Προεδρικό διάταγμα 224/98 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Αποτελέσματα και ληπτέα μέτρα κατά τους υγειονομικούς ελέγχους των επιχειρήσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εάν τα αποτελέσματα των ελέγχων, που διενεργούνται στις επιχειρήσεις και εκκολαπτήρια που πραγματοποιούν παραγωγή και διακίνηση πουλερικών και αυγών για επώαση στο εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της με αριθμό 326853/27-02-1995 (ΦΕΚ 267/Β/1995) Απόφασης Υπουργείου Γεωργίας, δημιουργούν υπόνοιες για παρουσία λοίμωξης από Salmonella Pullorum και Gallinarum, ενημερώνεται η αρμόδια νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρική Αρχή, η οποία εκδίδει απόφαση επιβολής σε αυτές, των μέτρων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

 

2. Με την απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου επιβάλλονται αντίστοιχα τα εξής μέτρα:

 

α- Επιχειρήσεις επιλογής, πολλαπλασιασμού και εκτροφής:

 

1 -Απογραφή όλων των πουλερικών της επιχείρησης και κλινικός και εργαστηριακός έλεγχος, σύμφωνα με την περίπτωση Α' του άρθρου 3 της με αριθμό 326853/1995 (ΦΕΚ 267/Β/1995) Απόφασης Υπουργού Γεωργίας, των πουλερικών όλων των σμηνών της για τη διερεύνηση της έκτασης της ασθένειας.

 

2- Απαγόρευση μετακινήσεων των πουλερικών από και προς την επιχείρηση.

 

3- Απαγόρευση της εισόδου στην επιχείρηση, χωρίς άδεια της αρμόδιας τοπικής κτηνιατρικής αρχής, προσώπων, ζώων, οχημάτων, ζωοτροφών κ.λ.π.

 

4- Απαγόρευση εξόδου από την επιχείρηση, χωρίς άδεια της αρμόδιας τοπικής κτηνιατρικής αρχής, αυγών, ζωντανών ή νεκρών πουλερικών, ζωοτροφών, κόπρου, αχυροστρωμνής, εργαλείων κ.λ.π. αντικειμένων που ενδέχεται να μεταδώσουν την ασθένεια.

 

5- Έλεγχος για τη διαπίστωση της ασθένειας στα αυγά για επώαση που τυχόν βρίσκονται στην επιχείρηση.

 

6- Έλεγχος για τη διαπίστωση της ασθένειας στα αυγά για επώαση που έχουν αποσταλεί από την επιχείρηση αυτή και βρίσκονται σε εκκολαπτήριο και έλεγχος όλου του εκκολαπτηρίου και των αυγών για επώαση άλλων επιχειρήσεων που βρίσκονται σε αυτό.

 

β- Εκκολαπτήρια

 

1 -Απαγόρευση εισόδου και εξόδου, χωρίς άδεια της αρμόδιας τοπικής κτηνιατρικής αρχής, αυγών για επώαση ή/και νεοσσών, απορριμμάτων, εργαλείων κ.λ.π. αντικειμένων που ενδέχεται να μεταδώσουν την ασθένεια.

 

2- Έλεγχος του εκκολαπτηρίου, σύμφωνα με την περίπτωση Β' του άρθρου 3 της με αριθμό 326853/1995 (ΦΕΚ 267/Β/1995) Απόφασης Υπουργού Γεωργίας.

 

3. Επιπλέον των μέτρων της παραγράφου 2, με την αναφερόμενη στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, απόφαση της αρμόδιας νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρικής Αρχής, αφαιρείται από την επιχείρηση ο διακριτικός αριθμός που είχε χορηγηθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του παρόντος διατάγματος.

 

4. Όταν κατά τη διενέργεια των ελέγχων επιβεβαιωθεί η παρουσία Salmonella Pullorum και Gallinarum σε μια επιχείρηση, τότε με απόφαση της νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρικής Αρχής, επιπλέον των μέτρων των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, επιβάλλονται και τα παρακάτω μέτρα:

 

α. Επιχειρήσεις πολλαπλασιασμού και επιλογής

 

1- Υγειονομική σφαγή των πουλερικών με εμφανή κλινικά συμπτώματα προσβολής από Salmonella Pullorum και Gallinarum και σφαγή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, των υπόλοιπων πουλερικών της μολυσμένης επιχείρησης.

 

2- Αποτέφρωση της στρωμνής της μολυσμένης επιχείρησης ή ενταφιασμός της σε ακραίο σημείο του χώρου της επιχείρησης. Ο ενταφιασμός, με άδεια της αρμόδιας τοπικής κτηνιατρικής αρχής, επιτρέπεται να γίνει και εκτός του χώρου της επιχείρησης, με την προϋπόθεση της, προ της μεταφοράς του. διαβροχής του με κατάλληλα απολυμαντικά υλικά ώστε να αποτρέπεται η μετάδοση της ασθένειας .

 

3- Σχολαστική απολύμανση των εγκαταστάσεων της μολυσμένης επιχείρησης, του περιβάλλοντα χώρου και των σκευών (σύστημα τροφοδοσίας, υδροδοσίας κ.λ.π.) και των εργαλείων της.

 

4- Καταστροφή των αυγών που βρίσκονται εντός της μολυσμένης επιχείρησης.

