Προεδρικό διάταγμα 23/11/90g - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης καθορίζονται κατά τομείς όπως φαίνονται στα ίδια διαγράμματα ως εξής:

 

Α. Τομείς Α και Β.

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 600 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση της προηγουμένης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα, α) τα οικόπεδα τα οποία έχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος.

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 180 m2 και

 

β) Κατά παρέκκλιση άρτια θεωρούνται και τα οικόπεδα που προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής, της πολεοδομικής μελέτης και έχουν ελάχιστο πρόσωπο 8 m και ελάχιστο εμβαδόν 150 m2.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Α2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 31104/Τ2749/1991 απόφαση (ΦΕΚ 49/Δ/1992).

 

3. Επιπλέον των προϋποθέσεων των προηγουμένων παραγράφων 1 και 2 τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον:

 

α) στο οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m και

 

β) δε δημιουργήθηκαν από κατάτμηση που έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του από 22-06-1983 προεδρικού διατάγματος Καθορισμός ζώνης οικιστικού ελέγχου και κατωτάτου ορίου κατάτμησης σε ολόκληρη την εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του 1923 περιοχή του νομού Αττικής (ΦΕΚ 284/Δ/1983).

 

4. Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων ορίζεται ως εξής:

 

Τομέας Α.

 

α) Για το τμήμα του οικοπέδου μέχρι 500 m2 50% της επιφανείας του και

β) Για το τμήμα του οικοπέδου άνω των 500 m2 40% της επιφανείας του.

 

Τομέας Β.

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 70% της επιφανείας τους.

 

5. Ο συντελεστής δόμησης και για τους δύο τομείς Α και Β ορίζεται ως εξής:

 

α) για το τμήμα του οικοπέδου μέχρι 500 m2 0,8.

β) για το τμήμα του οικοπέδου άνω των 500 m2 0,6.

 

6. Κατ' εξαίρεση των προηγουμένων παραγράφων 4 και 5 ορίζεται συντελεστής δόμησης 1,20 και μέγιστο ποσοστό κάλυψης 70% για οικόπεδα εμβαδού μικρότερου του 150 m2 εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 120 m2. Η εξαίρεση αυτή έχει εφαρμογή μόνο σε οικόπεδα που έχουν προκύψει από κατάτμηση μέχρι της 10-03-1982 αφού αφαιρεθεί το εμβαδόν της εισφοράς σε γη σύμφωνα με το νόμο 1337/1983.

 

7. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων και για τους δύο τομείς Α και Β ορίζεται 8.6 m.

 

Σε κτίρια που προορίζονται για αμιγή χρήση διάφορο της κατοικίας σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 84/1984 το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος ορίζεται σε 9.5 m.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Α7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 5798/Τ525/1991 απόφαση (ΦΕΚ 153/Δ/1991).

 

Β. Επιπλέον των παραπάνω ισχύουν για τους δύο τομείς Α και Β τα εξής:

 

1. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστηλωμάτων (pilotis).

 

2. Επιβάλλεται η κατασκευή στέγης έστω και σε τμήμα της οικοδομής με μέγιστη επιτρεπόμενη κλίση 30% και μέγιστο ύψος 2 m. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται τα κτίρια που προορίζονται αποκλειστικά για επαγγελματικά εργαστήρια.

 

3. Επιτρέπεται η εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών με την προϋπόθεση ότι προσαρμόζονται αρχιτεκτονικά στη στέγη γι' αυτό επιτρέπεται η κατασκευή μικρής οριζόντιας επιφάνειας μέχρι 10 m2 για την τοποθέτηση του ηλιακού συλλέκτη.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.