Προεδρικό διάταγμα 224/98 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Κτηνιατρικοί υγειονομικοί όροι χορήγησης άδειας λειτουργίας σε επιχειρήσεις πολλαπλασιασμού, επιλογής, εκτροφής και εκκολαπτήρια

 

1. Η άδεια λειτουργίας του άρθρου 3 του παρόντος παρέχεται στις επιχειρήσεις πολλαπλασιασμού μόνον εφόσον αυτές πληρούν τους παρακάτω κτηνιατρικούς υγειονομικούς όρους:

 

α) Οι εγκαταστάσεις τους βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 300 m από επιχειρήσεις πολλαπλασιασμού και εκτροφής, εκμεταλλεύσεις πουλερικών απόδοσης, εκκολαπτήρια και φυραματοποιεία γενικά, 1.000 m από σφαγεία γενικά, εγκαταστάσεις επεξεργασίας κόπρου και επεξεργασίας αποβλήτων χαμηλού ή υψηλού κινδύνου και 5.000 m τουλάχιστον από επιχειρήσεις επιλογής. Εξαιρούνται τα εκκολαπτήρια, φυραματοποιεία και εγκαταστάσεις επεξεργασίας κόπρου της ίδιας επιχείρησης όταν αυτή ασκεί όλες τις δραστηριότητες του αντικειμένου της μέσα στον ίδιο περιφραγμένο χώρο και δεν δέχεται για εκκόλαψη αυγά άλλων επιχειρήσεων. Η ως άνω εξαίρεση ισχύει επίσης και για τις εκμεταλλεύσεις στρουθοκαμήλων απόδοσης οι οποίες εκτρέφουν αποκλειστικά παράγωγα (απογόνους) της ίδιας επιχείρησης στρουθοκαμήλων αναπαραγωγής.

 

β) Εκπληρούνται οι γενικές προϋποθέσεις εγκατάστασης και τρόπου εκτροφής που αναφέρονται στο Κεφάλαιο ΙΙ του Παραρτήματος ΙΙ του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 211/1992 (ΦΕΚ 100/Α/1992).

 

γ) Διαθέτουν τις επιπλέον προϋποθέσεις:

 

1 Περίφραξη του συγκροτήματός τους με μεταλλικό πλέγμα ή άλλο κατάλληλο υλικό ύψους 1,5 m τουλάχιστον.
2 Στην είσοδο του συγκροτήματός τους σύστημα καθαρισμού και απολύμανσης οχημάτων (π.χ. λεκάνη πλήρης διαλύματος απολυμαντικών ή / και παροχή νερού υπό πίεση).
3 Οι εγκαταστάσεις τους είναι κατασκευασμένες με τρόπο που εξασφαλίζεται ο καλός αερισμός τους.
4 Αδιαπότιστο δάπεδο που επιδέχεται απολύμανσης.
5 Δικτυωτό μεταλλικό πλέγμα-οθόνη στα παράθυρα και τους εξαεριστήρες με ανοίγματα μέχρι 1,5 cm για την παρεμπόδιση εισόδου των άγριων πτηνών ή των τρωκτικών.
6 Εγγυώνται γενικά την υγιεινή διαβίωση των πουλερικών που εκτρέφονται σ' αυτήν.
7 Στην είσοδο κάθε εγκατάστασης υπάρχει λεκάνη απολύμανσης.
8 Βόθρο ή αποτεφρωτικό κλίβανο για την υγειονομική ταφή και καταστροφή των πτωμάτων των πουλερικών.
9 Σύστημα απολύμανσης όλων των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του συγκροτήματος και των εγκαταστάσεών του με μηχανισμό παροχής νερού υπό πίεση.
10 Χώρο για απολύμανση των πλαστικών κιβωτίων μεταφοράς νεοσσών.
11 Χώρο υγιεινής και χώρο για την αλλαγή των ενδυμάτων του προσωπικού τους.
12 Ειδικό χώρο για την εξυγίανση των αυγών για επώαση με υποκαπνισμό ή άλλη εγκεκριμένη μέθοδο.
13 Ειδικούς προστατευμένους από άγρια πτηνά και τρωκτικά και επιδεχόμενους απολύμανσης, χώρους υποδοχής και αποθήκευσης των χρησιμοποιούμενων ζωοτροφών τους.
14 Όλα τα συστήματα για την παροχή τροφής και νερού στα πουλερικά καθώς και ο λοιπός εξοπλισμός τους (φωλιές, σύστημα συλλογής και μεταφοράς αυγών κ.λ.π.) να επιδέχονται απολύμανσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου μόνου του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 187/2002 (ΦΕΚ 173/Α/2002).

 

2. Η άδεια λειτουργίας του άρθρου 3 του παρόντος παρέχεται στις επιχειρήσεις επιλογής μόνον εφόσον αυτές πληρούν τους παρακάτω κτηνιατρικούς υγειονομικούς όρους:

 

α) Οι εγκαταστάσεις τους βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 5.000 m από επιχειρήσεις επιλογής, επιχειρήσεις πολλαπλασιασμού και εκτροφής, εκμεταλλεύσεις πουλερικών απόδοσης, εκκολαπτήρια, σφαγεία γενικά, φυραματοποιεία γενικά, εγκαταστάσεις επεξεργασίας κόπρου, και επεξεργασίας αποβλήτων χαμηλού ή υψηλού κινδύνου.

