Προεδρικό διάταγμα 224/98 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Άδεια λειτουργίας επιχειρήσεων πολλαπλασιασμού, επιλογής και εκκολαπτηρίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κάθε επιχείρηση πολλαπλασιασμού, επιλογής ή εκκολαπτήριο, πριν από τη λειτουργία της πρέπει να έχει εφοδιασθεί με την προβλεπομένη από την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 185/1973 περί μέτρων βελτιώσεως της Κτηνοτροφίας (ΦΕΚ 262/Α/1973) άδεια λειτουργίας, χορηγούμενη από τον οικείο Νομάρχη, ύστερα από σχετική εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας. Στην άδεια αυτή αναγράφεται και ο χορηγούμενος από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Γεωργίας διακριτικός αριθμός της επιχείρησης.

 

2. Για την εισήγηση της χορήγησης της παραπάνω άδειας απαιτείται να υποβληθεί στη Διεύθυνση Γεωργίας της Νομαρχίας βεβαίωση της νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρικής Αρχής ότι η επιχείρηση πληροί, κατά περίπτωση, τους όρους του άρθρου 5 του παρόντος διατάγματος.

 

Η βεβαίωση χορηγείται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, που υποβάλλεται στην οικεία νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρική Αρχή, η οποία και εισηγείται για την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης, ύστερα από γνωμάτευση ειδικής γι' αυτόν το σκοπό τριμελούς επιτροπής, η οποία αποτελείται από τον προϊστάμενο της νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρικής Αρχής ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, τον προϊστάμενο του Αγροτικού Κτηνιατρείου της περιοχής ή τον αναπληρωτή του και ένα ειδικευμένο στην πτηνοπαθολογία κτηνίατρο ο οποίος ορίζεται από την αρμόδια Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας. Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Νομάρχη, μετά από εισήγηση της νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρικής Αρχής.

 

3. Η παραπάνω τριμελής επιτροπή, ύστερα από επιτόπια εξέταση της επιχείρησης για τη διαπίστωση της ύπαρξης των όρων του άρθρου 5 του παρόντος, εισηγείται τη χορήγηση η όχι άδειας λειτουργίας. Οι αποφάσεις της επιτροπής αυτής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία.

 

4. Στην περίπτωση απορριπτικής εισήγησης της παραπάνω επιτροπής, και μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου,του κοινοποιείται η πλήρης και αιτιολογημένη έκθεση απόρριψης με τυχόν υποδείξεις για βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης, προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να τύχει έγκρισης μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

 

5. Η νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρική Αρχή, αφού λάβει υπόψη της την εισήγηση της παραπάνω επιτροπής, προβαίνει στην χορήγηση θετικής ή αρνητικής βεβαίωσης.

 

6. Η άδεια ανακαλείται με απόφαση του Νομάρχη, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας, η οποία ενημερώνεται από τη νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρική Αρχή ότι η επιχείρηση έπαυσε να πληροί τους όρους του άρθρου 5 του παρόντος διατάγματος.

 

7. Η άδεια λειτουργίας και ο διακριτικός αριθμός που έχουν χορηγηθεί, κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος, σε επιχειρήσεις επιλογής, πολλαπλασιασμού και εκκολαπτήρια σε εφαρμογή του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 448/1990 (ΦΕΚ 172/Α/1990) εξακολουθούν να ισχύουν ως άδεια λειτουργίας και διακριτικός αριθμός της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου χωρίς να απαιτείται για τις επιχειρήσεις αυτές η διαδικασία των παραγράφων 2, 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.