 

5- Καταστροφή, μετά από θετικό εργαστηριακό έλεγχο, των ζωοτροφών που βρίσκονται στους αποθηκευτικούς χώρους της μολυσμένης επιχείρησης.

 

β. Επιχειρήσεις εκτροφής

 

1- Θανάτωση των μολυσμένων πουλερικών.

 

2- Εφαρμογή θεραπευτικής αγωγής στα υπόλοιπα πουλερικά της επιχείρησης εκτροφής.

 

3- Καταστροφή, μετά από θετικό, για την παρουσία Salmonella Pullorum και Gallinarum, εργαστηριακό έλεγχο, των ζωοτροφών της μολυσμένης επιχείρησης εκτροφής.

 

4- Σχολαστική απολύμανση των εγκαταστάσεων της μολυσμένης επιχείρησης.

 

γ. Εκκολαπτήρια

 

1- Καταστροφή με αποτέφρωση ή ενταφιασμό, των σε στάδιο επώασης ευρισκομένων αυγών της μολυσμένης επιχείρησης καθώς και των μολυσμένων αυτών άλλων επιχειρήσεων που διαπιστώθηκαν κατά την εφαρμογή στο εκκολαπτήριο των μέτρων της περίπτωσης Β' του άρθρου 3 της με αριθμό 326853/1995 (ΦΕΚ 267/Β/1995) Απόφασης Υπουργού Γεωργίας. Ο ενταφιασμός επιτρέπεται μόνο σε εγκεκριμένο από την αρμόδια τοπική κτηνιατρική αρχή χώρο, αφού προηγουμένως γίνει διαβροχή των υλικών με διάλυση καυστικού νατρίου 2-4% ή άλλο εγκεκριμένο απολυμαντικό.

 

2- Απολύμανση των χώρων επώασης και εκκόλαψης αυγών (Hatchers και Setters) και όλων των χώρων του εκκολαπτηρίου καθώς και του περιβάλλοντα χώρου.

 

3- Διενέργεια επιζωοτιολογικής διερεύνησης στις επιχειρήσεις των οποίων τα αυγά διαπιστώθηκαν μολυσμένα κατά την εφαρμογή των μέτρων της περίπτωσης Β' του άρθρου 3 της με αριθμό 326853/1995 (ΦΕΚ 267/Β//1995) Απόφασης Υπουργού Γεωργίας.

 

4- Διενέργεια επιζωοτιολογικής διερεύνησης στις επιχειρήσεις εκτροφής στις οποίες απεστάλησαν από το εκκολαπτήριο νεοσσοί ημέρας από την ημερομηνία διαπίστωσης της υπόνοιας της ασθένειας στο εκκολαπτήριο.

 

5. Η άρση των επιβληθέντων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου, μέτρων και η επαναχορήγηση του διακριτικού αριθμού της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του παρόντος, πραγματοποιείται με Απόφαση της αρμόδιας νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρικής Αρχής:

 

α. Στις επιχειρήσεις πολλαπλασιασμού και επιλογής, μετά τη διενέργεια στη μολυσμένη επιχείρηση, δύο ελέγχων σύμφωνα με την περίπτωση Α' του άρθρου 3 της με αριθμό 326853/1995 (ΦΕΚ 267/Β/1995) Απόφασης Υπουργού Γεωργίας, με αρνητικό αποτέλεσμα που απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον 21 ημέρες, και απολύμανσης μετά τη σφαγή του μολυσμένου σμήνους για υγειονομικούς λόγους (υγειονομική σφαγή),

 

β. Στις επιχειρήσεις εκτροφής, μετά τη διενέργεια στο μολυσμένο σμήνος, δύο αρνητικών ελέγχων που απέχουν μεταξύ τους 21 ημέρες,

 

γ. Στα εκκολαπτήρια, μετά τη διενέργεια, σύμφωνα με την περίπτωση Β' του άρθρου 3 της με αριθμό 326853/1995 (ΦΕΚ 267/Β/1995) Απόφασης Υπουργείου Γεωργίας, δύο αρνητικών ελέγχων που απέχουν μεταξύ τους 21 ημέρες. Τυχόν εκκολαπτόμενοι στο διάστημα αυτό νεοσσοί που προορίζονται για επιχειρήσεις εκτροφής ή εκμεταλλεύσεις απόδοσης, τίθενται σε συνεχή παρακολούθηση από τις αρμόδιες τοπικές κτηνιατρικές αρχές της περιοχής τους, οι οποίες ενημερώνονται σχετικά από τις νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρικές Αρχές που παρακολουθούν τα εκκολαπτήρια.

 

6. Στην περίπτωση εκμεταλλεύσεων που περιλαμβάνουν πολλές ξεχωριστές μονάδες παραγωγής, η αρμόδια τοπική κτηνιατρική αρχή μπορεί να παρεκκλίνει από τα μέτρα αυτά όσον αφορά τις υγιείς παραγωγικές μονάδες μιας μολυσμένης εκμετάλλευσης, αρκεί να διασφαλίζεται ότι η διάρθρωση και το μέγεθος των μονάδων αυτών καθώς και οι εργασίες που πραγματοποιούνται σε αυτές είναι τέτοιες που οι μονάδες αυτές, από την άποψη της στέγασης, της συντήρησης και της διατροφής, είναι εντελώς ξεχωριστές, κατά τρόπο που να μην μπορεί να μεταδοθεί η σχετική ασθένεια από τη μία μονάδα παραγωγής στην άλλη.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.