με αριθμό 326853/27-02-1995 (ΦΕΚ 267/Β/1995) Απόφασης Υπουργού Γεωργίας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.