 

β) Τους όρους των περιπτώσεων β και γ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

 

3. Στις επιχειρήσεις εκτροφής δεν απαιτείται η χορήγηση της άδειας λειτουργίας του άρθρου 3 του παρόντος διατάγματος. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται στις επιχειρήσεις εκτροφής η χορήγηση άδειας λειτουργίας σύμφωνα με διατάξεις πέραν του παρόντος διατάγματος (π.χ. υγειονομικές διατάξεις), η άδεια αυτή χορηγείται μόνον εφόσον οι επιχειρήσεις αυτές πληρούν τις με αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 και 14 προϋποθέσεις της περίπτωσης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

 

4. Η άδεια λειτουργίας του άρθρου 3 του παρόντος παρέχεται στα εκκολαπτήρια μόνον εφόσον αυτά πληρούν τους παρακάτω κτηνιατρικούς υγειονομικούς όρους.

 

α) Απέχουν 300 m τουλάχιστον από επιχειρήσεις πολλαπλασιασμού και εκτροφής, εκμεταλλεύσεις πουλερικών απόδοσης και φυραματοποιεία γενικά, 1.000 μέτρα από σφαγεία γενικά, εγκαταστάσεις επεξεργασίας κόπρου και επεξεργασίας αποβλήτων χαμηλού ή υψηλού κινδύνου και 5.000 m τουλάχιστον από επιχειρήσεις επιλογής. Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις πολλαπλασιασμού και επεξεργασίας κόπρου της ίδιας επιχείρησης όταν αυτή ασκεί όλες τις δραστηριότητες του αντικειμένου της μέσα στον ίδιο με το εκκολαπτήριο περιφραγμένο χώρο και δεν δέχεται για εκκόλαψη αυγά άλλων επιχειρήσεων.

 

β) Εκπληρούνται οι γενικές προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας που αναφέρονται στο Κεφάλαιο ΙΙ του Παραρτήματος ΙΙ του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 211/1992 (ΦΕΚ 100/Α/1992).

 

γ) Διαθέτουν τις επιπλέον προϋποθέσεις:

 

Περίφραξη των εγκαταστάσεών τους με μεταλλικό πλέγμα ή άλλο κατάλληλο υλικό ύψους 1,5 m.
Στην είσοδο σύστημα καθαρισμού και απολύμανσης με παροχή νερού υπό πίεση.
Χώρο υποδοχής και διαλογής αυγών, εξυγίανσής τους με υποκαπνισμό ή άλλη εγκεκριμένη μέθοδο, συντήρησης, επώασης αυγών, εκκόλαψης, διαλογής και συσκευασίας νεοσσών, παραμονής των νεοσσών προς παραλαβή και διενέργεια εμβολιασμών τους, πλυντήρια σκευών, χώρο αλλαγής των ενδυμάτων του προσωπικού τους και χώρο υγιεινής.
Βόθρο ή αποτεφρωτικό κλίβανο.
Σύστημα απολύμανσης των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων με μηχανισμό παροχής νερού υπό πίεση.
Ειδικό χώρο για την ευχερή απολύμανση των οχημάτων που μεταφέρουν αυγά η νεοσσούς καθώς και των οχημάτων του προσωπικού και των επισκεπτών.

 

5. Οι επιχειρήσεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου υποχρεούνται επιπλέον:

 

α) Να απαγορεύουν γενικά, με ευθύνη του ιδιοκτήτη τους, την είσοδο στο χώρο τους επισκεπτών πλην των περιπτώσεων ειδικών αναγκών (εξέταση των πουλερικών από κτηνίατρο, κάλυψη αναγκών επισκευής του εξοπλισμού τους κ.λ.π.).

 

β) Να πραγματοποιούν δύο τουλάχιστον φορές το χρόνο συστηματική απεντόμωση και καταπολέμηση των τρωκτικών στον εσωτερικό και εξωτερικό χώρο τους.

 

γ) Να εξασφαλίζουν τη δυνατότητα απομάκρυνσης από τους χώρους των εγκαταστάσεών τους της στρωμνής και της παραγόμενης κόπρου, μετά από απολύμανσή τους.

 

6. Οι επιχειρήσεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου μπορούν να επεκτείνουν τις εγκαταστάσεις τους μέσα στον ίδιο περιφραγμένο χώρο, ακόμη και στην περίπτωση που δεν συντρέχει η προϋπόθεση των 300, 1000 ή 5.000 m ανάλογα, μετά από σχετική βεβαίωση της αρμόδιας νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρικής αρχής, για την έκδοση της οποίας συνεκτιμώνται και οι κίνδυνοι προσβολής της υγείας του πτηνοτροφικού κεφαλαίου της περιοχής.

 

7. Οι αναφερόμενες στην περίπτωση α) των παραγράφων 1 και 4 του παρόντος άρθρου αποστάσεις των 300 m, μπορεί να αυξάνονται κατά την κρίση της επιτροπής της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του παρόντος διατάγματος μέχρι 1.000 m, ανάλογα με το μέγεθος του πτηνοτροφικού κεφαλαίου της περιοχής, τη μορφολογία του εδάφους, την δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ των επιχειρήσεων και τους κινδύνους προσβολής της υγείας του πτηνοτροφικού τους κεφαλαίου.

 

8. Οι περί αποστάσεων διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του παρόντος διατάγματος θα ισχύουν και σε κάθε περίπτωση αίτησης χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας πάσης φύσεως πτηνοτροφικών επιχειρήσεων ή πτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων πουλερικών απόδοσης (π.χ. χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.).

 

9. Οι αναφερόμενες στο παρόν άρθρο και στο άρθρο 4 του παρόντος διατάγματος αποστάσεις νοούνται ως αποστάσεις μεταξύ των εγγύτερα ευρισκομένων κτιρίων των επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.