Προεδρικό διάταγμα 23/14 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Σκοπός


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι:

 

α) Η λήψη των αναγκαίων μέτρων για την εφαρμογή της παρ. 3 και της υποπερίπτωσης ii) της περίπτωσης α της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του Κανονισμού (ΕΚ) 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τον καθορισμό των όρων, των προϋποθέσεων και των διαδικασιών για την έγκριση των σφαγείων μικρής δυναμικότητος, τα οποία ευρίσκονται σε μικρά νησιά, όπως αυτά ορίζονται στο επόμενο άρθρο, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η επίτευξη των στόχων της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας, όσον αφορά τα ζώα και την δημόσια υγεία, την ευζωία και την ταυτοποίηση των ζώων και τη διαδικασία ιχνηλασιμότητας των προϊόντων.

 

β) Η τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 8/2012 Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυσης και εκσυγχρονισμού των σφαγείων οπληφόρων ζώων, πουλερικών και λαγόμορφων και θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) υπ' αριθμούς 853/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την ίδρυση σφαγείων (ΦΕΚ 11/Α/2004).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.